งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พัฒนาการที่ต้องติดตามเฝ้าระวัง (Red Flags in Child Development)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พัฒนาการที่ต้องติดตามเฝ้าระวัง (Red Flags in Child Development)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พัฒนาการที่ต้องติดตามเฝ้าระวัง (Red Flags in Child Development)
การคัดกรองภาวะออทิสติกด้วย PDDSQ ไพรออ มูลวิจิตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

2 การพัฒนาเครือข่ายระบบการดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้า ปีงบประมาณ 2560
การพัฒนาเครือข่ายระบบการดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้า หมายถึง การพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขระดับทุติยภูมิขึ้นไป สำหรับในเขต กทม.ให้เป็นระดับปฐมภูมิขึ้นไป ให้มีระบบการดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้าที่มีองค์ประกอบ 3 ด้าน (อ้างอิงตามแนวทางการพัฒนาระบบคุณภาพบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับรพศ. รพท. รพช. และรพ.สต.) ตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ (เป้าหมายร้อยละ 70)

3 การพัฒนาเครือข่ายระบบการดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้า
องค์ประกอบ 3 ด้าน 1. ผู้รับผิดชอบในการให้บริการดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้า มีการกำหนดสถานที่ วัน เวลาให้บริการที่ชัดเจน 2. การดูแลทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยให้บริการ 2.1 คัดกรองภาวะออทิสติกด้วยเครื่องมือมาตรฐาน เช่น PDDSQ 2.2 กระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐานของ สธ. เช่น TEDA4I ,DSI, เครื่องมือตามมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 2.3 ให้คำแนะนำ/คำปรึกษาเบื้องต้นแก่พ่อแม่/ผู้ดูแลเด็ก 2.4 Home Program สำหรับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน 2.5 รับส่งต่อ และ/หรือ ส่งต่อไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกระบบ สธ. เช่น สถานบริการฯระดับที่สูงขึ้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ เป็นต้น 3. ฐานข้อมูลของผู้มารับบริการที่เชื่อถือได้เชื่อมโยงกันทั้งเครือข่าย

4 No Red flags Yes No Yes ผังการไหลระบบดูแลช่วยเหลือเด็กพัฒนาการล่าช้า
หน่วยงาน/ ผู้ให้บริการ คัดกรองพัฒนาการเด็ก 9,18,30,42 เดือน (Z00.1) DSPM รพ.สต. No สื่อส่งเสริมพัฒนาการ สงสัยพัฒนาการล่าช้า (R62.0) พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการ Red flags Yes ให้คำแนะนำส่งเสริมพัฒนาการ แล้วนัดมาประเมินซ้ำ 1 เดือน No พัฒนาการล่าช้า รพช. Yes

5 ผังการไหลระบบการดุแลช่วยเหลือเด็กพัฒนาการล่าช้า
คัดกรองพัฒนาการเด็ก 9,18,30,42 เดือน(Z00.1) หน่วยงาน/ ผู้ให้บริการ รับส่งต่อจาก รพ.สต. DSPM2 ล่าช้า DSPM/DAIM รพช.รพท.รพศ. No สงสัยพัฒนาการล่าช้า(R62.0) สื่อส่งเสริมพัฒนาการ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่งเสริมพัฒนาการ กระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I Yes ให้คำแนะนำส่งเสริมพัฒนาการ แล้วนัดมาประเมินซ้ำ 1 เดือน No พัฒนาการล่าช้า คัดกรอง ออทิสติกด้วย PPDSQ (กรณีล่าช้าภาษา+/-สังคม) Yes

6 ผังการไหลระบบการดุแลช่วยเหลือเด็กพัฒนาการล่าช้า
คัดกรอง ออทิสติกด้วย PPDSQ (กรณีล่าช้าภาษา+/-สังคม) กระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I DSPM -ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย หน่วยงาน/ ผู้ให้บริการ รพช.รพท. รพศ. สื่อส่งเสริมพัฒนาการ - พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่งเสริมพัฒนาการ No พัฒนาการไม่ก้าวหน้า No สงสัย ออทิสติก TEDA4I - กระตุ้นพัฒนาการกรณีก้าวหน้า Yes Yes ส่งต่อเพื่อวินิจฉัย บำบัดรักษาเฉพาะปัญหาโดยสหวิชาชีพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.การศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ดูแลต่อเนื่อง พัฒนาการ ไม่ก้าวหน้า+มีโรคร่วม +ยุ่งยากซับซ้อน No รพ.Node รพจ./สถาบัน Yes

7 พัฒนาการที่ต้องติดตามเฝ้าระวัง (Red Flags in Child Development)

8 Red Flags (ธงแดง) สัญญาณเตือนหรือสัญญาณอันตราย
บอกว่าให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ให้รีบส่งต่อเพื่อการตรวจประเมินวินิจฉัยและบำบัดรักษา พญ.นพวรรณ ศรีวงค์พานิช กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม สถาบันราชานุกูล /12/2016

9 2 เดือน คว่ำได้ (ก่อน 3 เดือน) มีปัญหากล้ามเนื้อแข็งเกร็ง
2 เดือน คว่ำได้ (ก่อน 3 เดือน) มีปัญหากล้ามเนื้อแข็งเกร็ง ยังไม่จ้องหน้าสบตา อาจมีความผิดปกติในการมองเห็น การรับรู้หรือทักษะทางสังคม พญ.นพวรรณ ศรีวงค์พานิช กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม สถาบันราชานุกูล /12/2016

10 4 เดือน ท่านั่งยังไม่สามารถชันคอ หันซ้ายขวาได้ดี อาจเป็นจากกล้ามเนื้ออ่อนแรง มือกำตลอดเวลา จากมีปัญหากล้ามเนื้อเกร็งผิดปกติ ยังไม่มองตามใบหน้าหรือวัตถุ ไม่ตอบสนองต่อเสียงที่ได้ยิน พญ.นพวรรณ ศรีวงค์พานิช กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม สถาบันราชานุกูล /12/2016

11 6 เดือน ไม่พลิกคว่ำหงาย อาจมีปัญหาระบบประสาทหรือกล้ามเนื้อ
ยังนั่งโดยช่วยพยุงไม่ได้ ท่านั่งเป็นรูป “W” ขาเหยียดเกร็งเวลาคืบคลาน อาจเกิดปัญหากล้ามเนื้อเกร็งผิดปกติ ไม่คว้าของ อาจมีความผิดปกติในการมองเห็น กล้ามเนื้อ หรือการรับ (เรียน) รู้ พญ.นพวรรณ ศรีวงค์พานิช กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม สถาบันราชานุกูล /12/2016

12 ท่านั่งเป็นรูป “W”

13 6 เดือน ยังไม่หันหาเสียง ยังไม่ส่งเสียง อาจมีความผิดปกติในการได้ยิน
ไม่ยิ้ม หัวเราะ อาจมีปัญหาการมองเห็น ความผูกพัน มารดาซึมเศร้า (Consider Child Abuse or child neglect in severe cases) ยังไม่มีการกลัวคนแปลกหน้า อาจเป็นจากมีผู้เลี้ยงดูหลายคน ไม่มีความผูกพันใกล้ชิด พญ.นพวรรณ ศรีวงค์พานิช กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม สถาบันราชานุกูล /12/2016

14 9 เดือน ยังนั่งเองไม่ได้ ยังเกาะยืนไม่ได้
ยังไม่สามารถใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วอื่นในการหยิบของได้ ยังไม่เปลี่ยนมือถือของ อาจมีปัญหาทางสมอง ยังไม่หันหาเสียงตามทิศทางของเสียง อาจมีความผิดปกติในการได้ยินข้างใดข้างหนึ่ง ยังไม่เป่าปากเล่นน้ำลายอาจมีความผิดปกติในการได้ยิน พญ.นพวรรณ ศรีวงค์พานิช กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม สถาบันราชานุกูล /12/2016

15 12 เดือน ยังเหนี่ยวตัวขึ้น เกาะยืนไม่ได้
ใช้มือข้างเดียวตลอดเวลา อาจมีปัญหาแขนอีกข้างอ่อนแรง เรียกชื่อแล้วยังไม่หันหาเสียงเรียก ยังไม่แสดงท่าทางโต้ตอบ เช่น โบกมือ สั่นศีรษะ พญ.นพวรรณ ศรีวงค์พานิช กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม สถาบันราชานุกูล /12/2016

16 18 เดือน ยังเดินเองไม่ได้
ยังไม่ชี้บอกสิ่งที่ต้องการ หรือไม่ชี้ชวนให้ผู้อื่นดูสิ่งที่สนใจ (protodeclarative pointing) ไม่มีการแสดงท่าทางของการโชว์หรืออวดของ ทำตามคำสั่งง่ายๆ ไม่ได้อาจมีปัญหาการสื่อสารหรือสังคม ยังไม่พูดคำเดี่ยวที่มีความหมาย ไม่สามารถเล่นสมมติได้ ไม่มีความสนใจร่วม หรือชวนคนรอบข้างเล่นด้วย อาจมีปัญหาการพัฒนาทางสังคม เช่น เด็กออทิสติก พญ.นพวรรณ ศรีวงค์พานิช กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม สถาบันราชานุกูล /12/2016

17 2 ปี 30 เดือน ยังเดินถอยหลังและเตะลูกบอลไม่ได้
ยังไม่พูด 2 คำที่มีความหมายต่อกัน (ไม่นับการพูดตาม) 30 เดือน ยังกระโดด 2 เท้า ไม่ได้ ยังพูดเป็นวลีสั้นๆไม่ได้ พญ.นพวรรณ ศรีวงค์พานิช กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม สถาบันราชานุกูล /12/2016

18 3 ปี ยังขึ้นบันไดสลับเท้าไม่ได้ ยังไม่พูดเป็นประโยคสั้นๆ
ภาษาที่เด็กพูด คนอื่นฟังไม่เข้าใจเป็นส่วนใหญ่ พูดตามโดยไม่มีความหมาย อาจมีปัญหาการเรียนรู้ การสื่อสารและสังคม พญ.นพวรรณ ศรีวงค์พานิช กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม สถาบันราชานุกูล /12/2016

19 4 ปี ยังลงบันไดสลับเท้าไม่ได้
ไม่สามารถเล่าเรื่องสั้นๆให้คนอื่นฟังเข้าใจได้ ไม่รู้จักรอคอย เล่นร่วมกับคนอื่นไม่ได้ เล่นรุนแรงผิดปกติ อยู่ไม่นิ่ง อาจมีปัญหาทางอารมณ์ หรือพฤติกรรมจากการเลี้ยงดู หรือมีภาวะสมาธิสั้น ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองง่ายๆได้ เช่น ใส่เสื้อผ้า ล้างมือ ควบคุมการถ่ายอุจจาระได้ อาจมีปัญหาการเรียนรู้ การเลี้ยงดู หรือสติปัญญาบกพร่อง พญ.นพวรรณ ศรีวงค์พานิช กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม สถาบันราชานุกูล /12/2016

20 5 ปี ยังกระโดดขาเดียวไม่ได้ ยังโยนและรับลูกบอลไม่คล่อง
ยังทำตามคำสั่ง 2 ขั้นตอนไม่ได้ พญ.นพวรรณ ศรีวงค์พานิช กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม สถาบันราชานุกูล /12/2016

21 ก่อนอายุ 18 เดือน ทุกอายุ
ใช้มือข้างเดียวตลอดเวลา อาจมีปัญหาแขนอีกข้างอ่อนแรง ทุกอายุ ไม่จ้องหน้าสบตา ไม่ตอบสนองต่อเสียง ทักษะด้านต่างๆถดถอย พญ.นพวรรณ ศรีวงค์พานิช กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม สถาบันราชานุกูล /12/2016

22 บรรณานุกรม พัฒนาการปกติ, พัฒนาการด้านอารมณ์และสังคม, การคัดกรองพัฒนาการ ตำราพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก เล่ม 3 การดูแลเด็กสุขภาพดี 2556. Wilks T, Gerber RJ, Erdie-Lalena C. Developmental milestones : cognitive development. Pediatr Rev 2010;31 : Gerber RJ, Wilks T, Erdie-Lalena C. Developmental milestones : motor development. Pediatr Rev 2010;31 : พญ.นพวรรณ ศรีวงค์พานิช กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม สถาบันราชานุกูล /12/2016

23 การคัดกรองภาวะออทิสติกด้วยแบบคัดกรองโรคในกลุ่มพัฒนาการผิดปกติอย่างรอบด้าน สำหรับเด็กอายุ 1-18 ปี Pervasive Developmental Disorder Screening Questionnaire (PDDSQ)

24 DSM V Diagnostic Criteria for Autism Spectrum Disorder
A. บกพร่องด้านการสื่อสารและ ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม B. มีพฤติกรรม/ความสนใจ/กิจกรรมซ้ำๆ/ จำกัด C. มีอาการตั้งแต่ในวัยเด็กหรือช่วงต้นของ พัฒนาการ D. ส่งผลต่อสังคม การงาน หน้าที่สำคัญ E. ไม่ใช่ภาวะบกพร่องทางเชาวน์ปัญญา (ID)หรือโรค Global development delay(GDD) พญ.นพวรรณ ศรีวงค์พานิช กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม สถาบันราชานุกูล /12/2016

25 DSM V Diagnostic Criteria for Autism Spectrum Disorder
1. บกพร่องในการแลกเปลี่ยนทักษะด้าน อารมณ์และสังคม เริ่มต้นสนทนาไม่เป็น ไม่สนทนาโต้ตอบ ลดความสนใจ/อารมณ์ร่วม ไม่สามารถเริ่มต้น/ตอบสนองต่อปฏิสัมพันธ์ ทางสังคม พญ.นพวรรณ ศรีวงค์พานิช กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม สถาบันราชานุกูล /12/2016

26 DSM V Diagnostic Criteria for Autism Spectrum Disorder
2. บกพร่องด้านการสื่อสารที่ใช้เพื่อ ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การใช้ภาษาท่าทางที่ไม่เข้ากับภาษา พูด มีการสบตาหรือสื่อภาษาท่าทางที่ ผิดปกติ ไม่ค่อยใช้หรือไม่เข้าใจภาษาท่าทาง ขาดการแสดงสีหน้าและการสื่อสารที่ ไม่ใช่ภาษาพูด พญ.นพวรรณ ศรีวงค์พานิช กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม สถาบันราชานุกูล /12/2016

27 DSM V Diagnostic Criteria for Autism Spectrum Disorder
3.บกพร่องในการพัฒนา รักษาและ เข้าใจความสัมพันธ์ ปรับตัวยาก ไม่เล่นสมมุติ ไม่สนใจเพื่อน/ไม่คบเพื่อน พญ.นพวรรณ ศรีวงค์พานิช กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม สถาบันราชานุกูล /12/2016

28 DSM V Diagnostic Criteria for Autism Spectrum Disorder
B. มีพฤติกรรม/ความสนใจ/กิจกรรมซ้ำๆ/ จำกัด อย่างน้อย 2 ข้อ จากประวัติ หรือแสดงอาการ 1. มีพฤติกรรมซ้ำๆ : การเคลื่อนไหว/ สิ่งของ/ภาษาพูด (เรียงของเล่น ติด ของ พูดทวน มีวลีของตนเอง) 2.ซ้ำซาก/ไม่ยืดหยุ่น/เปลี่ยนแปลงยาก (อาหาร การเดินทาง วิธีคิด กิจวัตร) พญ.นพวรรณ ศรีวงค์พานิช กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม สถาบันราชานุกูล /12/2016

29 DSM V Diagnostic Criteria for Autism Spectrum Disorder
B.มีพฤติกรรม/ความสนใจ/กิจกรรมซ้ำๆ/ จำกัด อย่างน้อย 2 ข้อ จากประวัติ หรือแสดงอาการ 3. ความสนใจจำกัด (ชอบของแปลก) 4. มีประสาทสัมผัสที่ไวมากเกินไปหรือ น้อยเกินไปต่อสิ่งเร้า(ความเจ็บปวด อุณหภูมิ เสียง ผิวสัมผัส ชอบดมหรือ สัมผัสวัตถุ หรือชอบมองแสงหรือการ เคลื่อนไหว) พญ.นพวรรณ ศรีวงค์พานิช กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม สถาบันราชานุกูล /12/2016

30 การวินิจฉัย ASD คัดกรอง PDDSQ แบบคัดกรองโรคออทิสติกในเด็กอายุ 1-5 ปี
แบบคัดกรองโรคออทิสติกในเด็กอายุ 1-5 ปี KUS-SI ประเมินพัฒนาการ,สติปัญญา วินิจฉัย ADOS พญ.นพวรรณ ศรีวงค์พานิช กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม สถาบันราชานุกูล /12/2016

31 PDDSQ ใช้เพื่อค้นหา ASD อายุ 1-18 ปี โดยผู้ปกครองหรือผู้ใกล้ชิดเด็กเป็น ผู้ประเมิน พัฒนาจากแบบคัดกรอง ASD ต่างๆ ได้แก่ - CHAT : Checklist for Autism in Toddlers - CARS : Childhood Autism Rating Scale ASQ : Autism Screening Questionnaire ASSQ : Autism Spectrum Screening Questionnaire PDDST : Pervasive Developmental Disorders Screening Test SRS : Social Responsiveness Scale พัฒนาโดยโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมป์ ร่วมกับ นพ. ชาญวิทย์ พรนภดล ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

32 PDDSQ แบ่งเป็น 2 ช่วงอายุ
แต่ละฉบับประกอบด้วยข้อคำถาม 25 ข้อ วัดความผิดปกติ 3 ด้าน คือ พัฒนาการทางสังคม การสื่อความหมาย และพฤติกรรมซ้ำซาก/สนใจจำกัด/ปรับตัวยาก พญ.รินสุข องอาจสกุลมั่น จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมป์ ว.สุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 2559; 24(2): 69-80

33 PDDSQ : การให้คะแนน 1. ผู้ตอบเลือกคำตอบที่ใกล้เคียงพฤติกรรม ของเด็กมากที่สุด 2. คำตอบมี 2 ตัวเลือก คือ ใช่/ทำบ่อยๆ และ ไม่ใช่/ไม่ค่อยทำ 3. การให้คะแนน - ให้ 1 คะแนน สำหรับคำตอบว่า ใช่/ ทำบ่อยๆ - ให้ 0 คะแนน สำหรับคำตอบว่า ไม่ใช่/ไม่ค่อยทำ พญ.รินสุข องอาจสกุลมั่น จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมป์ ว.สุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 2559; 24(2): 69-80

34 PDDSQ : การให้คะแนน 4. PDDSQ 1-4 ปี ข้อ 1-5, 11-15, 21-25
ต้องกลับค่าคะแนน ให้ 0 คะแนน สำหรับคำตอบว่า ใช่/ทำ บ่อยๆ ให้ 1 คะแนน สำหรับคำตอบว่า ไม่ใช่/ไม่ ค่อยทำ 5. คะแนนเต็มทั้งฉบับ 25 คะแนน พญ.รินสุข องอาจสกุลมั่น จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมป์ ว.สุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 2559; 24(2): 69-80

35 PDDSQ : การแปลผล PPDSQ 1-4 ปี ถ้าได้ 7 คะแนนขึ้นไป ถือว่า เสี่ยงที่จะเป็น ASD PPDSQ 4-18 ปี ถ้าได้ 13 คะแนนขึ้นไป ถือว่า เสี่ยงที่จะเป็น ASD พญ.รินสุข องอาจสกุลมั่น จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมป์ ว.สุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 2559; 24(2): 69-80

36 ตอบสนอง เช่น หันมามองทันทีที่คุณเรียกชื่อเขา
แบบสำรวจพัฒนาการเด็ก(PDDSQ) ช่วงอายุ 1-4 ปี (12 เดือน-47 เดือน) ฉบับย่อ ตอบสนอง เช่น หันมามองทันทีที่คุณเรียกชื่อเขา เล่นสมมุติเป็น เช่น ทำท่าป้อนอาหารให้ตุ๊กตา , เล่นขายของ หรือสมมุติในสิ่งอื่นๆ ใช้นิ้วของเขา ชี้ ไปที่สิ่งของเพื่อแสดงว่าเขาสนใจหรือต้องการของสิ่งนั้น สนใจ อยากเข้าไปเล่นกับเด็กคนอื่น เวลาไปโรงเรียนหรืออยู่ในสนามเด็กเล่น ทำท่าทางเลียนแบบผู้ใหญ่ เช่น แต่งหน้า หวีผม โกนหนวด เตรียมตัวไปทำงาน การให้คะแนน - ให้ 0 คะแนน สำหรับคำตอบว่า ใช่/ทำบ่อยๆ - ให้ 1 คะแนน สำหรับคำตอบว่า ไม่ใช่/ไม่ค่อยทำ พญ.รินสุข องอาจสกุลมั่น จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมป์ ว.สุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 2559; 24(2): 69-80

37 6. ชอบที่จะเล่นคนเดียว หรืออยู่คนเดียวตามลำพัง
แบบสำรวจพัฒนาการเด็ก(PDDSQ) ช่วงอายุ 1-4 ปี (12 เดือน-47 เดือน) ฉบับย่อ 6. ชอบที่จะเล่นคนเดียว หรืออยู่คนเดียวตามลำพัง 7. เป็นเด็กหน้าเฉย ไม่ค่อยแสดงอารมณ์ 8. ทำท่าทางเหมือนไม่ได้ฟังคุณเวลาคุณพูดกับเขา 9. สนใจที่จะเล่นกับเด็กคนอื่นน้อยมาก 10. ชอบทำตาลอย หรือจ้องมองโดยไร้จุดหมาย การให้คะแนน - ให้ 1 คะแนน สำหรับคำตอบว่า ใช่/ทำบ่อยๆ - ให้ 0 คะแนน สำหรับคำตอบว่า ไม่ใช่/ไม่ค่อยทำ พญ.รินสุข องอาจสกุลมั่น จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมป์ ว.สุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 2559; 24(2): 69-80

38 แบบสำรวจพัฒนาการเด็ก(PDDSQ) ช่วงอายุ 1-4 ปี (12 เดือน-47 เดือน)ฉบับย่อ
11. รู้จักแบ่งขนม หรือของเล่นให้เด็กคนอื่น 12. พยักหน้าหรือส่ายหน้า เพื่อบอกกับคุณว่า เอาหรือไม่เอา 13. พยายามทำให้คุณสนใจในสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ โดยการเรียกคุณ หรือยื่นของสิ่งนั้นให้คุณดู 14. ตอบสนองอย่างเหมาะสม เช่น มองหน้า , สบตา , ยิ้ม หรือยื่นของเล่นให้เวลามีเด็กอื่นเดินเข้ามาหา 15. เลียนแบบท่าทางคุณ เช่น แลบลิ้นตาม เวลาที่คุณแลบลิ้นใส่เขา การให้คะแนน - ให้ 0 คะแนน สำหรับคำตอบว่า ใช่/ทำบ่อยๆ - ให้ 1 คะแนน สำหรับคำตอบว่า ไม่ใช่/ไม่ค่อยทำ พญ.รินสุข องอาจสกุลมั่น จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมป์ ว.สุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 2559; 24(2): 69-80

39 16. ยังบอกไม่ได้ว่าต้องการอะไร ไม่ว่าจะด้วยการพูดหรือชี้
แบบสำรวจพัฒนาการเด็ก(PDDSQ) ช่วงอายุ 1-4 ปี (12 เดือน-47 เดือน) ฉบับย่อ 16. ยังบอกไม่ได้ว่าต้องการอะไร ไม่ว่าจะด้วยการพูดหรือชี้ 17. ทำท่าทางแปลกๆ ซ้ำๆ เช่น โยกตัว , เดินเขย่งเท้า , สะบัดมือ 18. จับมือคุณไปหยิบของที่เขาอยากได้ โดยไม่มองหน้าคุณ 19. มีความสนใจในของเล่นไม่กี่ชิ้น หรือสิ่งต่าง ๆ ไม่กี่เรื่อง 20. เล่นของเล่นไม่เป็น เช่น มักจะเอามาเคาะ , โยน , ถือไปมา หรือเอาเข้าปาก การให้คะแนน - ให้ 1 คะแนน สำหรับคำตอบว่า ใช่/ทำบ่อยๆ - ให้ 0 คะแนน สำหรับคำตอบว่า ไม่ใช่/ไม่ค่อยทำ พญ.รินสุข องอาจสกุลมั่น จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมป์ ว.สุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 2559; 24(2): 69-80

40 21. มองหน้า สบตาคุณ เวลาพูดคุยหรือเล่นกับเขา
แบบสำรวจพัฒนาการเด็ก(PDDSQ) ช่วงอายุ 1-4 ปี (12 เดือน-47 เดือน) ฉบับย่อ 21. มองหน้า สบตาคุณ เวลาพูดคุยหรือเล่นกับเขา 22. ใช้นิ้วชี้ของเขา ชี้ให้คุณมองของบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ไกลออกไป 23. ยิ้มให้พ่อแม่ เมื่อเห็นพ่อแม่มาแต่ไกล 24. รู้จักปลอบเด็กคนอื่น เวลาเด็กคนอื่นไม่สบายใจ หรือได้รับบาดเจ็บ 25. มองสิ่งของที่คุณกำลังมองอยู่ หรือสนใจในสิ่งเดียวกันกับสิ่งที่คุณกำลัง สนใจ การให้คะแนน - ให้ 0 คะแนน สำหรับคำตอบว่า ใช่/ทำบ่อยๆ - ให้ 1 คะแนน สำหรับคำตอบว่า ไม่ใช่/ไม่ค่อยทำ พญ.รินสุข องอาจสกุลมั่น จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมป์ ว.สุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 2559; 24(2): 69-80

41 แบบสำรวจพัฒนาการเด็ก(PDDSQ) ช่วงอายุ 4-18 ปี
ชอบเก็บตัว หรืออยู่คนเดียวตามลำพัง เดินผ่าตรงกลาง ที่คนสองคนกำลังคุยอยู่ เข้ากับเพื่อนได้ยาก แม้ว่าเขาจะพยายามอย่างเต็มที่ ชอบจำแต่สิ่งไร้สาระ หรือสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ ใช้ภาษาที่ไม่ค่อยเหมาะสมกับกาละเทศะหรือผู้ฟัง การให้คะแนน - ให้ 1 คะแนน สำหรับคำตอบว่า ใช่/ทำบ่อยๆ - ให้ 0 คะแนน สำหรับคำตอบว่า ไม่ใช่/ไม่ค่อยทำ พัฒนาโดยโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมป์ ร่วมกับ นพ. ชาญวิทย์ พรนภดล ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

42 แบบสำรวจพัฒนาการเด็ก(PDDSQ) ช่วงอายุ 4-18 ปี
6. มักถูกเด็กคนอื่นมองว่าเป็น “ตัวตลก หรือ ตัวประหลาด” 7. เล่นกับเด็กคนอื่นได้ แต่ต้องเล่นเฉพาะสิ่งที่ตัวเขาเองอยากเล่นเท่านั้น 8. ต่อต้าน ปรับตัวไม่ได้ เวลาที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่ทำอยู่เป็นประจำ 9. งุ่มง่าม , เงอะงะ , ซุ่มซ่าม มากกว่าเด็กคนอื่นในวัยเดียวกัน 10. ชอบคิดอะไรซ้ำซาก , วนเวียน หรือทำอะไรซ้ำๆ หลาย ๆ ครั้ง การให้คะแนน - ให้ 1 คะแนน สำหรับคำตอบว่า ใช่/ทำบ่อยๆ - ให้ 0 คะแนน สำหรับคำตอบว่า ไม่ใช่/ไม่ค่อยทำ พัฒนาโดยโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมป์ ร่วมกับ นพ. ชาญวิทย์ พรนภดล ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

43 แบบสำรวจพัฒนาการเด็ก(PDDSQ) ช่วงอายุ 4-18 ปี
11.ไม่ยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่คุ้นเคย 12.คุณเคยรู้สึกว่าลูกพูดช้า หรือเคยกังวลว่าทำไมลูกยังไม่พูดเสียที 13.ไม่ค่อยรับรู้ว่าคนอื่นกำลังคิดหรือรู้สึกอย่างไร 14.มีความสุขเวลาที่ได้อยู่คนเดียวมากกว่าเวลาอยู่เป็นกลุ่มกับคนอื่น 15.ตรงไปตรงมา ไม่รู้จักยืดหยุ่น การให้คะแนน - ให้ 1 คะแนน สำหรับคำตอบว่า ใช่/ทำบ่อยๆ - ให้ 0 คะแนน สำหรับคำตอบว่า ไม่ใช่/ไม่ค่อยทำ พัฒนาโดยโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมป์ ร่วมกับ นพ. ชาญวิทย์ พรนภดล ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

44 แบบสำรวจพัฒนาการเด็ก(PDDSQ) ช่วงอายุ 4-18 ปี
16.สนใจในสิ่งต่าง ๆ เพียงไม่กี่อย่าง 17. ไม่ค่อยฟังเพื่อน ถ้าเพื่อนไม่ได้พูดในสิ่งที่เขาสนใจ การให้คะแนน - ให้ 1 คะแนน สำหรับคำตอบว่า ใช่/ทำบ่อยๆ - ให้ 0 คะแนน สำหรับคำตอบว่า ไม่ใช่/ไม่ค่อยทำ 18. มีอารมณ์ขัน สามารถเข้าใจเรื่องตลกได้ 19.รู้จักปลอบเด็กคนอื่น เวลาเด็กคนอื่นไม่สบายใจ หรือได้รับบาดเจ็บ 20. รู้จักสงสาร หรือเห็นอกเห็นใจผู้อื่น การให้คะแนน - ให้ 0 คะแนน สำหรับคำตอบว่า ใช่/ทำบ่อยๆ - ให้ 1 คะแนน สำหรับคำตอบว่า ไม่ใช่/ไม่ค่อยทำ พัฒนาโดยโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมป์ ร่วมกับ นพ. ชาญวิทย์ พรนภดล ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

45 แบบสำรวจพัฒนาการเด็ก(PDDSQ) ช่วงอายุ 4-18 ปี
21. ชอบเล่นเป็นกลุ่มกับเพื่อน 22. มองหน้า สบตาทุกครั้งเวลาพูดคุย 23. สามารถสังเกต เข้าใจสีหน้า และอารมณ์ของคนรอบข้าง 24. มีเพื่อนสนิท หรือเพื่อนที่เล่นด้วยกันบ่อยๆ 25. สามารถบอกอารมณ์หรือความรู้สึกของตัวเองให้คนอื่นรู้ได้ การให้คะแนน - ให้ 0 คะแนน สำหรับคำตอบว่า ใช่/ทำบ่อยๆ - ให้ 1 คะแนน สำหรับคำตอบว่า ไม่ใช่/ไม่ค่อยทำ พัฒนาโดยโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมป์ ร่วมกับ นพ. ชาญวิทย์ พรนภดล ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

46 สมมติว่าผู้ปกครองตอบแบบประเมิน PDDSQ เด็กอายุ 1-4 ปี และ อายุ 4-18 ปี โดยข้อที่เป็นคู่ ตอบว่า “ใช่/ทำบ่อยๆ” ข้อที่เป็นคี่ตอบว่า “ไม่ใช่/ไม่ค่อยทำ” ผลให้คะแนนเด็กอายุ 1-4 ปี รายนี้ =………..… คะแนน ถือว่าเสี่ยงที่จะเป็น ASD หรือไม่ ผลให้คะแนนเด็กอายุ 4-18 ปี รายนี้ =………… คะแนน

47 ความร่วมมือระดับชาติเพื่อคนรุ่นต่อไปยังมีความจำเป็น

48 Thank you for your attention


ดาวน์โหลด ppt พัฒนาการที่ต้องติดตามเฝ้าระวัง (Red Flags in Child Development)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google