งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศพก. ระดับปานกลาง (B) 401 ศูนย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศพก. ระดับปานกลาง (B) 401 ศูนย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศพก. ระดับปานกลาง (B) 401 ศูนย์
แบบฟอร์ม 1 เป้าหมาย ปี 2561 ปีแห่งการยกระดับคน การบริหารจัดการ มาตรฐานสินค้าเกษตร สู่เกษตร 4.0 ศพก. 882 ศูนย์ เป้าหมาย 882 ศูนย์ ศพก. ระดับดี (A) 470 ศูนย์ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ ศพก. สามารถรองรับบริการด้านเกษตรให้ครอบคลุมกิจกรรมการเกษตรในพื้นที่ ศพก. ระดับปานกลาง (B) 401 ศูนย์ พัฒนา ศพก. เพื่อยกระดับเป็น A โดยเน้นการพัฒนาคน และหลักสูตรการเรียนรู้ ศพก. ระดับปรับปรุง (C) 11 ศูนย์ พัฒนา ศพก. โดยเน้น 4 องค์ประกอบ (เกษตรกรต้นแบบ, ฐานเรียนรู้, แปลงเรียนรู้, หลักสูตร) เพื่อให้มีความพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ และให้บริการด้านการเกษตรของชุมชน กิจกรรมหลัก ปี 2561 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ พัฒนาศูนย์เครือข่าย และสร้างเครือข่ายการทำงาน ประสานความร่วมมือหน่วยงานวิชาการ/วิจัย พัฒนาศักยภาพ ศพก. พัฒนาเกษตรกรผู้นำ เตรียมการพัฒนาศูนย์เครือข่าย การให้บริการของ ศพก. การสร้างเครือข่ายการทำงาน วิเคราะห์ศักยภาพ พัฒนาศักยภาพ ศพก. พัฒนาเกษตรกรต้นแบบ พัฒนาเกษตรกรผู้นำ เตรียมการพัฒนาศูนย์เครือข่าย การให้บริการของ ศพก. แผนงาน / งบประมาณปี 2561 (ล้านบาท) แผนงาน งบประมาณ 1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ จัดทำแปลงเรียนรู้ พัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ บริการข้อมูลข่าวสาร บริการด้านการเกษตร บริการแก้ปัญหา และรับเรื่องร้องเรียน - อบรมเกษตรกรตามหลักสูตรหลัก บังคับ เสริม - ประชุมคณะกรรมการ ศพก. 1.2 พัฒนาศูนย์เครือข่าย และสร้างเครือข่ายการทำงาน - สนับสนุนปัจจัยการผลิต สถานที่ แปลงเรียนรู้ ฐานเรียนรู้ หลักสูตร องค์ความรู้ 1.3 ประสานความร่วมมือหน่วยงานวิชาการ/วิจัย - วิจัย/ความร่วมมือที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน แผนงาน งบประมาณ 2.1 การพัฒนาศักยภาพ ศพก. ฐานเรียนรู้ แปลงเรียนรู้ สนับสนุนปัจจัยการผลิต 2.2 พัฒนาเกษตรกรผู้นำ - อบรมเกษตรกรตามหลักสูตรหลัก บังคับ เสริม 2.3 เตรียมการพัฒนาศูนย์เครือข่าย 2.4 การให้บริการของ ศพก. บริการข้อมูลข่าวสาร บริการด้านการเกษตร - บริการแก้ปัญหา และรับเรื่องร้องเรียน 2.5 การสร้างเครือข่ายการทำงาน แผนงาน งบประมาณ 3.1 วิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. - การวิเคราะห์ศักยภาพ - กำหนดแนวทางพัฒนาและแผนการดำเนินงาน 3.2 การพัฒนาศักยภาพ ศพก. สนับสนุนปัจจัยการผลิต ฐานเรียนรู้ แปลงเรียนรู้ หลักสูตร ข้อมูลประจำศูนย์ 3.3 พัฒนาเกษตรกรต้นแบบ 3.4 พัฒนาเกษตรกรผู้นำ อบรมเกษตรกรตามหลักสูตรหลัก บังคับ เสริม 3.5 เตรียมการพัฒนาศูนย์เครือข่าย 3.6 การให้บริการของ ศพก. บริการข้อมูลข่าวสาร บริการด้านการเกษตร บริการแก้ปัญหา และรับเรื่องร้องเรียน หมายเหตุ หลักสูตรการเรียนรู้ ประกอบด้วย หลักสูตรหลัก : การลดต้นทุน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มาตรฐานสินค้าเกษตร Zoning ฯลฯ หลักสูตรบังคับ : เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่ ฯลฯ หลักสูตรเสริม : บัญชีครัวเรือน การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา น.


ดาวน์โหลด ppt ศพก. ระดับปานกลาง (B) 401 ศูนย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google