งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงาน(Project) เรื่อง ระบบร้านเช่าหนังสือออนไลน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงาน(Project) เรื่อง ระบบร้านเช่าหนังสือออนไลน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงาน(Project) เรื่อง ระบบร้านเช่าหนังสือออนไลน์

2 ความสำคัญและที่มา โครงงานนี้เป็นระบบจัดการร้านเช่าหนังสือออนไลน์ ที่จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการร้านหนังสือ และผู้ที่เข้ามาใช้บริการร้านเช่าหนังสือ ให้ได้รับบริการที่ดี และในปัจจุบันรัฐบาลมีการส่งเสริมด้านการศึกษา มีนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษา ทำให้คนไทยมีความต้องการที่จะเรียนรู้มากขึ้น จึงมีร้านบริการให้เช่าหนังสือเกิดขึ้นมากมาย เพราะมีราคาถูกถ้าเทียบกับราคาหนังสือเล่มนั้นถ้าต้องการซื้อคนจึงนิยมเช่าหนังสือ มากกว่าที่ซื้อเพราะหนังสือบางเล่มอาจต้องการความรู้เพียงบางส่วนเท่านั้น

3 ความสำคัญและที่มา(ต่อ)
ดังนั้นทางผู้จัดทำโครงงานจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบจัดการร้านเช่าหนังสือออนไลน์ มาช่วยอำนวยความสะดวกในการเปิดธุรกิจร้านเช่าหนังสือ โดยมีรูปแบบการทำงานดังต่อไปนี้ ระบบสามารถให้เช่า หรือคืนหนังสือได้ สามารถลงทะเบียนหนังสือใหม่ ค้นหาประวัติการเช่าหนังสือ หรือค้นหารายการหนังสือเพื่อตรวจสอบว่าอยู่ที่ใดมีผู้ใดใครยืมไป หนังสือนั้นเหลือจำนวนอยู่เท่าใด ระบบสามารถออกรายงานได้ สามารถจองหนังสือผ่านทางระบบออนไลน์ได้ อีกทั้งทางผู้พัฒนาโปรแกรมจะนำระบบบาร์โค๊ดเข้ามาใช้กับขั้นตอนในการยืมคืนหนังสือ เพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้จัดเก็บข้อมูลที่มีความถูกต้องเป็นระเบียบ สามารถค้นหา และตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 2. เพื่อลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ และพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร 3. เพื่อช่วยลดต้นทุนในการจ้างพนักงาน 4. เพื่อให้ระบบสามารถแสดงข้อมูล รายการหนังสือผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ ลูกค้าสามารถลองค้นหาหนังสือก่อนได้ หากไม่มีหนังสือที่ต้องการ จะได้ไม่เสียเวลาเดินทางมาที่ร้าน 5. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ที่เข้ามาใช้บริการร้านเช่าให้หนังสือให้ได้รับหนังสือที่ตรงกับความต้องการ และใช้เวลาลดลงในการค้นหาหนังสือ

5 ขอบเขตของโครงงาน เพื่อให้การจัดทำโครงงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาสมตามเวลาที่กำหนด ทางผู้จัดทำโครงงาน จึงกำหนดขอบเขตในการออกแบบและพัฒนาระบบงานไว้ดั่งนี้ 1. สามารถจัดการข้อมูลพื้นฐานของระบบได้ 2. สามารถให้ยืม คืนหนังสือได้ (ด้วยระบบบาร์โค๊ด) 3. สามารถกำหนดอัตราค่าเช่า จำนวนวันให้เช่า และค่าปรับได้ 4. สามารถแสดงรายการข้อมูลหนังสือค้างส่ง หนังสือที่มีการเช่า หรือคืนได้ 5. สามารถลงทะเบียนหนังสือใหม่ได้ 6. สามารถจัดการข้อมูลหนังสือได้

6 ขอบเขตของโครงงาน(ต่อ)
7. สามารถสรุปรายรับ รายจ่ายประจำวัน เดือน ปีตามลำดับได้ 8. สามารถจัดการบัญชีรายรับรายจ่ายได้ 9. สามารถแสดงรายการหนังสือ ที่มีความนิยมในขณะช่วงเวลานั้น ๆ ได้ 10. สามารถทำการจองหนังสือผ่านออนไลน์ได้ 11. สามารถออกรายงานได้ 11.1 รายงานหนังสือค้างส่ง 11.2 รายงานหนังสือยอดนิยม 11.3 รายงานงานรายจ่าย 11.4 รายงานรายรับ

7 วิธีดำเนินงาน ขั้นตอน 1. ศึกษาข้อมูลและปัญหา
1. ศึกษาข้อมูลและปัญหา 2. ออกแบบระบบและหน้าจอการทำงาน 3. พัฒนาโปรแกรมในแต่ละส่วนการทำงาน 4. ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม 5. จัดทำเอกสารและคู่มือการใช้โปรแกรม 6. นำเสนอโครงงาน

8 วิธีดำเนินงาน(ต่อ) เครื่องมืออุปกรณ์ 1. โปรแกรม Photoshop Cs2
2. โปรแกรม Dreamweaver 8 3. โปรแกรม Flash 4. โปรแกรม Editp 5. โปรแกรมแอพเซิร์ฟ เวอร์ชัน (Appserv ) 6. ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) 7. คอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ค

9 ระยะเวลาการดำเนินงาน
ขั้นตอนการดำเนินงาน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน 1. ศึกษาปัญหาและรวบรวมข้อมูล 2. ออกแบบระบบและหน้าจอการทำงาน 3. พัฒนาโปรแกรมแต่ละส่วนการทำงาน 4. ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม 5. จัดทำเอกสารและคู่มือการใช้โปรแกรม 6. นำเสนอโครงงาน

10 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. สามารถจัดเก็บข้อมูลที่มีความถูกต้องเป็นระเบียบ สามารถค้นหา และตรวจสอบข้อมูล 2. ลูกค้าได้รับความสะดวกรวดเร็วในการมาใช้บริการร้านเช่าหนังสือ และได้รับบริการ และตรงตามความต้องการของลูกค้า 3. ช่วยให้เจ้าของธุรกิจร้านเช่าหนังสือ ลดต้นทุนในการจ้างพนักงานประจำร้าน 4. ช่วยลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ และพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร 5. ช่วยให้ลูกค้าสามารถค้นหารายการหนังสือต่าง ๆ โดยไม่จำเป็นต้องมาที่ร้านหากไม่พบหนังสือที่ต้องการ

11 จบการนำเสนอค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โครงงาน(Project) เรื่อง ระบบร้านเช่าหนังสือออนไลน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google