งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแต่งตั้ง เลื่อน ย้าย ข้าราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแต่งตั้ง เลื่อน ย้าย ข้าราชการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแต่งตั้ง เลื่อน ย้าย ข้าราชการ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พ.ศ. 2551

2 สายงานตำแหน่งประเภททั่วไป ในกรมประชาสัมพันธ์
สายงานตำแหน่งประเภททั่วไป ในกรมประชาสัมพันธ์ ทักษะพิเศษ - ไม่มี - อาวุโส 6 สายงาน ได้แก่ เจ้าพนักงานเผยแพร่ เจ้าพนักงานธุรการ นายช่างไฟฟ้า นายช่างโยธา คีตศิลปิน ดุริยางคศิลปิน ชำนาญงาน 13 สายงาน ได้แก่ จพ.การเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานพัสดุ จพ.โสตทัศนศึกษา นายช่างเขียนแบบ นายช่างพิมพ์ นายช่างภาพ ผู้ประกาศและรายงานข่าว นายช่างไฟฟ้า นายช่างโยธา นายช่างศิลป์ คีตศิลปิน ดุริยางคศิลปิน ปฏิบัติงาน 7 สายงาน ได้แก่ จพ.การเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ นายช่างไฟฟ้า นายช่างภาพ นายช่างศิลป์ คีตศิลปิน ดุริยางคศิลปิน

3 สายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ในกรมประชาสัมพันธ์
สายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ในกรมประชาสัมพันธ์ ทรงคุณวุฒิ - ไม่มี - เชี่ยวชาญ 2 สายงาน ได้แก่ นักประชาสัมพันธ์ วิศวกรไฟฟ้า ชำนาญการพิเศษ 8 สายงาน ได้แก่ นักทรัพยากรบุคคล นิติกร นวช.คอมพิวเตอร์ นวช.การเงินและบัญชี นักประชาสัมพันธ์ นวช.โสตทัศนศึกษา นักสื่อสารมวลชน วิศวกรไฟฟ้า ชำนาญการ 12 สายงาน ได้แก่ นักทรัพยากรบุคคล นิติกร นวช.คอมพิวเตอร์ นวช.การเงินและบัญชี นักประชาสัมพันธ์ นวช.โสตทัศนศึกษา นักสื่อสารมวลชน วิศวกรไฟฟ้า วิศวกร นักจัดการงานทั่วไป นวช.พัสดุ นวช.ตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ 12 สายงาน ได้แก่ นักทรัพยากรบุคคล นิติกร นวช.คอมพิวเตอร์ นวช.การเงินและบัญชี นักประชาสัมพันธ์ นวช.โสตทัศนศึกษา นักสื่อสารมวลชน วิศวกรไฟฟ้า วิศวกร นักจัดการงานทั่วไป นวช.พัสดุ นวช.ตรวจสอบภายใน

4 สายงานตำแหน่งประเภทอำนวยการ ในกรมประชาสัมพันธ์
อำนวยการ ระดับสูง ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมไฟฟ้า) อำนวยการ ระดับต้น ผู้อำนวยการกอง ประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการเงินและบัญชี)

5 สายงานตำแหน่งประเภทบริหาร ในกรมประชาสัมพันธ์
ระดับสูง อธิบดี (นักบริหาร) ระดับต้น รองอธิบดี (นักบริหาร)

6 บริหาร วิชาการ อำนวยการ ทั่วไป * * * ระดับสูง ระดับต้น 69,810 69,810
เงื่อนไข ระยะเวลา ดำรงตำแหน่งขั้นต่ำและเงินเดือน บริหาร วิชาการ 69,810 ระดับสูง 69,810 ทรงคุณวุฒิ อำนวยการ 2 ปี ถึง MP K4 56,380 43,810 (ขั้นต่ำชั่วคราว 29,980) (ขั้นต่ำชั่วคราว 29,980) 62,760 ทั่วไป เชี่ยวชาญ 1 ปี ระดับสูง 63,960 ระดับต้น 67,560 31,400 3 ปี ถึง MP K3 (ขั้นต่ำชั่วคราว 24,400) 62,760 32,850 51,140 ทักษะพิเศษ 53,080 ชำนาญการพิเศษ 1 ปี (ขั้นต่ำชั่วคราว 24,400) (ขั้นต่ำชั่วคราว 24,400) 54,090 48,220 ถึงขั้น สูง O3 4 ปี ถึง MP K2 ระดับต้น 22,140 (ขั้นต่ำชั่วคราว 19,860) อาวุโส * 49,830 * 39,630 ชำนาญการ 32,850 (ขั้นต่ำชั่วคราว 19,860) 15,410 6 ปี ถึง MP O2 15,050 ตรี 6 ปี โท 4 ปี เอก 2 ปี (ขั้นต่ำชั่วคราว 13,160) * 35,220 ชำนาญงาน ปฏิบัติการ 24,450 เงินเดือนใหม่ตาม พรฏ.การปรับเงินเดือน ขั้นต่ำ ขั้นสูง ของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2554 เริ่มใช้ ตั้งแต่ 1 เม.ย.2554 เป็นต้นไป 10,190 ปวช. 6 ปี ปวท. 5 ปี ปวส. 4 ปี 8,340 (ขั้นต่ำชั่วคราว 7,140) 19,100 ปฏิบัติงาน 4,870 6

7 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
คุณวุฒิ ระยะเวลาในการ ดำรงตำแหน่ง ปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้อง ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็น ประเภททั่วไป ทักษะพิเศษ (ทพ.) ตามที่กำหนดในแต่ละสายงาน 1 ปี อาวุโส (อว.) ตามที่กำหนดในแต่ละสายงาน ชง. 6 ปี ว19/51 ระดับ 6 (2 ปี) ระดับ 5 (4 ปี) 1 ปี ชำนาญงาน (ชง.) ตามที่กำหนดในแต่ละสายงาน ปง. 6 ปี (ปวช. ) 5 ปี (ปวท.) ปี (ปวส.) ว19/51 ระดับ 4 (2 ปี) ระดับ 3 (4 ปี) 1 ปี ปฏิบัติงาน (ปง.) ตามที่กำหนดในแต่ละสายงาน -

8 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
คุณวุฒิ ระยะเวลาในการ ดำรงตำแหน่ง ปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้อง ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็น ประเภทวิชาการ ทรงคุณวุฒิ (ทว.) ตามที่กำหนดในแต่ละสายงาน ชช. 2 ปี ว19/51 ระดับ 9 (1 ปี) ระดับ 8 (2 ปี) 1 ปี เชี่ยวชาญ (ชช.) ตามที่กำหนดในแต่ละสายงาน ชพ. 3 ปี ว19/51 ระดับ 8 (1 ปี) ระดับ 7 (2 ปี) 1 ปี ชำนาญการพิเศษ (ชพ.) ตามที่กำหนดในแต่ละสายงาน ชก. 4 ปี ว19/51 ระดับ 7 (1 ปี) ระดับ 6 (3 ปี) 1 ปี ชำนาญการ (ชก.) ตามที่กำหนดในแต่ละสายงาน ปก. 6 ปี (ป.ตรี ) 4 ปี (ป.โท) ปี (ป.เอก) ว19/51 ระดับ 5 (2 ปี) ระดับ 4 (4 ปี) 1 ปี ปฏิบัติการ (ปก.) ตามที่กำหนดในแต่ละสายงาน

9 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
คุณวุฒิ ระยะเวลาในการ ดำรงตำแหน่ง ปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้อง ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง อื่น ๆ ประเภทอำนวยการ 1.อำนวยการ - อำนวยการ ระดับสูง (อส.) ไม่ระบุ - อต. (1 ปี) อต. + ชพ. (4 ปี) ชช. ชพ. (4 ปี) อว. (7 ปี) อว. + อต. (7 ปี) ทพ. ว19/51 ระดับ 8 (1 ปี) ระดับ 7 (2 ปี) มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย สำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการ ตามกฎ ก.พ.(ออกตามมาตรา 63) - อำนวยการ ระดับต้น (อต.) ไม่ระบุ ชพ. (3 ปี) - อว. (6 ปี) ว11/ ชพ. ชก. + ระดับ 7 (1 ปี) อว. + ระดับ 8 - อว. + ระดับ 7 (1 ปี)

10 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ต่อ)
คุณวุฒิ ระยะเวลาในการ ดำรงตำแหน่ง ปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้อง ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง อื่น ๆ 2.อำนวยการ เฉพาะด้าน - อำนวยการ ระดับสูง (อส.) ตามที่กำหนด ในแต่ละ สายงาน - อต. (1 ปี) อต. + ชพ. (4 ปี) ชช. ชพ. (4 ปี) อว. (7 ปี) อว. + อต. (7 ปี) ทพ. ว19/51 ระดับ 8 (1 ปี) ระดับ 7 (2 ปี) - มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย สำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการ ตาม กฎ ก.พ.(ออกตามมาตรา 63) - อำนวยการ ระดับต้น (อต.) ตามที่กำหนด ในแต่ละ สายงาน - ชพ. (3 ปี) อว. (6 ปี) ว11/ ชพ. ชก. + ระดับ 7 (1 ปี) อว. + ระดับ 8 - อว. + ระดับ 7 (1 ปี) 1 ปี

11 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ประเภทบริหาร คุณวุฒิ ระยะเวลาในการ ดำรงตำแหน่ง ปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้อง ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง อื่น ๆ นักบริหาร ระดับสูง (บส.) ไม่ระบุ - บต. (1 ปี) อำนวยการ + บต. (3 ปี) ว19/51 ระดับ 10 (1 ปี) ปลัดกระทรวง ระดับ 9 (1 ปี) อธิบดี ระดับ 9 (2 ปี) ผู้ตรวจ - อบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูง + ผ่านการประเมินสมรรถนะที่ ก.พ. กำหนด นักบริหาร ระดับต้น (บต.) ไม่ระบุ อำนวยการ (2 ปี) ว19/51 ระดับ 8 (2 ปี) ระดับ 7 (4 ปี) - อบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูง + ผ่านการประเมินสมรรถนะที่ ก.พ. กำหนด

12 THE END


ดาวน์โหลด ppt การแต่งตั้ง เลื่อน ย้าย ข้าราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google