งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Principle of Marketing

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Principle of Marketing"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Principle of Marketing
หลักการตลาด Principle of Marketing

2 ลักษณะทั่วไปของการตลาด
บทที่ 1 ลักษณะทั่วไปของการตลาด

3 ความหมายของการตลาด Philip Kotler กล่าวว่า การตลาด หมายถึง “กระบวนการทางสังคม และกระบวนการทางการบริหารที่ทำให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้รับสิ่งที่เขาต้องการและพึงประสงค์ โดยผ่าน การสร้างสรรค์ นำเสนอ และแลกเปลี่ยนสินค้าที่มีคุณค่ากับบุคคลอื่น”

4 Cannon, Joseph P., Perreault, William D. Jr., and McCarthy. Jerome, E. กล่าวว่า การตลาด หมายถึง “การดำเนินกิจกรรมโดยการคาดหมายความเป็นจำเป็นของลูกค้า และทำการกำกับการเคลื่อนย้ายของผลิตภัณฑ์หรือบริการจากผู้ผลิตไปยังลูกค้า เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์กรธุรกิจ”

5 ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (2555) กล่าวว่า การตลาด หมายถึง “กระบวนการในการสร้างคุณ ค่าร่วมกับลูกค้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”

6 ความหมายของการตลาด กระบวนการหรือกิจกรรมการตลาด เช่น…
แลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการ ระหว่าง… เกิดความพึงพอใจสูงสุด ระหว่าง… ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น…

7 ความสำคัญของการตลาด การตลาดต่อองค์กรธุรกิจ การตลาดต่อสังคม
สร้างรายได้กำไร เพิ่มมูลค่าสินค้า ทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำลง การประหยัดจากขาย (Economy of Scale) การตลาดต่อสังคม การแต่งกายที่ดีขึ้น สนองความต้องการใช้บริการที่เปลี่ยนไปจากวิถีการดำเนินชีวิต สนองพฤติกรรมการบริโภคแบบใหม่ การตลาดต่อเศรษฐกิจ มีรายได้จากการจ้างงาน มีเงินหมุนเวียนในประเทศมากขึ้น ธุรกิจเติบโต

8 แนวคิดทางการตลาด Marketing Concept 1.แนวคิดทางด้านการผลิต
(Production Concept) 2. แนวคิดทางด้านการขาย (Selling Concept) 3. แนวคิดทางด้านการตลาด (Marketing Concept) 4. แนวคิดทางด้านการตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing Concept) 5. แนวคิดการสร้างความสัมพันธ์ (Relationship Marketing Concept) 6. แนวคิดคุณค่าทางการตลาด (Value-based Marketing Concept) Marketing Concept

9 หน้าที่ทางการตลาด (Marketing Functions)
1. หน้าที่จัดการผลิตภัณฑ์ 2. หน้าที่ในการจัดจำหน่าย กระจายสินค้า 3. หน้าที่อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าทั้ง ก่อนซื้อ ขณะซื้อ และหลังซื้อ

10 อรรถประโยชน์ทางการตลาด
อรรถประโยชน์ด้านรูปแบบ (Form Utility) อรรถประโยชน์ด้านเวลา (Time Utility) อรรถประโยชน์ด้านสถานที่ (Place Utility) อรรถประโยชน์ด้านการเป็นเจ้าของ Ownership Utility) อรรถประโยชน์ด้านภาพพจน์ (Image Utility) อรรถประโยชน์ทางการตลาด (Marketing Utility)

11 ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 4Ps
PRODUCT PROMOTON PRICE MARKETING MIX PLACE

12 ลูกค้าเป้าหมายตำแหน่ง
ผลิตภัณฑ์ ๐ ความหลากหลาย ๐ คุณภาพ ๐ การออกแบบ ๐ ตราผลิตภัณฑ์ ๐ บรรจุภัณฑ์ ๐ การบริการ ราคา ๐ ราคาที่กำหนดไว้ ในรายการ ๐ ส่วนลด ๐ ส่วนที่ยอมให้ลูกค้า ๐ ระยะเวลาชำระคืน ๐ สินเชื่อ ลูกค้าเป้าหมายตำแหน่ง ทางการตลาดเป้าหมาย การจัดจำหน่าย ๐ ช่องทางการจัดจำหน่าย ๐ ความครอบคลุมในการ จัดจำหน่าย ๐ ความหลากหลาย ๐ ทำเลที่ตั้ง ๐ สินค้าคงคลัง ๐ การขนส่ง ๐ การจัดส่งกำลังทางธุรกิจ การส่งเสริมการตลาด ๐ การโฆษณา ๐ การขายโดยบุคคล ๐ การส่งเสริมการขาย ๐ การแจ้งข่ายและ การประชาสัมพันธ์ ๐ การตลาดทางตรงและ การตลาดออนไลน์

13 ภาพที่ 1.2 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของรถจักรยานยนต์ฮอนด้า สกู๊ปปี้ ไอ ที่เน้นการใช้กิจกรรมร่วมกับลูกค้าให้เกิดการตัดสินซื้อ พร้อมทั้งนำเสนอจุดขายหลักของสินค้า และการให้บริการเสริม เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ของตราสินค้าให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

14 Thank you for your attention


ดาวน์โหลด ppt Principle of Marketing

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google