งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Power Point ประกอบการบรรยาย แก่ “ประธานกรรมการและเลขานุการ กรรมการสถานศึกษา ตามโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานของกรรมการสถานศึกษา” วันที่ 19 ธันวาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Power Point ประกอบการบรรยาย แก่ “ประธานกรรมการและเลขานุการ กรรมการสถานศึกษา ตามโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานของกรรมการสถานศึกษา” วันที่ 19 ธันวาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Power Point ประกอบการบรรยาย แก่ “ประธานกรรมการและเลขานุการ กรรมการสถานศึกษา ตามโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานของกรรมการสถานศึกษา” วันที่ 19 ธันวาคม 2558 โดย ดร. สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

2

3 ทักทาย สวัสดีครับ

4 o ชายชรา ชาวนาผู้ยากไร้ ก่อนจากไปปรโลกตามสังขาร ก่อนจากไปปรโลกตามสังขาร ไร้สมบัติเงินทองกองทะนาน ไร้สมบัติเงินทองกองทะนาน ฝากลูกหลานมีเพียง แต่ควาย ฝากลูกหลานมีเพียง แต่ควาย o พินัยกรรมบ่งบอกแจ้งกำหนด เป็นเหมือนกฎต้องปฏิบัติห้ามเหือดหาย เป็นเหมือนกฎต้องปฏิบัติห้ามเหือดหาย ควายสิบเจ็ดตัวของพ่อมอบลูกชาย ควายสิบเจ็ดตัวของพ่อมอบลูกชาย ห้ามไปขายให้แบ่งกันสามคน ห้ามไปขายให้แบ่งกันสามคน มรดกเจ้าปัญหา

5 o คนโตพ่อยกให้ควายครึ่งหนึ่ง อย่าทะลึ่งโยกโย้ให้สับสน อย่าทะลึ่งโยกโย้ให้สับสน คนที่สองน้องคนกลางค่อนข้างจน คนที่สองน้องคนกลางค่อนข้างจน ด้วยแยบยลยกให้หนึ่งในสามมี ด้วยแยบยลยกให้หนึ่งในสามมี o ส่วนคนเล็กสุดท้องน้องสุดท้าย พ่อมอบควายหนึ่งในเก้าไว้ขับขี่ พ่อมอบควายหนึ่งในเก้าไว้ขับขี่ สามคนพี่น้องแตกสามัคคี สามคนพี่น้องแตกสามัคคี หาวิธีแบ่งควายไม่ลงตัว หาวิธีแบ่งควายไม่ลงตัว

6 o ท่านผู้บริหารผู้ชาญฉลาด ล้วนเปรื่องปราดเกรียงไกรโปรดใช้หัว ล้วนเปรื่องปราดเกรียงไกรโปรดใช้หัว แบ่งควายชายสามคนให้ลงตัว แบ่งควายชายสามคนให้ลงตัว เพื่อลบมัวสร้างทางการศึกษาไทย เพื่อลบมัวสร้างทางการศึกษาไทย สุเมธี จันทร์หอม 18 ต.ค. 2557

7 3 วงล้อคุณภาพ การบริหารจัดการที่ดี การจัดการ เรียนการสอน ที่ดี การนิเทศที่มีประสิทธิภาพ จิตดีทีมดีมีความรับผิดชอบ

8 ในสำนักงานเขตพื้นที่มี...อะไร..? สพป.สิงห์บุรี 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี มีข้าราชการในสำนักงานทุกประเภท 90 คน ผู้บริหารสถานศึกษา 99 คน ครู 1028 คน ลูกจ้างชั่วคราว 131 คน 2. กรรมการ คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ( กพท. ) คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( อกคศ. ) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (กตปน.)

9 1. โรงเรียน ผอ. รร. ครู บุคลากรอื่นๆ 2. กรรมการ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา - กรรมการวัดและประเมินผล 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ - กรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ สถานศึกษา - กรรมการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ - กรรมการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษา

10 กรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ที่มา. - พรบ. ระเบียบบริหาร ราชการ ศธ. ปี 2546 องค์ประกอบ - 1. ประธานกรรมการ 2. กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง 3. กรรมการที่เป็นผู้แทนครู 4. กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน 5. กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 6. กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า

11 กรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน ( ต่อ ) 7. กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ หรือ ผู้แทนองค์กร ศาสนาในพื้นที่ จำนวนหนึ่งรูป หรือหนึ่ง คน สำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก และจำนวน สองรูป หรือสองคน สำหรับสถานศึกษาขนาดใหญ่ 8. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนหนึ่งคน สำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก และจำนวนหกคนสำหรับ สถานศึกษาขนาดใหญ่ 9. ผู้อำนวยการ เป็นกรรมการและ เลขานุการ

12 อำนาจหน้าที่ 1. กำกับการดำเนินการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ กฏหมาย กฎระเบียบ ประกาศ คำสั่งและนโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และความต้องการของชุมชนและ ท้องถิ่น 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการกิจการด้านต่างๆของ สถานศึกษา 3. มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สำหรับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา ตามที่ กฎหมายว่าด้วย ระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษากำหนด 4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

13 ... ฉันคือใคร...ในสนามฟุตบอล ?  กรรมการ ( เป่านกหวีด )  กรรมการกำกับเส้น ( Linesman )  นักฟุตบอล  ผู้จัดการทีม  คนดู/ผู้ชม  ผู้ฝึกสอนนักฟุตบอล  ------------?

14 บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา 1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของ สถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย และแผนของ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนบริบทและ ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 2. จัดตั้งงบประมาณ และรับผิดชอบการใช้จ่าย งบประมาณของสถานศึกษา 3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการ ของนักเรียน ชุมชน และท้องถิ่น

15 4. จัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม บรรยากาศการ เรียนการสอนที่เหมาะสมและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการ จัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 5. ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและแนวปฏิบัติ ต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด 6. กำกับ ติดตาม ประเมินผลงานตามแผนงาน โครงการ และประเมินผลการปฏิบัติงานตลอดจนการพิจารณาความดี ความชอบ การพัฒนา และการดำเนินการทางวินัยกับครูและ บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา ( ต่อ )

16 7. ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา 8. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงาน ภายนอกสถานศึกษา รวมทั้งการรายงานผลการประเมินต่อ คณะกรรมการสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 9. ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสร้าง ความสัมพันธ์กับสถานศึกษา และสถาบันอื่นในชุมชน และท้องถิ่น 10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวกับกิจการภายในสถานศึกษา หรือตามที่ได้รับมอบหมายและตามที่กฎหมายกำหนด

17 ปัญหาที่พบ 1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานยังขาด ความชัดเจนเรื่องบทบาทหน้าที่ว่าตนเองจะทำอะไร ทำอย่างไร และทำเพื่ออะไร 2. บุคคลที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการส่วนใหญ่ ได้รับการร้องขอจากสถานศึกษามากกว่าได้รับการคัดสรร จากกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแท้จริง ทำให้ขาดความ กระตือรือร้นในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ 3. วิธีการทำงานร่วมกันของคณะกรรมการยังขาด ทักษะ และประสบการณ์ เช่น ทักษะร่วมประชุมตัดสินใจ เป็นต้น

18 ปัญหาที่พบ ( ต่อ ) 4. สถานศึกษาส่วนหนึ่งยังคิดว่าคณะกรรมการฯ เป็นเพียงผู้สนับสนุนด้านทรัพยากรทางการศึกษามากกว่า เป็นผู้ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมดำเนินงาน ร่วมรับผลที่ เกิดขึ้น 5. กรรมการสถานศึกษาส่วนหนึ่งยังคิดว่าการ บริหารจัดการศึกษาเป็นหน้าที่ของสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นเพียงที่ปรึกษา หรือเป็นผู้ปฏิบัติตามการร้องขอจากสถานศึกษา

19 ปัญหาที่พบ ( ต่อ ) 6. กรรมการสถานศึกษาแต่ละคนมีภาระงานมาก การประชุมจึงขาดความต่อเนื่องและความพร้อมเพรียง 7. ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารขาด คุณภาพ จึงเป็นจุดอ่อนที่สำคัญของการบริหารจัดการ การนำข้อมูลไปใช้ในการพิจารณาของคณะกรรมการเพื่อ การตัดสินใจ การแก้ปัญหาหรือพัฒนางานการศึกษา ส่วนใหญ่จึงอยู่บนพื้นฐานของความรู้สึกและ ประสบการณ์เดิม

20 ปัญหาที่พบ ( ต่อ ) 8. ในอดีตสถานศึกษาขาดความคล่องตัวในการ บริหาร ปัจจุบันสถานศึกษาเป็นนิติบุคคล มีความ คล่องตัวสูง สามารถบริหารกิจการได้ด้วยตนเอง แต่ กรรมการสถานศึกษาบางส่วนยังขาดความชัดเจนใน บทบาทที่จะต้องมีการกำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนจาก คณะกรรมการสถานศึกษาอย่างใกล้ชิด

21 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพกรรมการสถานศึกษา 1. วกกลับไปดูก้นบึ้งหัวใจของการเข้ามาร่วมเป็น กรรมการสถานศึกษา 2. สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ 3. ร่วมกันวางเป้าหมายและยุทธศาสตร์ การพัฒนาโรงเรียน 4. ร่วมกันแก้ปัญหาต่างๆ 5. ร่วมกันกำกับติดตาม และรายงานผล

22


ดาวน์โหลด ppt Power Point ประกอบการบรรยาย แก่ “ประธานกรรมการและเลขานุการ กรรมการสถานศึกษา ตามโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานของกรรมการสถานศึกษา” วันที่ 19 ธันวาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google