งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ศรีสุดา เตชะสาน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพืชน้ำมัน และพืชตระกูลถั่ว สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้า เกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ศรีสุดา เตชะสาน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพืชน้ำมัน และพืชตระกูลถั่ว สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้า เกษตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ศรีสุดา เตชะสาน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพืชน้ำมัน และพืชตระกูลถั่ว สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้า เกษตร

2 1. เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่ เกษตรกรด้านการผลิต และการบริหารจัดการกลุ่ม 2. เพื่อจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว ชุมชน ให้สามารถกระจาย เมล็ดพันธุ์ดีสู่ระบบการผลิต ของเกษตรกร

3 ชนิดพืช จำนวน ศูนย์ ( ศูนย์ ) เกษตรกร เข้าร่วม โครงการ ( ราย ) เป้าหมาย ผลิต รองรับพื้นที่ ปลูกในฤดู แล้ง ( ไร่ ) ( ไร่ ) ตัน ถั่วเหลือง - ศูนย์ใหม่ ปี 59 - ศูนย์เก่า ปี 57,58 79 21 58 1,5803,16023715,800 ถั่วเขียว - ศูนย์ใหม่ ปี 59 - ศูนย์เก่า ปี 57,585 551441551441 1,1402,24011422,800 ถั่วลิสง - ศูนย์ใหม่ ปี 59 - ศูนย์เก่า ปี 57,58 56 10 46 1,0802,16021610,800 รวม 1903,8007,60056749,400

4 จังหวัด 32 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง สุโขทัย อุตรดิตถ์ ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยถูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ เลย ศรี สะเกษ สุรินทร์ หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี พะเยา และ จังหวัดยโสธร

5 1. การพัฒนาเจ้าหน้าที่ มี 3 กิจกรรม ดังนี้ 1.1 จัดสัมมนา เรื่อง การพัฒนาเป็น ศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับ ประชาคมอาเซียน ปี 2559 1.2 จัดฝึกอบรม หลักสูตร เทคโนโลยี การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วแก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่ยังไม่เคยผ่าน การอบรมหลักสูตรดังกล่าว 1.3 จัดฝึกอบรม หลักสูตร การเป็น วิทยากรกระบวนการด้านเทคโนโลยี การผลิต และการจัดทำแปลงเรียนรู้การ ผลิตเมล็ดพันธุ์ รวมทั้ง การบริหารจัดการศูนย์

6 2. การพัฒนาเกษตรกร มี 2 กิจกรรม ดังนี้ 2.1 การจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว ชุมชน จำนวน 190 ศูนย์ พัฒนาศูนย์ฯ เก่า ปี 2557-2558 จำนวน 145 ศูนย์ และจัดตั้งศูนย์ฯ ใหม่ ปี 2559 จำนวน 45 ศูนย์ 2.2 การจัดตั้งกลุ่มเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตพืช ตระกูลถั่ว จำนวน 190 ศูนย์ๆ ละ 20 ราย

7 3. การเชื่อมโยงการผลิตและ การตลาด มี 2 กิจกรรม ดังนี้ 3.1 จัดประชุมเชื่อมโยงระหว่าง ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืช ตระกูลถั่วชุมชนกับเกษตรกร ผู้ใช้เมล็ดพันธุ์ 3.2 จัดสัมมนาเชื่อมโยง ระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตถั่วฤดู แล้งกับบริษัทเอกชนผู้รับซื้อ ผลผลิต

8 4. การบริหารจัดการโครงการ มี 3 กิจกรรม ดังนี้ 4.1 การจัดงานรณรงค์ส่งเสริม การใช้เมล็ดพันธุ์พืชตระกูล ถั่วชุมชน จำนวน 2 ครั้ง 4.2 ประชุมเจ้าหน้าที่ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลพืชตระกูล ถั่วระดับจังหวัด 4.3 การขนส่งเมล็ดพันธุ์ จำนวน 190 ศูนย์

9


ดาวน์โหลด ppt โดย ศรีสุดา เตชะสาน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพืชน้ำมัน และพืชตระกูลถั่ว สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้า เกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google