งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้นบกพร่องทางการเรียนรู้และออทิซึม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้นบกพร่องทางการเรียนรู้และออทิซึม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้นบกพร่องทางการเรียนรู้และออทิซึม
KUS-SI Rating Scales : ADHD /LD / Autism (PDDs) วิทยากร นางนฤมล ปานนพภา วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ

2 วัตถุประสงค์ ใช้ประกอบการคัดกรองนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 – 6 อายุระหว่าง ปี 11 เดือน มีสมาธิสั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิสซึม

3 ความเป็นมาของแบบคัดกรอง
เป็นแบบคัดกรองที่สร้างขึ้นมาของ 2 หน่วยงาน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา (Kasetsart University Laboratory School Center for Education Research and Development –KUS ) สาขาวิชาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ( Faculty Medicine Siriraj Hospital - SI)

4 ส่วนประกอบของแบบคัดกรอง
แบบคัดกรอง มีทั้งหมด 6 ส่วน ส่วน ก สำหรับผู้ตอบแบบคัดกรอง ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบคัดกรอง ส่วนที่ 2 ข้อมูลนักเรียน ส่วน ข สำหรับผู้ประเมิน ส่วนที่ อายุนักเรียน ส่วนที่ เกณฑ์การแปลผลคะแนน

5 ส่วนประกอบของแบบคัดกรอง
ส่วน ข สำหรับผู้ประเมิน ส่วนที่ 5 การแปลผลคะแนน ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อเด็ก

6 ส่วนประกอบของแบบคัดกรอง KUS SI มีข้อบ่งบอกพฤติกรรมรวม 130 ข้อ มี 5 ด้าน
ด้านที่ 1 KUS – SI Rating Scale 1: ADHD มีข้อความ 30 ข้อ ด้านที่ 2 KUS – SI Rating Scale 2: LD –Reading มีข้อความ 20 ข้อ ด้านที่ 3 KUS – SI Rating Scale 3: LD-Written Expression มีข้อความ 20 ข้อ ด้านที่ 4 KUS – SI Rating Scale 4: LD-Mathemtics มี ข้อความ 20 ข้อ ด้านที่ 5 KUS – SI Rating Scale 5: Autism /PDDs มี ข้อความ 40 ข้อ

7 ผู้ตอบแบบคัดกรองคือใคร ?
ผู้ให้คะแนนในแต่ละข้อความที่บ่งบอกพฤติกรรมของแบบ คัดกรอง KUS – SI ทั้ง 5 ด้าน ต้องเป็นครู-อาจารย์ที่สอนภาษาไทยและคณิตศาสตร์ คุ้นเคยกับเด็กเป็นอย่างดี มีโอกาสสอนหรือใกล้ชิดกับนักเรียนอย่างน้อย 1 ภาคเรียน

8 ผู้ประเมินคือใคร ? คือครู / อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาหรือ นักจิตวิทยาที่ได้รับการฝึกอบรมในการใช้แบบ คัดกรองจากผู้เชี่ยวชาญ

9 คำชี้แจงการใช้แบบคัดกรอง
ส่วน ก. สำหรับผู้ตอบแบบคัดกรอง 1) ครูคณิตศาสตร์ และครูภาษาไทย อย่างน้อย 2 ท่าน - ครูภาษาไทย ประเมินด้านที่ 1 , 2, 3 และ 5 - ครูคณิตศาสตร์ ประเมินด้าน 1,4, และ 5 - ครูสอนทั้งภาษาไทย และคณิตศาสตร์ ประเมินด้านที่ 1,2,3,4,และ 5 2) กรอกข้อมูลส่วนที่ 1, 2 และประเมินพฤติกรรมทั้ง 5 ด้านชัดเจนถูกต้อง ตามความเป็นจริงเพื่อนำผลคะแนนมาวิเคราะห์พฤติกรรมได้อย่างถูกต้อง

10 คำชี้แจงการใช้แบบคัดกรอง
อ่านคำชี้แจงการตอบแบบคัดกรองแต่ละด้านให้ รอบคอบให้ตรงกับพฤติกรรมรายข้อ ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนที่เป็นประโยชน์ต่อการเข้าใจ พฤติกรรมและการช่วยเหลือนักเรียนในส่วนที่ 6

11 คำชี้แจงการใช้แบบคัดกรอง
ส่วน ข สำหรับผู้ประเมิน - คำนวณอายุตามปฏิทินของนักเรียนในส่วนที่ 3 - คำนวณคะแนนดิบพร้อมบันทึกคะแนนดิบในส่วนที่ 5 - นำคะแนนดิบที่ได้จากการประเมินไปแปลงเป็นคะแนนที่ (T- Score)และแปลผลคะแนนแต่ละด้านว่านักเรียนอยู่ ในกลุ่มใด ในส่วนที่ 4 - บันทึกข้อมูลสรุปผลให้ครบทุกช่อง พร้อมให้ข้อเสนอแนะ ในส่วนที่ 5

12 เรามาลองทำกันดูน๊ะ

13 วั ดี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ


ดาวน์โหลด ppt แบบคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้นบกพร่องทางการเรียนรู้และออทิซึม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google