งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SP สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SP สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SP สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
Outcome : อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน ไม่เกิน 10 ต่อแสนประชากรในปี 2563 Service Outcome 1.ผู้ป่วยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน <10 ต่อแสน 2.อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยในที่ Admit จากการบาดเจ็บ (19 สาเหตุ)ที่มีค่า PS ≥ 0.75 <1% 3.อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยฉุกเฉินที่รับไว้รักษาในรพ.ภายใน 24 ชม. เกณฑ์น้อยกว่าร้อยละ 5 4.ER คุณภาพ >70% Situation : ผู้ป่วยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (ปีงบ 58) การเข้าถึงผู้ป่วย (ความครอบคลุมของ FR = 66.71%) (>80%) EMS คุณภาพ = (>80%) ER คุณภาพ = (>70%) อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยในที่ Admit จากการบาดเจ็บ (19 สาเหตุ) ที่มีค่า PS ≥ 7.5 = 4.2 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยฉุกเฉินที่รับไว้รักษาในรพ.ภายใน 24 ชม. = 2.2 อัตราการเกิดอุบัติเหตุกลุ่มชน (ตสม. เฉลี่ย 5-9 ครั้งต่อปี) (จำนวนผู้ประสบเหตุ ปี 56 =104 ราย (ตาย 9 ราย/ ปี 57 เดือน มี.ค. ผู้ประสบเหตุ =52 ราย (ตาย 29 ราย),ปี 59 เดือน เม.ย. ผู้ประสบเหตุ =9 ราย (ตาย 5 ราย) Designed Services 1.พัฒนาระบบการเก็บข้อมูลเชื่อมโยงถึงเครือข่ายระบบบริการ 2.วิเคราะห์ข้อมูล/ป้องกันและแก้ไขจุดเสี่ยง 3.ขยายความครอบคลุมเครือข่าย EMS >80% 4.พัฒนาคุณภาพงานอุบัติเหตุฉุกเฉินให้ได้ตามมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพในการรักษา 5.พัฒนาระบบการส่งต่อ 6.พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกมิติ 7.พัฒนาศักยภาพหน่วยบริการให้เป็น Trauma Center (ตสม./เพชรบูรณ์) 8.พัฒนาระบบการรองรับสาธารณภัย/ประเมินความเสี่ยง วิต HRH H Info Med Tech Finance Governance

2 เส้นทางสายไหมสู่อาเซียน 2558
AEC ตาก สุโขทัย พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ระยะทาง ตาก – ลำปาง = 180 Km ตาก – นครสวรรค์ = 180 Km ตาก – พิษณุโลก = 140 Km รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็น trauma center

3 Refer Mapping 4 อำเภอฝั่งE 4 อำเภอฝั่งW

4 อัตราตายจากการบาดเจ็บทางถนน (ไม่เกิน 10 ต่อแสนประชากร)

5 EMS คุณภาพ = 63.34 (>80%) 2556 2557 2558 ตาก 78.64 79.27 75.57 ตสม.
แม่สอด สุโขทัย NA 73.61 72.59 เพชรบูรณ์ 72.85 73.41 72.73 อุตรดิตถ์ 43.13 51.33 44.92 พิษณุโลก 100 77.53 50.91 รวมเขต 73.65 71.03 63.34

6 ER คุณภาพ รพศ./รพท. 78.01 (>70%)

7 อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยในที่ Admit จากการบาดเจ็บ (19 สาเหตุ) ที่มีค่า PS ≥ 0.75 = 4.2 % (<1%)
2556 2557 2558 ตาก 0.65 1.08 1.26 ตสม. แม่สอด สุโขทัย 1.59 NA 0.83 เพชรบูรณ์ 14.17 24.75 18.63 อุตรดิตถ์ 0.29 0.25 พิษณุโลก 0.49 0.20 รวมเขต 4.17 6.64 4.23

8 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยฉุกเฉินที่รับไว้รักษาในรพ. ภายใน 24 ชม. = 2
อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยฉุกเฉินที่รับไว้รักษาในรพ.ภายใน 24 ชม. = 2.2 % (น้อยกว่า 5%) 2556 2557 2558 2559 ตาก NA 1.11 ตสม. แม่สอด สุโขทัย 2.36 เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ 1.48 พิษณุโลก 2.37 รวมเขต 1.83

9 การพัฒนาแต่ละระดับ ระดับ H info HRM Tech Finance Governance A
โปรแกรมฐานข้อมูลเพื่อส่งข้อมูลระหว่างกัน และเพื่อการวิเคราะห์ ตัดสินใจ แฟ้ม HDC แพทย์ พยาบาล ดมยา วิกฤต มี OR และเครื่องมือผ่าตัดที่เพียงพอสำหรับเครือข่าย มี ICU เพียงพอ Burn unit การอบรมเพื่อพัฒนาแพทย์ พยาบาลในเครือข่าย การทำแนวทางการดูแลร่วมกัน การพัฒนาระบบส่งต่อร่วมกัน 1. การติดตามกำกับ ประเมิน เครือข่ายอย่างสม่ำเสมอ

10 การพัฒนาแต่ละระดับ ระดับ H info HRM Tech Finance Governance S
(รพ.ตสม. จะพัฒนาให้เป็น trauma center) โปรแกรมฐานข้อมูลเพื่อส่งข้อมูลระหว่างกัน และเพื่อการวิเคราะห์ ตัดสินใจ แฟ้ม HDC แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทย์สาขาที่เกี่ยวข้อง พยาบาล ดมยา วิกฤต มี OR และเครื่องมือผ่าตัดที่เพียงพอสำหรับเครือข่าย มี ICU เพียงพอ เครื่องมือสำหรับช่วยการวินิจฉัย เช่น ultrasound การอบรมเพื่อพัฒนาแพทย์ พยาบาลในเครือข่าย การทำแนวทางการดูแลร่วมกัน การพัฒนาระบบส่งต่อร่วมกัน 1. การติดตามกำกับ ประเมิน เครือข่ายอย่างสม่ำเสมอ

11 การพัฒนาแต่ละระดับ ระดับ H info HRM Tech Finance Governance M1
โปรแกรมฐานข้อมูลเพื่อส่งข้อมูลระหว่างกัน และเพื่อการวิเคราะห์ ตัดสินใจ แฟ้ม HDC แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทย์สาขาที่เกี่ยวข้อง พยาบาล ดมยา วิกฤต มี OR และเครื่องมือผ่าตัดที่เพียงพอสำหรับเครือข่าย มี ICU เพียงพอ เครื่องมือสำหรับช่วยการวินิจฉัย เช่น ultrasound การอบรมเพื่อพัฒนาแพทย์ พยาบาลในเครือข่าย การพัฒนาระบบส่งต่อร่วมกัน 1. การติดตามกำกับ ประเมิน เครือข่ายอย่างสม่ำเสมอ

12 การพัฒนาแต่ละระดับ ระดับ H info HRM Tech Finance Governance M2
โปรแกรมฐานข้อมูลเพื่อส่งข้อมูลระหว่างกัน และเพื่อการวิเคราะห์ ตัดสินใจ แฟ้ม HDC แพทย์ 5 สาขาหลัก พยาบาล ดมยา วิกฤต มี OR และเครื่องมือผ่าตัดที่เพียงพอสำหรับเครือข่าย มี ICU เพียงพอ เครื่องมือสำหรับช่วยการวินิจฉัย เช่น ultrasound การอบรมเพื่อพัฒนาแพทย์ พยาบาลในเครือข่าย การพัฒนาระบบส่งต่อร่วมกัน 1. การติดตามกำกับ ประเมิน เครือข่ายอย่างสม่ำเสมอ

13 การพัฒนาแต่ละระดับ ระดับ H info HRM Tech Finance Governance F
โปรแกรมฐานข้อมูลเพื่อส่งข้อมูลระหว่างกัน และเพื่อการวิเคราะห์ ตัดสินใจ แฟ้ม HDC แพทย์ตามกรอบภาระงาน พยาบาล ดมยา รพ. ที่เป็น node มี OR และเครื่องมือผ่าตัด มี ICU เครื่องมือสำหรับช่วยการวินิจฉัย เช่น ultrasound การอบรมเพื่อพัฒนาแพทย์ พยาบาลในเครือข่าย การพัฒนาระบบส่งต่อร่วมกัน 1. การติดตามกำกับ ประเมิน เครือข่ายอย่างสม่ำเสมอ

14 การพัฒนาแต่ละระดับ ระดับ H info HRM Tech Finance Governance รพ.สต.
โปรแกรมฐานข้อมูล แฟ้ม HDC มีพยาบาลประจำทุกแห่ง มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตเพียงพอ พร้อมใช้ มีรถฉุกเฉินสำหรับส่งผู้ป่วยทุกแห่ง มีความรู้การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ประเมินความรุนแรงผู้ป่วยได้ สอนคนในชุมชนได้ 1. การติดตามกำกับ ประเมิน เครือข่ายอย่างสม่ำเสมอ

15 การพัฒนาแต่ละระดับ ระดับ H info HRM Tech Finance Governance
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานอื่นนอกกระทรวง โปรแกรมฐานข้อมูล แฟ้ม HDC กู้ชีพ อปท. อาสา ตำรวจ ทางหลวง ปภ. ขนส่ง มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตเพียงพอ พร้อมใช้ มีรถฉุกเฉิน อุปกรณ์ตรวจวินิจฉัย อุปกรณ์ตัดถ่าง มีความรู้การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน 1. การติดตามกำกับ ประเมิน เครือข่ายอย่างสม่ำเสมอ

16

17 อัตราตายจากการบาดเจ็บทางถนนรายจังหวัด
2556 2557 2558 ตาก 24.62 38.36 22.92 สุโขทัย 13.7 20.15 17.5 เพชรบูรณ์ 20.52 20.12 15.66 อุตรดิตถ์ 19.58 24.80 23.27 พิษณุโลก 16.65 20.83 17.90 รวมเขต 19.01 24.85 19.12

18 ER คุณภาพ = 78.01 (>70%) 2556 2557 2558 ตาก 74.4 73.5 76 ตสม. 75
แม่สอด 73.8 71 NA สุโขทัย 76.9 72.8 73.1 69.1 69.6 ศรีสังวร 76.53 76.65 เพชรบูรณ์ 73.83 72 73 อุตรดิตถ์ 79.09 88.80 89.80 พิษณุโลก 72.7 75.3 รวมเขต 73.36 75.96 62.96


ดาวน์โหลด ppt SP สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google