งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ ผู้อำนวยการส่วนปลูกป่าภาคเอกชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ ผู้อำนวยการส่วนปลูกป่าภาคเอกชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ ผู้อำนวยการส่วนปลูกป่าภาคเอกชน
กรมป่าไม้ การส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ โดย นายเสรี รัตนเย็นใจ ผู้อำนวยการส่วนปลูกป่าภาคเอกชน

2 กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 กำหนดพื้นที่ป่าไม้ 40 % = 128 ล้านไร่
เป้าหมาย ป่าอนุรักษ์ 25% (80 ล้านไร่) ป่าเศรษฐกิจ 15% (48 ล้านไร่) พื้นที่ปัจจุบัน ดูแล พื้นที่ป่าคงเหลือ ดูแล พื้นที่ป่าคงเหลือ 9 ล้านไร่ 73 ล้านไร่ 61 ล้านไร่ พื้นที่อื่นๆ (ส.ป.ก./นิคมฯ) 1 ล้านไร่ พื้นที่ปลูกแล้ว ล้านไร่ 2 ล้านไร่ 31-33 ล้านไร่ ให้ กรมป่าไม้ 13 ล้านไร่ ทำป่าชุมชน 10-18 ล้านไร่ อนาคต ครบ 80 ล้านไร่ ต้องเพิ่มป่าเศรษฐกิจ 22 ล้านไร่

4 นโยบายพลิกฟื้นผืนป่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
“พลิกฟื้นผืนป่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 1.สร้างความเข้าใจ/ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม : “ประชารัฐ” 2.แก้ไขแนวเขต/One map 3.การบังคับใช้กฎหมายต่อผู้บุกรุก 4.ผ่อนผันผู้ยากไร้/จัดสรรที่ทำกิน(คทช.) 5.เพิ่มพื้นที่ป่า/พื้นที่สีเขียว 5 1 1. แบ่งเขตพื้นที่ Zoning และป้องกันรักษาพื้นที่ถูกบุกรุกซ้ำ 2. ฟื้นฟูป่าที่ยึดคืนมา 3. การแก้ปัญหาชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนฯ และป่าอนุรักษ์ 4. ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า ในที่ดินกรรมสิทธิ์และสามารถตัดขายได้ 5. ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่หน่วยงานราชการและที่สาธารณประโยชน์ : : กรมป่าไม้

5 ยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ พ.ศ. 2560-2579

6 ยุทธศาสตร์ กรมป่าไม้ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ – 2579) วิสัยทัศน์ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาอย่างสมดุล กรมป่าไม้ ยุทธศาสตร์/ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ที่ 4 แก้ไขปัญหาราษฎรในพื้นที่ป่าไม้ อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันรักษาพื้นที่เหลือให้คงอยู่ และยั่งยืน เป้าหมาย การแก้ปัญหาชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 3.4 ล้านไร่ เป้าหมาย ป้องกันพื้นที่ป่าสมบูรณ์ ล้านไร่/ทวงคืนพื้นที่ป่า 2 ล้านไร่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมและป่าที่ถูกบุกรุกอย่างมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 6 บูรณาการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วม ทุกภาคส่วน เป้าหมาย การฟื้นฟูสภาพเสื่อมโทรม ล้านไร่ เป้าหมาย การสร้างเครือข่าย/การมีส่วนร่วม 4,942 เครือข่าย ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มพื้นที่ป่านอกเขตพื้นที่ป่าไม้ ตามกฎหมาย ยุทธศาสตร์ที่ 7 ปรับปรุงและบูรณาการด้านการพัฒนาองค์กรและกฎหมายให้มีประสิทธิภาพ เป้าหมาย การส่งเสริมปลูกป่าเศรษฐกิจ 8.68 ล้านไร่

7 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมธุรกิจป่าไม้และป่าเศรษฐกิจจาก
ป่าปลูกและการส่งเสริมชุมชนในเมือง/ชุมชนบทเป็นพื้นที่สีเขียว เป้าหมายประสงค์ : 1. เพิ่มพื้นที่ป่าสีเขียวและป่าเศรษฐกิจนอกเขตพื้นที่ป่า 2. เพิ่มพื้นที่สีเขียวชุมชนในเมือง/ชุมชนบท ตัวชี้วัด : 1. มีพื้นที่ป่าสีเขียวและพื้นที่ป่าเศรษฐกิจนอกเขตพื้นที่ป่าไม้ 8.68 ล้านไร่ 2. แจกจ่ายกล้าไม้เพื่อเพิ่มที่สีเขียว 3,680.8 ล้านกล้า กรมป่าไม้

8 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมธุรกิจป่าไม้และป่าเศรษฐกิจจาก
ป่าปลูกและการส่งเสริมชุมชนในเมือง/ชุมชนบทเป็นพื้นที่สีเขียว (ต่อ) กลยุทธ์ : 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกป่าเศรษฐกิจ แนวทางการดำเนินงาน 1.1 การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลการปลูกป่าเศรษฐกิจ 1.2 สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนปลูกป่าเศรษฐกิจในที่ดินของตนเอง ด้านการบริหารจัดการสวนป่า ระเบียบ กฎหมาย มาตรการลดหย่อนภาษี แหล่งรับซื้อไม้ และรวมถึงนวัตกรรม 1.3 จัดหาและสนับสนุนแหล่งเงินทุน ในการปลูกป่าเศรษฐกิจรูปแบบต่างๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 1.4 สนับสนุนกล้าไม้คุณภาพแก่ผู้ปลูกสวนป่า โดยชนิด ปริมาณ สอดคล้องกับความต้องการ และ กลไกของตลาด 1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ใช้ไม้เป็นวัตถุดิบในการผลิต ทั้งภายในประเทศและส่งออก 1.6 ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการในการเพิ่มผลผลิต และรายได้แก่ผู้ปลูกป่าเศรษฐกิจ กรมป่าไม้

9 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมธุรกิจป่าไม้และป่าเศรษฐกิจจาก
ป่าปลูกและการส่งเสริมชุมชนในเมือง/ชุมชนบทเป็นพื้นที่สีเขียว (ต่อ) กลยุทธ์ : 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายผู้ปลูกป่า แนวทางการดำเนินงาน 2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ปลูกป่า 2.2 สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลเครือข่ายผู้ปลูกป่า 2.3 เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ปลูกป่าต่างๆ และแหล่งรับซื้อไม้เพื่อประโยชน์ในด้านบริการจัดการสวนป่า การส่งเสริมการลงทุน ด้านการตลาด กรมป่าไม้

10 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมธุรกิจป่าไม้และป่าเศรษฐกิจจาก
ป่าปลูกและการส่งเสริมชุมชนในเมือง/ชุมชนบทเป็นพื้นที่สีเขียว (ต่อ) กลยุทธ์ : 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกต้นไม้ที่มีมูลค่า เช่น ไม้พะยูงและ ไม้ในสกุล,ไม้หอมต่างๆ เป็นต้น แนวทางการดำเนินงาน 3.1 ศึกษาและวิเคราะห์ชนิดไม้ที่มีมูลค่ารวมทั้งองค์ความรู้ ในด้านการปลูก การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์และการตลาด 3.2 ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ที่มีมูลค่าเพื่อเพิ่มปริมาณไม้ในประเทศ 3.3 สนับสนุนการปลูกไม้ที่มีมูลค่าภายใต้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง หรือระบบวนเกษตร 3.4 พัฒนาเทคนิคการใช้ประโยชน์ไม้ที่มีมูลค่า กรมป่าไม้

11 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมธุรกิจป่าไม้และป่าเศรษฐกิจจาก
ป่าปลูกและการส่งเสริมชุมชนในเมือง/ชุมชนบทเป็นพื้นที่สีเขียว (ต่อ) กลยุทธ์ : 4. เพิ่มและพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน แนวทางการดำเนินการ 4.1 สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียวที่มีอยู่ และพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาในเขตเมือง และชุมชน 4.2 กำหนดเป้าหมายสัดส่วนพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชนที่เหมาะสม 4.3 แสวงหาความร่วมมือและสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ประชาชน และเอกชน ในการเพิ่มและพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน 4.4 สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมและสนับสนุนปลูกต้นไม้ นอกเขตป่า กรมป่าไม้

12 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมธุรกิจป่าไม้และป่าเศรษฐกิจจาก
ป่าปลูกและการส่งเสริมชุมชนในเมือง/ชุมชนบทเป็นพื้นที่สีเขียว (ต่อ) กลยุทธ์ : 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว แนวทางการดำเนินงาน 5.1 เพาะชำกล้าไม้คุณภาพแจกจ่ายประชาชนหน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ และเพื่อ สนใจเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้เพื่อพื้นที่สีเขียว 5.2 เพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการผลิตกล้าไม้ 5.3 ติดตามและประเมินผลการแจกจ่ายกล้าไม้และการปลูกต้นไม้ตามหลักสถิติ รวมทั้งการจัดทำ ฐานข้อมูลและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 5.4 พัฒนาเทคนิคการเพาะชำกล้าไม้ 5.5 พัฒนาบุคลากรในด้านการเพาะชำกล้าไม้ รวมถึงการส่งเสริมและเผยแพร่ 5.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกต้นไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ และไม้มีค่าหาหายาก เพื่อส่งเสริม เศรษฐกิจชุมชนและการอนุรักษ์ 5.7 ส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อป้องกันการแพร่กระจายดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมป่าไม้

13 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมธุรกิจป่าไม้และป่าเศรษฐกิจจาก
ป่าปลูกและการส่งเสริมชุมชนในเมือง/ชุมชนบทเป็นพื้นที่สีเขียว (ต่อ) กลยุทธ์ : 6. พัฒนาระบบการรับรองป่าไม้ (Forest Certification) ที่ได้มาตรฐาน แนวทางการดำเนินงาน 6.1 พัฒนา National & Indicators ที่เหมาะสมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนโดยบูรณาการ การมีส่วนร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 6.2 ถ่ายทอดองค์ความรู้และเตรียมความพร้อมทุกภาคส่วนในการดำเนินการตามมาตรฐานการ รับรองป่าไม้ (Forest certification) ระดับนานาชาติ กรมป่าไม้

14 (ตามแผนปฏิบัติการปฏิรูปทรัพยากรป่าไม้ พ.ศ.2560-2579)
เป้าหมายการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ (ตามแผนปฏิบัติการปฏิรูปทรัพยากรป่าไม้ พ.ศ ) กรมป่าไม้ แผนปฏิบัติการ ปี 60 END STAE 20 ปี 8.68 ล้านไร่ 53,600 ไร่

15 เป้าหมายการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ
(ตามแผนปฏิบัติการปฏิรูปทรัพยากรป่าไม้ พ.ศ ) แผนการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ หน่วย 2560 รวม 1.ส่งเสริมปลูกไม้โตเร็ว 1.1 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ 1.2 กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว เพื่ออุตสาหกรรม ไร่ 13,600 - 400,000 500,000 1,413,000 1,413,400 3,740,000 2.ส่งเสริมการปลูกไม้รอบตัดฟันยาว 2.1 โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ 2.2 กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 2.3 กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 20,000 10,000 200,000 250,000 1,000,000 2,470,000 3.ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพารา และพื้นที่ เกษตรกรรม 3.1 โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพารา และพื้นที่เกษตรกรรม 53,600 800,000 3,413,000 3,413,400 8,680,000

16 กิจกรรม/โครงการตามแผนงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงานพื้นฐาน ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว 1. โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 2. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ 3. กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า แผนงานยุทธศาสตร์ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมหลัก ฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 1. โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ 2. โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 3. โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพารา และพื้นที่เกษตรกรรม กรมป่าไม้

17 แผนปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมปลูกป่าภาคเอกชน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กิจกรรมหลัก/กิจกรรม/โครงการ เป้าหมาย ไร่ กล้า อื่นๆ กิจกรรมที่สนับสนุนกล้าไม้ และเงินอุดหนุน 1. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม (9,000) - และสิ่งแวดล้อม 2. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม 10,000 2,000,000 และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 กิจกรรมที่สนับสนุนกล้าไม้ 1. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ 13,600 3,400,000 76 จังหวัด 2. โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ 3. โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพารา 20,000 1,100,000 และพื้นที่เกษตรกรรม กิจกรรมที่ส่งเสริมอื่นๆ 1. กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกร 23 เครือข่าย อาชีพปลูกสวนป่า รวม 53,600 8,500,000

18 แผนปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมปลูกป่าภาคเอกชน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมหลัก/กิจกรรม/โครงการ เป้าหมาย ไร่ กล้า อื่นๆ กิจกรรมที่สนับสนุนกล้าไม้ และเงินอุดหนุน 1. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม 50,000 10,000,000 - และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 2. โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม 100,000 30,000,000 กิจกรรมที่สนับสนุนกล้าไม้ 1. โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพารา 2,750,000 และพื้นที่เกษตรกรรม กิจกรรมที่ส่งเสริมอื่นๆ 1. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ 76 จังหวัด 2. กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกร 23 เครือข่าย อาชีพปลูกสวนป่า รวม 200,000 42,750,000 * อยู่ระหว่างการพิจารณางบประมาณ

19 แนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจ สำหรับผลิตไม้เพื่อการใช้สอยให้เพียงพอภายในประเทศ และสร้างรายได้จากการขายผลผลิตไม้ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในอนาคต เพื่อสร้างอาชีพด้านป่าไม้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น เพื่อเพิ่มจำนวนต้นไม้ที่จะดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ช่วยสร้างสมดุลทางธรรมชาติ กรมป่าไม้

20 แนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์ และรับเกษตรกร เข้าร่วมโครงการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตรวจสอบรับคำขอและเอกสาร เพื่อรับเข้าร่วมโครงการ เสนอผู้อำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ สั่งการตรวจสอบพื้นที่ ตรวจสอบเสร็จ ภายใน 30 วัน แล้วออกหนังสือรับรอง การเข้าร่วมโครงการ จัดเตรียม และแจกจ่าย กล้าไม้ที่เกษตรกรต้องการ นำไปปลูก เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำก่อนปลูก หลังปลูกเสร็จ เกษตรกรแจ้ง ให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทราบ แต่งตั้งคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ 3 นาย ตรวจสอบแปลง และคนนอก 1 คน ร่วมเป็นพยาน เบิกจ่ายเงินอุดหนุน โดยจ่ายเป็นเช็คของเกษตรกร ติดตามและประเมินผลโครงการ

21 แนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ของเอกชนทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุน และอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรผู้ปลูกสวนป่า ด้านกฎระเบียบ ด้านวิชาการ ด้านการผลิต การจัดการ และการใช้ประโยชน์จากสวนป่า กรมป่าไม้

22 แนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ ประชาสัมพันธ์ และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จัดเตรียม และแจกจ่าย กล้าไม้ที่เกษตรกรต้องการ นำไปปลูก (จำนวน 250 กล้า/ไร่ ) ให้คำแนะนำการดำเนินการ ตาม พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ. 2535 รายงานผลการปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผลโครงการ สำรวจฐานข้อมูลไม้เศรษฐกิจ เป้าหมายสำรวจไม้ที่มีอายุ 3 ปีขึ้นไป ในพื้นที่ (ยกเว้นที่ขึ้นทะเบียนสวนป่า) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการของกรมป่าไม้ เกษตรกรที่ดำเนินการเอง

23 แนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า วัตถุประสงค์ ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มของผู้ปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่เอกสารสิทธิ์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการผลิต การแปรรูป การจำหน่าย การตลาด และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการจัดการไม้เศรษฐกิจที่มีความมั่นคงและยั่งยืน เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า เพื่อเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ผลิตและผู้ประกอบการ กรมป่าไม้

24 แนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า ประชาสัมพันธ์ และรับเกษตรกร เข้าร่วมโครงการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตรวจสอบรับคำขอและเอกสาร เพื่อรับเข้าร่วมโครงการ สำรวจ พัฒนา ศักยภาพเครือข่าย เกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า - ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า - การสำรวจการดำเนินงานของสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน รายงานผลการปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผลโครงการ การสำรวจข้อมูลความต้องการไม้ การสำรวจข้อมูลตลาดไม้ การเชื่อมโยง

25 แนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า จัดตั้งเครือข่าย การสำรวจการดำเนินงานของสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า สำรวจ พัฒนา ศักยภาพเครือข่าย เกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า/สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน การสำรวจข้อมูลความต้องการไม้แยกตามประเภทอุตสาหกรรมไม้และพื้นที่เป้าหมาย ส่งเสริมและสนับสนุน การดำเนินกิจกรรมเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า /สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน การสำรวจข้อมูลตลาดไม้

26 ปริมาณความต้องการไม้ (จำแนกตามประเภทของอุตสาหกรรมไม้)
ลำดับที่ ประเภทของอุตสาหกรรมไม้ไทย ปริมาณความต้องการไม้ (ล้านตัน/ปี) 1 เยื่อและกระดาษ Pulp Industry (Paper &Dissolving) 7.00 2 แผ่นไม้ประกอบ Wood Composites Industry (PB, MDF, HDF, HB, CBPB, WPC) 3 ชิ้นไม้สับ Wood Chip Industry 11.00 4 ไม้ก่อสร้าง Construction Industry 6.50 5 เฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์ Furniture industry 2.40 6 พลังงาน Power Industry (Electricity & Heat Pellet) 3.00 7 อุตสาหกรรมเพาะเห็ดและปุ๋ยอินทรีย์ Mushroom & Fertilizer Industry 0.50 8 ถ่าน, เชื้อเพลิง, เผาอิฐ, บ่มใบยาสูบ Charcoal & Fuel Wood Industry 10.00 รวม 47.40 หมายเหตุ PB = Particleboard HB = Hardboard MDF = Medium Density Fiberboard CBPB = Cement - bonded Particleboard HDF = High Density Fiberboard WPC = Wood Plastic Composite พื้นที่ปลูก ล้านไร่ กรมป่าไม้

27 ปริมาณความต้องการไม้ 47.40 ล้านตัน
แผนที่แสดงอุตสาหกรรมที่ใช้ไม้เป็นวัตถุดิบในประเทศไทย MAP OF WOOD-BASED INDUSTRIES IN THAILAND ปริมาณความต้องการไม้ ล้านตัน พื้นที่ปลูก ล้านไร่ กรมป่าไม้

28 กรมป่าไม้

29 แนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า เครือข่ายผู้ปลูกสวนป่า / สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ ใช้ในประเทศ/ส่งออก เท่านั้น ความต้องการไม้ ตลาดไม้

30 แนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มจำนวนพื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจตามแนวทาง การเพิ่มพื้นที่ป่าเป้าหมาย 40 % ของพื้นที่ประเทศเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนปลูกไม้เศรษฐกิจตามชนิดและรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อผลิตไม้ขายสร้างรายได้เป็นอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรเต็มศักยภาพ กรมป่าไม้

31 แนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ ประชาสัมพันธ์ และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จัดเตรียม และแจกจ่าย กล้าไม้ที่เกษตรกรต้องการ นำไปปลูก (จำนวน 200 กล้า/ไร่ ) การให้คำแนะนำทางวิชาการ ติดตามและประเมินผลโครงการ รายงานผลการปฏิบัติงาน กรมป่าไม้

32 แนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจ สำหรับผลิตไม้เพื่อการใช้สอยให้เพียงพอภายในประเทศ และสร้างรายได้จากการขายผลผลิตไม้ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในอนาคต เพื่อสร้างอาชีพด้านป่าไม้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น เพื่อเพิ่มจำนวนต้นไม้ที่จะดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ช่วยสร้างสมดุลทางธรรมชาติ กรมป่าไม้

33 แนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 ประชาสัมพันธ์ และรับเกษตรกร เข้าร่วมโครงการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตรวจสอบรับคำขอและเอกสาร เพื่อรับเข้าร่วมโครงการ เสนอผู้อำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ สั่งการตรวจสอบพื้นที่ ตรวจสอบเสร็จ ภายใน 15 วัน แล้วออกหนังสือรับรอง การเข้าร่วมโครงการ จัดเตรียม และแจกจ่าย กล้าไม้ที่เกษตรกรต้องการ นำไปปลูก (จำนวน 200 กล้า/ไร่ ) เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำก่อนปลูก หลังปลูกเสร็จ เกษตรกรแจ้ง ให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทราบ แต่งตั้งคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ 3 นาย ตรวจสอบแปลง และคนนอก 1 คน ร่วมเป็นพยาน เบิกจ่ายเงินอุดหนุน โดยโอนเข้าบัญชีของเกษตรกร ติดตามและประเมินผลโครงการ

34 แนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจร่วมในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจ และเพิ่มผลผลิตไม้เศรษฐกิจของประเทศ เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เต็มศักยภาพ เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร กรมป่าไม้

35 แนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม ประชาสัมพันธ์ และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จัดเตรียม และแจกจ่าย กล้าไม้ที่เกษตรกรต้องการ นำไปปลูก (จำนวน 55 กล้า/ไร่ ) การให้คำแนะนำทางวิชาการ สำรวจความต้องการของเกษตรกร ที่จะเข้าร่วมโครงการ ในปีงบประมาณถัดไป ติดตามและประเมินผลโครงการ รายงานผลการปฏิบัติงาน กรมป่าไม้

36 กรมป่าไม้

37

38 กรมป่าไม้ ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ ผู้อำนวยการส่วนปลูกป่าภาคเอกชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google