งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเยี่ยมตรวจคุณภาพบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเยี่ยมตรวจคุณภาพบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเยี่ยมตรวจคุณภาพบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ชื่นชีวิต โชติพิทยสุนนท์ นำเสนอ 15 กันยายน 2559 ประชุมครั้งที่ 1/2559 วันที่ 8 กันยายน 2559

2 การประชุมคณะอนุกรรมการเยี่ยมตรวจคุณภาพบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 8 กันยายน 2559 ข้อเสนอแนะจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Refresh surveyor” สิ่งที่ Surveyor ต้องการเพิ่มพูนทักษะ เมื่อลงเยี่ยมหน้างาน ที่ประชุม ได้ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้ 1) พัฒนาเทคนิคการพูด การถามที่สามารถเชื่อมโยง ไปยังหมวดต่าง ๆ ของมาตรฐาน และเทคนิคการให้ข้อเสนอแนะ 2) วิธีการ Approach เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก 3) เทคนิคการฟังและนำสู่การสรุปประเด็นคุณภาพ ที่สามารถนำไปพัฒนางาน 4) การเพิ่มพูนทักษะ/สรรถนะ ของ Surveyor ในการเสนอความคิดเห็น 5) ทักษะการบูรณาการมาตรฐาน สู่เทคนิคการเยี่ยมหน้างาน 6) การสร้างบรรยากาศที่ดี เมื่อลงเยี่ยมหน้างาน 7) การวิเคราะห์และเชื่อมโยง มาตรฐานการปฏิบัติกับประเด็นจริยธรรม 8) เทคนิคการสรุปและปิดประเด็น 9) เทคนิคการบริหารเวลา 10) สมรรถนะในการเขียนรายงาน

3 แผนในการดำเนินการ แผนพัฒนาผู้เยี่ยม
กำหนดเป็น 2 แผน คือ แผนพัฒนาผู้เยี่ยม และแผนดำเนินการเยี่ยม แผนพัฒนาผู้เยี่ยม มอบหมายให้คุณภัทรารัตน์ ทบทวนเรื่องเนื้อหาหลักสูตรและวีธีการสอน นำปรึกษา อ.ลดาวัลย์ 2. ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 1 ปลายเดือน กันยายน 2559 จัดอบรม 3 วัน โดยกำหนดการอบรม Surveyor ของเครือข่ายฯ รุ่นที่ 1 วันที่ พฤศจิกายน 2559 ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ให้เป็นผู้สังเกตการณ์ อย่างน้อย 2 ครั้ง จึงจะประเมินผล

4 แผนดำเนินการเยี่ยม 1. ทบทวนรูปแบบการเขียน SAR เพื่อให้โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ ประเมินตนเองก่อน ท่าน อ.ลดาวัลย์ ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ 2. จัดทำคู่มือผู้เยี่ยมตรวจฯ และแบบสรุปของผู้เยี่ยมโดย อ.ลดาวัลย์ ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ 3. ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร เข้าร่วมโครงการ เดือน พฤศจิกายน 2559 4. จัดสัมมนา การเขียน SAR วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2559 สถานที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป 5. คาดว่า จะสามารถดำเนินการเยี่ยมได้ ประมาณ กุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. 2560

5 งบประมาณในการดำเนินการ
ค่าใช้จ่ายในการอบรม 1.1 Surveyor ที่ประชุมเสนอว่า ควรมีค่าลงทะเบียน เนื่องจากงบประมาณของทางชมรมฯ มีจำกัด ทั้งนี้ควรจัดในสถานที่ ที่มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด เช่น รพ.พระมงกุฎเกล้า , รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้ทุก รพ. สามารถเข้าร่วมได้ และมีแหล่งฝึก (รุ่นที่ 1 วันที่ พฤศจิกายน ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ) 1.2 การเขียน SAR ใช้เวลา 2 วัน จัดสัมมนา การเขียน SAR (รุ่นที่ 1 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม สถานที่จะแจ้งให้ทราบ) แต่ละ รพ. เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย

6 2 ค่าใช้จ่ายในการเยี่ยม ประมาณการ 30,000 บาท/ครั้ง รพ
2 ค่าใช้จ่ายในการเยี่ยม ประมาณการ 30,000 บาท/ครั้ง รพ.ที่รับการเยี่ยม มีส่วนร่วมในค่าใช้จ่าย ดังนี้ 2.1 ค่าอาหาร, ค่าเช่าที่พัก ตามแต่ รพ.ที่รับการเยี่ยม จะดำเนินการ 2.2 ค่าเดินทาง (รถ รพ.รับ-ส่ง หรือ 500 บาทต่อคน ถ้าผู้เยี่ยมเดินทางเอง) (บางกรณีใช้ผู้เยี่ยมต่างเขต อาจต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) 2.3 ค่าตอบแทนผู้เยี่ยม 1,000 บาท : คน : วัน (ยกเว้น Observer) รพ.ขนาดใหญ่ (L) ผู้เยี่ยม จำนวน 8 คน รพ.ขนาดกลาง (M) ผู้เยี่ยม จำนวน 5 คน รพ.ขนาดเล็ก (S) ผู้เยี่ยม จำนวน 4 คน เสื้อทีมผู้เยี่ยมตรวจฯ 50 ตัว X 250 บาท ชมรมเครือข่ายฯดำเนินการ

7 วิธีการเยี่ยม การรับสมัคร สำหรับ รพ.ที่ต้องการร่วมโครงการ ขอให้สมัครรับการเยี่ยมตรวจฯ และเข้าร่วมสัมมนาการเขียน SAR ส่งแบบ SAR ล่วงหน้า เป็น electronic file อย่างน้อย 1 เดือน ไปยังทีม เลขานุการ(โรงพยาบาลชลประทาน) เพื่อจัดลำดับ และแจ้งวันเยี่ยมต่อไป ทีมเลขานุการ ติดต่อ โรงพยาบาลชลประทาน โทร นางชื่นชีวิต โชติพิทยสุนนท์ โทร 2. นางมยุรัตน์ สุทธิวิเศษศักดิ์ โทร

8 3. การจัดผู้เยี่ยมตรวจฯ (ไม่รวม Observer)
รพ.ขนาดใหญ่ (L) ผู้เยี่ยม จำนวน 8 คน รพ.ขนาดกลาง (M) ผู้เยี่ยม จำนวน 5 คน รพ.ขนาดเล็ก (S) ผู้เยี่ยม จำนวน 4 คน * Observer ออกเยี่ยมครั้งละ 4 คน และ ระหว่างเป็นผู้สังเกตการณ์ ไม่ได้รับ ค่าตอบแทน * 4. การเยี่ยมแต่ละครั้ง ให้ระบุเลขานุการของทีม รพ. เพื่อการติดต่อประสานงาน และรวมรวมข้อมูลเป็น electronic file ส่งทีมเลขาฯอนุกรรมการเยี่ยมตรวจฯ 5. การแต่งกายของผู้เยี่ยมตรวจฯ เป็นชุดสุภาพ โดยให้สวมเสื้อทีม (ลายเหลืองนวล) กับกระโปรง หรือ กางเกงสแลค

9 การสรุปและประเมินโครงการ
รายงานสรุป หาโอกาสพัฒนา ตามรายหมวดของมาตรฐาน สรุป/ประเมิน สมรรถนะผู้เยี่ยมตามแบบฟอร์มที่ให้ รพ.รายงานหลังเสร็จสิ้นการเยี่ยมตรวจคุณภาพฯ ทีมผู้เยี่ยมฯ เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด ส่งเป็น electronic file ไปยังทีมเลขานุการ อนุกรรมการเยี่ยมตรวจคุณภาพบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ นำเสนอผลการประเมินทุก 3 เดือน ผ่านคณะอนุกรรมการฯ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการชมรมเครือข่าย ฯ โดยคุณภัทรารัตน์ จะช่วยดำเนินการ และ อ.ลดาวัลย์ จะมีตัวอย่างให้

10 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การเยี่ยมตรวจคุณภาพบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google