งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ ENGLISH FOR THE WORKPLACE

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ ENGLISH FOR THE WORKPLACE"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ ENGLISH FOR THE WORKPLACE 3000-1226

2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

3 ครูผู้สอน กอบกาญจน์ สุทธิสม วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

4 UNIT 4 TOOLS AND EQUIPMENT เครื่องมือและอุปกรณ์
ตอนที่ Machine Tools เครื่องมือกล

5 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioural Objectives)
1. สนทนาโดยใช้สำนวนต่อไปนี้ ได้ถูกต้อง Can you operate …? What’s wrong with it? It.s out of order. 2. อ่านและแปลความหมายเรื่อง Machine Tools ได้ถูกต้อง 3. เขียนประโยคและบอกความหมายโดยใช้สำนวน is operated by … ได้ถูกต้อง

6 ตอนที่ 4.2 Machine Tools เครื่องมือกล
Dialogue : Can you operate this lathe? Machine Tools Language Focus … is operated by … .

7 4.2.1 Dialogue : Can you operate this lathe?
บทสนทนา : คุณสามารถใช้เครื่องกลึงเครื่องนี้ได้ไหม Practice this dialogue ฝึกบทสนทนา A : Can you operate this lathe? B : No, I can’t A : What’ s wrong with it? B : It is out of order.

8 Notes 1. Can you operate this lathe? คุณสามารถใช้เครื่องกลึงนี้ได้ไหม operate (vti.) ใช้ (เครื่องจักร) เดิน (เครื่องจักร)

9 2. What’s wrong with it? มีอะไรผิดปกติหรือ
There’s nothing wrong with it. มันไม่มีอะไรผิดปกติ What’s = What is wrong (adj.) ผิด ผิดพลาด ไม่ถูกต้อง 3. It is out of order. มัน(เครื่องกลึง) เสีย out of order (เครื่อง) เสีย, ใช้ไม่ได้, ไม่ทำงาน

10 Exercise A. Complete this dialogue. เขียนบทสนทนานี้ให้สมบูรณ์ B. Complete this dialogue. C. Make a dialogue by using the pattern above. สร้างบทสนทนา โดยใช้รูปแบบข้างต้น

11 Machine Tools Machine tools are operated by electricity and are used to cut or shape metals, wood, plastic, etc. They are lathes, planers, shapers, milling machines, boring machines, drill presses, power drills, power saws, grinding machines, arc welding machine and so on.

12 Machine tools are necessary for modern industries, factories and manufacturers. Here are some machine tools you might see in workplaces.

13 1. A power saw A power saw is operated by electricity.

14 A power hack saw is used to cut metals.

15 A band saw is used to cut wood.
Vertical band saw

16 Controls for the band saw

17 2. A power drill A power drill is operated by electricity for drilling holes in wood or metals. They include drilling machines and portable electric drills.

18 3. A lathe A lathe is operated by electricity. It is used for removing or forming materials in order to produce smooth and dimensionally accurate surfaces .

19 ลักษณะและโครงสร้างของเครื่องกลึง

20 เครื่องกลึงตั้ง

21 4. A grinding machine. A grinding machine is operated by electricity
4. A grinding machine. A grinding machine is operated by electricity. It is used to grind materials or workpieces to get smooth surfaces.

22 5. An arc welding machine An arc welding machine is operated by electricity. It is used to weld metals together. It is suitable and convenient for work outdoors.

23 Exercise A. Write the correct machine tool for each item. เขียนชื่อเครื่องมือกลที่ถูกต้อง สำหรับแต่ละข้อ B. Find 5 machine tools in the workplace and describe them as the example. หาเครื่องมือกลในสถานประกอบการ 5 อย่างและเขียนบรรยายเหมือนตัวอย่าง

24 Wait a minute, please. คอยสักครู่นะคะ

25 Language Focus be operated by + คำนาม = ทำงานด้วย (โดย) Examples : A lathe is operated by electricity. เครื่องกลึง (1 เครื่อง) ทำงานด้วยไฟฟ้า Lathes are operated by electricity. เครื่องกลึง (หลายเครื่อง) ทำงานด้วยไฟฟ้า

26 เครื่องสูบน้ำ (1 เครื่อง) ทำงานด้วยไฟฟ้า
A water pump is operated by electricity. เครื่องสูบน้ำ (1 เครื่อง) ทำงานด้วยไฟฟ้า Water pumps are operated by electricity. เครื่องสูบน้ำ (หลายเครื่อง)ทำงานด้วยไฟฟ้า

27 Exercise A. Make 5 sentences by using “be operated by … .” สร้างประโยค 5 ประโยค โดยใช้ สำนวน “ be operated by … ”

28 UNIT 4 TOOLS AND EQUIPMENT เครื่องมือและอุปกรณ์
NEXT TIME UNIT 4 TOOLS AND EQUIPMENT เครื่องมือและอุปกรณ์ ตอนที่ Office Equipment อุปกรณ์สำนักงาน

29 ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
วัยใสใจสะอาด One helps them. ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน จาก.....ธรรมนูญชีวิต

30 พบกันใหม่คราวหน้าค่ะ
THANKS FOR WATCHING ขอบคุณที่ติดตามชม SEE YOU NEXT TIME พบกันใหม่คราวหน้าค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ ENGLISH FOR THE WORKPLACE

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google