งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สาขาทารกแรกเกิด

2 Service Plan ทารกแรกเกิด
เป้าหมายการดำเนินงานปี 2559 “ลดอัตราตายทารกแรกเกิด อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน ให้น้อยกว่า 5 ต่อ 1,000 ทารกแรกเกิดมีชีพ”

3 สถานการณ์อัตราตายทารกแรกเกิด
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 อัตราตายทารกแรกเกิด 3.67 4.38 6.32 ปี 2558 อัตราตายทารกแรกเกิด = 6.32 ต่อพัน ( 27 คน / 4,275 คน )

4 .ทารกอายุ ≤28 วันตายจากสาเหตูสำคัญ 1 .Preterm 2. Birth asphyxia
สภาพปัญหา .ทารกอายุ ≤28 วันตายจากสาเหตูสำคัญ 1 .Preterm 2. Birth asphyxia ความรู้ ทักษะ จำนวน บุคลากรเฉพาะทาง อุปกรณ์การแพทย์ไม่เพียงพอ ไม่ได้มาตรฐาน กุมารแพทย์ไม่เพียงพอ ไม่มีกุมารแพทย์ทารกแรกเกิด พัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้เพียงพอและได้มาตรฐาน มาตรการ พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน พัฒนาระบบการส่งต่อ ให้ได้มาตรฐาน การเข้าถึงบริการได้รวดเร็ว

5 แผนการพัฒนาบริการสาขาทารกแรกเกิดจังหวัดสระแก้วปี 57-62 จำนวน NICU และ SNB
โรงพยาบาล จำนวน เดิม ปี 2557 2558 2559 2560 2561 2562 รพร.สระแก้ว NICU = 6 SNB = 22 เพิ่ม NICU 2 เตียง เพิ่ม SNB 4 เตียง เพิ่ม NICU 1 เตียง รพ.อรัญประเทศ NICU = 0 SNB = 0

6 ตัวชี้วัดสำคัญสาขาทารกแรกเกิด จ.สระแก้ว
ลำดับ ข้อมูล เกณฑ์ ปี 2556 2557 2558 2559 (ต.ค.58-มี.ค.59) 1 อัตราการเลื่อนหลุดของ ET.tubeขณะส่งต่อ 0% 23.81 2 อัตราการเสียชีวิตระหว่างส่งต่อ/หลังถึงรพ.ภายใน1 ชั่วโมง 0 % 1.01 1.52

7 ผลการดำเนินงาน ปีงบ 2559 รพร.สระแก้ว ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการกู้ชีวิต แก่ รพช.ทุกแห่ง โดยจัด Training 4 รุ่น ระหว่างวันที่ 11 ม.ค.-10 ก.พ กลุ่มเป้าหมาย 33 คน ผ่านการอบรม 32 คน ร้อยละ 96.97 จัดทำ CPG และ Guide line การกู้ชีวิตทารก,การดูแลทารกตัวเหลืองในจังหวัดสระแก้ว

8 สถานการณ์อัตราตายทารกแรกเกิด
ปีงบ 2559 (รอบ 6 เดือน) ทารกแรกเกิดอายุ 0-28 วัน ตาย จำนวน 17 คน (จาก รพร. 16 คน+ รพ.วังน้ำเย็น 1 คน ) จากโปรแกรม health Explorer จำนวนทารกแรกเกิดมีชีพ จำนวน 2,997 คน คิดเป็น 5.67 ต่อ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ

9 อายุที่เสียชีวิต (วัน)
อายุที่เสียชีวิต (วัน) จำนวน (คน) 2 1 5 7 3 10 14 18 25 26 รวม 17

10 สาเหตุการเสียชีวิต จำนวน (คน) ร้อยละ
จำนวน (คน) ร้อยละ ปอดบวมแต่กำเนิด ไม่ระบุรายละเอียด (P239) Congenital pneumonia, unspecified 5 29.4 ภาวะขาดอากาศหายใจแรกเกิดอย่างรุนแรง (P210) Severe Birth asphyxia 3 17.6 ทางไหลเวียนเลือดยังคงอยู่แบบทารกในครรภ์ (P293) Persistent fetal circulation 2 11.8 ปวดบวมที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ไม่ระบุรายละเอียด (J159) 1 5.9 ปวดบวมที่เกิดจาก ซูโดโมแนส (J151) ติดเชื้อสเต็ปโตค็อกคัสอื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียดในทารกแรกเกิด (P361) น้ำหนักแรกเกิดน้อย (P071) ทารกสำรักขี้เทา (P240) ลำไส้อักเสบชนิดเนื้อตายของทารกในครรภ์และแรกเกิด (P77) ไม่ระบุ รวม 17 100

11 การส่งเสริมพัฒนาการเด็กฯ
ความก้าวหน้า การส่งเสริมพัฒนาการเด็กฯ จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2559 Page  11

12 DCC คุณภาพ WCC คุณภาพ คลินิกกระตุ้น พัฒนาการ WCC คุณภาพ
-PG จิตเวชเด็ก-วัยรุ่น -นักจิตวิทยา -นักกายภาพ -แพทย์แผนไทย อสม.เชี่ยวชาญพัฒนาการ กลุ่มพ่อแม่อาสา WCC คุณภาพ Node กระตุ้น พัฒนาการ -พยาบาล -แพทย์แผนไทย ชวนลูกเล่น ตามรอยพระยุคลบาท DCC คุณภาพ แผนการเรียนรู้ ที่ตอบสนองเด็ก -พัฒนาการ -การเจริญเติบโต -อาหาร เน้น ผู้ประกอบอาหาร 12

13 ระบบการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
1 2

14 อบรมทีมแพทย์แผนไทย กระตุ้นพัฒนาการ 3-5 ก.พ.2559 (34 คน)

15 ระบบส่งต่อเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า จังหวัดสระแก้ว
F2 กุมารแพทย์ 3 คน รพจ.สระแก้ว S F2 M F2 ยังไม่เปิด F1 ✰คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ F2 กรณีที่ส่งต่อโดยไม่ต้องใช้ TEDA4I ได้แก่ Hearing loss, Vision disability, CP, Hydrocephalus, กระดูกขาไม่เท่ากัน, Autism, ADHD, Heart disease 15

16 การจัดบริการกระตุ้นพัฒนาการ จังหวัดสระแก้ว วันจัดบริการกระตุ้นพัฒนาการ
ปีงบประมาณ 2559 โรงพยาบาล วันจัดบริการกระตุ้นพัฒนาการ การรับ Refer เบอร์ติดต่อ ตรวจพิเศษ รพร.สระแก้ว อังคาร- สำหรับเด็กเล็ก รับได้10 CASE/DAY OPD เด็กทุกวันราชการ ก่อนเวลา 11.30น. น.ส.ศศิธร มงคลใหม่ โทร หรือ ต่อ 171 คลินิกหู -จันทร์, พุธ (จินตนา) พุธ- สำหรับเด็กโต คลินิกตา -อังคาร, พฤหัสบดี (อุษา) รพ.อรัญประเทศ แผนเปิด มี.ค.59 (ยังไม่เปิดดำเนินการ - บุคลากรไม่พร้อม) นางบุญชิน เครือขวัญชัย รพ.วังน้ำเย็น จันทร์ - ออทิสติก พุธ บ่าย -รับ Refer จาก รพ.สต น.ส.เนตรนะภิส ศุภะกะ (PG จิตเวชเด็ก-วัยรุ่น) โทร อังคาร - เด็กพิการ พุธ เช้า -ประเมินพัฒนาการ รพ.วัฒนานคร ศุกร์ น.ส.ทิพวรรณ เพ็งปลั่ง โทร รพ.เขาฉกรรจ์ พฤหัสบดี นางชัยพร ทุมซะ โทร รพ.ตาพระยา อังคาร นางเพ็ญศรี แก้วแหยม โทร รพ.คลองหาด น.ส.สุดคนึง แย้มปราศัย โทร รพ.โคกสูง ศุกร์-เช้า (เริ่ม พ.ค.59) นางรัตนา พันจุย โทร รพจ.สระแก้วราชนครินทร์ พจณีย์ ดวงจรัส โทร  

17 ผลการดำเนินงานคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 42 เดือน เมื่อ 6-10 กรกฎาคม 2558
ผลการดำเนินงานคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 42 เดือน เมื่อ 6-10 กรกฎาคม 2558

18 แนวทางการปรับปรุง/แก้ไข
ปัญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุง/แก้ไข 1. ทักษะของผู้ประเมินยังไม่ถูกต้อง 2. คัดกรองแล้ว /DSPM1 พบสงสัยล่าช้า แต่ไม่บันทึก ให้ ผู้ปกครองกลับไปฝึกแล้วนัดมาประเมินพัฒนาการใหม่ ผล ประเมิน=ผ่าน แล้วจึงมาบันทึกว่าเด็กพัฒนาการสมวัยทำให้ ข้อมูลคัดกรอง เด็กสระแก้วมีพัฒนาการสมวัยสูงมาก 3.บางแห่งยังไม่มีการคัดกรองด้วย DSPM เพียงแค่ใช้ สายตากับสอบถามผู้ปกครอง แล้วบันทึกว่า สมวัย และ บาง แห่งยังใช้อนามัย 55 4. เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้า ไม่ระบุด้านที่ล่าช้า และได้รับ การติดตามน้อยทำให้เด็กขาดโอกาสที่จะได้รับการแก้ไข 5.คลินิกกระตุ้นพัฒนาการเปิดบริการยังไม่ครบทุก รพ. ส่วนที่เปิดบริการแล้ว บางแห่งยังขาดการเชื่อมโยงสื่อสารระหว่างหน่วยงานและภายในหน่วยงาน 6. ระบบการจัดบริการยังไม่เอื้อต่อการประเมินพัฒนาการ เนื่องจากมีการจัดบริการ 1 วันต่อเดือน ผู้รับบริการมีจำนวน มากเกินไป จึงไม่สามารถประเมินพัฒนาการเด็กได้ 1. CUP ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะและการจัดการ 2. ปรับระบบบริการให้มีการประเมินพัฒนาการในทุกหน่วยบริการ

19 แผนการณรงค์คัดกรองพัฒนาการ 4-8 กรกฎาคม 2559
ช่วงอายุ เด็กที่เกิดระหว่าง ช่วงอายุ 9 เดือน ถึง 9 เดือน 29 วัน 5 ก.ย. 58 8 ต.ค. 58 ช่วงอายุ 18 เดือน ถึง 18 เดือน 29 วัน 5 ธ.ค. 57 8 ม.ค. 58 ช่วงอายุ 30 เดือน ถึง 30 เดือน 29 วัน 5 ธ.ค. 56 8 ม.ค. 57 ช่วงอายุ 42 เดือน ถึง 42 เดือน 29 วัน 5 ธ.ค. 55 8 ม.ค. 56

20 จำนวนเด็กอายุ 9 ,18, 30 และ 42 เดือน
อำเภอ เด็กอายุ 9 เดือน 18 เดือน 30 เดือน 42 เดือน รวม เมืองสระแก้ว 75 93 86 347 อรัญประเทศ 50 56 61 67 234 วัฒนานคร 62 49 60 80 251 วังน้ำเย็น 43 53 39 196 ตาพระยา 52 72 48 228 เขาฉกรรจ์ 31 29 32 41 133 คลองหาด 30 70 69 218 โคกสูง 21 15 27 25 88 วังสมบูรณ์ 38 137 389 434 486 523 1832 ที่มา : 43 แฟ้ม

21 สรุปผลการคัดกรองตาต้อกระจก ในผู้สูงอายุ วันที่ 27 พฤษภาคม 2559
สรุปผลการคัดกรองตาต้อกระจก ในผู้สูงอายุ วันที่ 27 พฤษภาคม 2559

22 สรุปผลการคัดกรองตาต้อกระจกในผู้สูงอายุ ระดับประเทศ วันที่ 27 พฤษภาคม 2559

23 สรุปผลการคัดกรองตาต้อกระจกในผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 6 วันที่ 27 พฤษภาคม 2559

24 สรุปผลการคัดกรองตาต้อกระจกในผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 6 วันที่ 27 พฤษภาคม 2559
60 ปีขึ้นไป (คน) คัดกรอง สายตา (คน) %คัดกรอง อัตราการวัด va ด้วย snellen chart โดย รพสต/รพ อัตราการตรวจวินิจฉัยโดยทีมจักษุ อัตราตาบอด/อัตราตาบอดจาก ต้อกระจก นับนิ้ว3ม. ไม่ได้ (คน) วัด va คนที่นับนิ้วไม่ได้(คน) วัด va ทั้งหมด (คน) อัตรา va <10/200 โดย รพสต/รพ (คน) va <10/200 ที่พบจักษุแล้ว (คน) ตรวจโดยจักษุ ทั้งหมด (คน) Severe Low Vision (ตา) Blinding (ตา) Blinding Cataract (ตา) สมุทรปราการ 164095 115276 70.25% 3140 1280 1870 40.76% 198 14 141 7.07% 10 38 28 ชลบุรี 152731 75125 49.19% 2708 836 2357 30.87% 246 196 500 79.67% 326 262 ระยอง 71165 40726 57.23% 1215 537 2795 44.20% 158 41 155 25.95% 36 82 69 จันทบุรี 93176 59821 64.20% 1513 494 2349 32.65% 132 24 96 18.18% 13 ตราด 32782 25634 78.20% 1615 642 930 39.75% 131 23 167 17.56% 11 84 58 ฉะเชิงเทรา 98602 88126 89.38% 2247 1026 7867 45.66% 357 17 153 4.76% 12 81 68 ปราจีนบุรี 74463 40269 54.08% 1803 271 3566 15.03% 150 140 1324 93.33% 80 255 126 สระแก้ว 73462 44694 60.84% 2018 1586 12343 78.59% 333 43 188 12.91% 33 104 รวม 760476 489671 64.39% 16259 6672 34077 41.04% 1705 498 2724 29.21% 209 1011 728

25 สรุปผลการคัดกรองตาต้อกระจกในผู้สูงอายุ จังหวัดสระแก้ว วันที่ 27 พฤษภาคม 2559

26 สรุปผลการคัดกรองตาต้อกระจกในผู้สูงอายุ จังหวัดสระแก้ว วันที่ 27 พฤษภาคม 2559
อำเภอ 60 ปีขึ้นไป (คน) คัดกรอง สายตา (คน) %คัดกรอง อัตราการวัด va ด้วย snellen chart โดย รพสต/รพ อัตราการตรวจวินิจฉัยโดยทีมจักษุ อัตราตาบอด/อัตราตาบอดจาก ต้อกระจก นับนิ้ว3ม. ไม่ได้ (คน) วัด va คนที่นับนิ้วไม่ได้(คน) วัด va ทั้งหมด (คน) อัตรา va <10/200 โดย รพสต/รพ (คน) va <10/200 ที่พบจักษุแล้ว (คน) ตรวจโดยจักษุ ทั้งหมด (คน) Severe Low Vision (ตา) Blinding (ตา) Blinding Cataract (ตา) เมืองสระแก้ว 15367 10630 69.17% 981 870 4869 88.69% 88 18 92 20.45% 14 57 45 คลองหาด 4543 3177 69.93% 89 23 62 25.84% 5 2 7 40.00% ตาพระยา 6762 4271 63.16% 84 71 3739 84.52% 21 1 4.76% 3 วังน้ำเย็น 5949 4623 77.71% 39 8 259 20.51% 4 10 80.00% วัฒนานคร 10398 8063 77.54% 301 189 2304 62.79% 73 26 6.85% 13 9 อรัญประเทศ 12485 9540 76.41% 372 323 937 86.83% 110 19 1.82% เขาฉกรรจ์ 8727 135 1.55% 15 11 32 73.33% 100.00% 12 โคกสูง 3574 3069 85.87% 121 81 126 66.94% 17 0.00% วังสมบูรณ์ 5656 1186 20.97% 16 62.50% 6 รวม 73461 44694 60.84% 2018 1586 12343 78.59% 333 43 188 12.91% 33 104

27 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google