งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวปฏิบัติทางบัญชีสิ้นปีงบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวปฏิบัติทางบัญชีสิ้นปีงบประมาณ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวปฏิบัติทางบัญชีสิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ กกง.กง.ทอ.

2 การจัดทำบัญชี บันทึก ปรับปรุง ตรวจสอบ - เกณฑ์คงค้าง แก้ไข
-การรับ –จ่ายเงิน ขบ,ขจ.บช. การจัดทำบัญชี บันทึก ความถูกต้องครบถ้วน ปรับปรุง ตรวจสอบ -ยอดดุล บช. -รายละเอียดประกอบ แก้ไข ข้อคลาดเคลื่อน เกณฑ์คงค้าง ค่าโทรศัพท์ - ค่าไฟฟ้า - ยอดพักสินทรัพย์ งานระหว่างก่อสร้าง - บ.รับสินค้า -

3 การปรับปรุงรายการบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง
ภายใน ๓๐ ต.ค. ๕๖ วัสดุคงคลัง/ ค่าวัสดุ รายได้แผ่นดิน รอนำส่งคลัง รายได้ ค้างรับ ZGL_JM ZFV50_SQ ค่าใช้จ่าย ค้างจ่าย ZFBS1/ZGL_JV ค่าเสื่อมราคา/ ค่าตัดจำหน่าย ZFBS1/ZGL_JV รายได้ รับล่วงหน้า ZAFAB/ZGL_JV ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ ค่าใช้จ่าย จ่ายล่วงหน้า ZGL_JV ZGL_JV ZGL_JV

4 ปิดบัญชี รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
งบทดลอง ปี ๕๖ ช่อง “ยอดยกไป” รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม ZGL_JV บช 01 (JV) ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด

5 รายงานทางบัญชีของส่วนราชการ
ระดับหน่วย เบิกจ่าย รายงานการเงินประจำปี ระดับกรม

6 หน่วยเบิกจ่าย เดือน ปี ทำอะไรบ้าง ๑๕วัน งบทดลอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน ด้านบัญชี รอบที่ ๒ ก.ย.๕๖ และ รายงานอื่นๆ เดือน ปี ๑๕วัน ๔๕วัน ๓๐ วัน ส่งใคร เมื่อไร กง.ทอ., สนง.คลังจังหวัด ภายใน ๓๐ ต.ค.๕๖ สตง./สตง.จว. ภายใน ๑๕ ต.ค. ๕๖ กง.ทอ.,สตน.ทอ.,สปช.ทอ. ภายใน ๑๔ พ.ย.๕๖

7 รายงานการเงินระดับกรม
กง.ทอ. (ภาพรวม ทอ.) ทำอะไรบ้าง รายงานการเงินระดับกรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน ด้านบัญชี รอบที่ ๒ งบทดลอง ก.ย.๕๖ และ รายงานอื่นๆ เดือน ปี ๑๕วัน ๖๐วัน ๗๕วัน ส่งใคร เมื่อไร สตน.ทอ.,สป., กรมบัญชีกลาง ภายใน ๑๓ ธ.ค.๕๖ สตง. ภายใน ๑๕ ต.ค.๕๖ สตง.,กรมบัญชีกลาง ภายใน ๒๙ พ.ย.๕๖

8 ตรวจสอบและปรับปรุง บช.
สรุป หน่วยเบิกจ่าย กง.ทอ. (ภาพรวม ทอ.) ตรวจสอบและปรับปรุง บช. ๓๐ ต.ค.๕๖ ๓๐ ต.ค.๕๖ งบทดลอง ๑๕ ต.ค. ๕๖ ๑๕ ต.ค. ๕๖ Company Logo การประเมิน บช. ๓๐ ต.ค.๕๖ ๑๓ ธ.ค. ๕๖ รายงานประจำปี ๕๖ ๑๔ พ.ย.๕๖ ๒๙ พ.ย. ๕๖

9 สรุปผลการประเมิน งานด้านบัญชี ประจำปี ๒๕๕๖
Company Logo

10 หลักเกณฑ์การพิจารณา ลำดับ เกณฑ์การพิจารณา คะแนน ๑
การส่งรายงานการเงินตามระยะเวลาที่กำหนด ๑๐๐ ความถูกต้องของรายงานการเงิน ความครบถ้วนของรายงานการเงิน รวมคะแนน ๓๐๐

11 สรุปผลการตรวจประเมินรายงานการเงินประจำปี ๒๕๕๖
ลำดับ หน่วยเบิกจ่าย ส่วนกลาง หน่วยเบิกจ่ายส่วนภูมิภาค และ กง.ทอ. ๑. สพ.ทอ. กองบิน ๗ ๒. ชย.ทอ. กองบิน ๕๖ ๓. สวบ.ทอ. รพ.จันทรุเษกษาฯ

12 การยืมเงินทดรองราชการ
ให้ส่งฎีกาเบิกผัดส่งใบสำคัญ พร้อมแนบ รายละเอียดการคำนวณค่าใช้จ่าย คำสั่งที่ เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งหลักฐานการอนุมัติต่างๆ ส่ง ถึง กง.ทอ. ภายใน ๖ ก.ย. ๕๖ สำหรับหน่วย นอก บก.ทอ ไม่ต้องทำเรื่องขอยืมเงิน สำหรับหน่วยใน บก.ทอ. ให้ส่งเรื่องยืมเงิน พร้อมหลักฐาน ประกอบการยืมเงิน น.งบประมาณรับรอง , คำสั่งให้ไปราชการ , ประมาณการค่าใช้จ่าย เพิ่มเติม สำเนาผัดส่งใบสำคัญ (พร้อมรับรอง ถูกต้อง) เฉพาะเดือน ก.ย. ๕๖

13 การรับ และนำส่งเงิน - ในเดือน ก.ย.๕๖ หาก นขต.ทอ. มีรายการ นำส่งเงิน รายได้ แผ่นดินเงินฝากกระทรวงการคลัง (เงิน บูรณะทรัพย์สิน , เงินค้ำ ประกันสัญญา, เงินรายรับสถานพยาบาล ,เงินรายรับหน่วยฝึกบิน - ให้ นขต.ทอ. จัดทำใบนำส่งเงิน (กง.๔) พร้อมเช็คสั่งจ่ายเงิน ชื่อ บัญชี กองทัพอากาศ (เงินฝาก คลัง) - ส่งให้ กง.ทอ. ภายใน วันที่ ๖ ก.ย.๕๖ เพื่อดำเนินการใน ระบบ GFMIS

14 ระยะเวลาการดำเนินการ รับและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
( ประมาณ ๗ วัน ทำการ ) รับเรื่องจาก นขต.ทอ. ใช้เวลา จำนวน ๑ วัน บันทึกรับเงิน RA , RB ใช้เวลา จำนวน ๒ วัน นำเงินส่งธนาคาร เอกสาร CJ ใช้เวลา จำนวน ๓ วัน บันทึกนำส่ง R1 , R2 ใช้เวลา จำนวน ๑ วัน

15 ส่งคืนเงินเบิกเกิน ขอให้ นขต.ทอ. จัดทำใบนำส่งเงิน (กง.4)พร้อมเช็คสั่งจ่าย ชื่อบัญชี กองทัพอากาศ (เงินฝากคลัง) ส่งให้ กง.ทอ. ภายใน วันที่ 6 ก.ย.56 เพื่อดำเนินการในระบบ GFMIS และ IBCS

16 ระยะเวลาการดำเนินการ เงินเบิกเกินส่งคืน
( ประมาณ 8 วัน ทำการ ) รับเงินเบิกเกินส่งคืน บันทึกรับเงิน แบบ บช 01 BD / ZGL_BD4 ใช้เวลา จำนวน 3 วัน นำเงินส่งธนาคาร เอกสาร CJ ใช้เวลา จำนวน 3 วัน คืนงบประมาณ GFMIS ใช้เวลา จำนวน 1 วัน คืนงบประมาณ IBCS ใช้เวลา จำนวน 1 วัน

17 หลักฐานที่จำเป็นในการคืนงบประมาณ GFMIS และ IBCS
1. ใบนำส่งเงิน (กง.4) เขียนรหัสงบประมาณ ( รหัส ส ที่หน่วยต้องการคืนงบประมาณ )ที่ เช่น ส 2. พิมพ์เลขเอกสารการเบิก แนบ 1 ชุด ติดมากับ กง ( ใบนำส่งเงิน ) 3. ระบุ จำนวนเงินที่คืนที่บรรทัดรายการในเลขเอกสารเบิก ที่ต้องการส่งคืน กรณีมีหลายบรรทัด 4. กรณีมีหลายรหัส ส. ในเลขเอกสารเบิกเดียวกันให้ ระบุจำนวนเงินแต่ละ รหัส ส. มาด้วย

18 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสวัสดิการ ทอ.พิเศษ ปลายปีงบประมาณ ๕๖
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสวัสดิการ ทอ.พิเศษ ปลายปีงบประมาณ ๕๖ ภายใน ๒๗ ก.ย.๕๖ หน่วย นขต.ทอ. ส่งเอกสารการเบิกจ่าย แจ้งยอดเงินที่จะเบิกของปี ๕๖ กงทอ.


ดาวน์โหลด ppt แนวปฏิบัติทางบัญชีสิ้นปีงบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google