งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ธุรการกลุ่มบริหารงาน การเงินและสินทรัพย์. ‘ งานธุรการ 1. เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ ของกลุ่มงานบริหารงานการเงิน และสินทรัพย์ 2. พิมพ์หนังสือแจ้งจากสำนักการคลังและสินทรัพย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ธุรการกลุ่มบริหารงาน การเงินและสินทรัพย์. ‘ งานธุรการ 1. เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ ของกลุ่มงานบริหารงานการเงิน และสินทรัพย์ 2. พิมพ์หนังสือแจ้งจากสำนักการคลังและสินทรัพย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ธุรการกลุ่มบริหารงาน การเงินและสินทรัพย์

2 ‘ งานธุรการ 1. เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ ของกลุ่มงานบริหารงานการเงิน และสินทรัพย์ 2. พิมพ์หนังสือแจ้งจากสำนักการคลังและสินทรัพย์ จากเว็บ ไซด์ของ สพฐ. 3. แจ้งการโอนเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น พื้นฐานจาก สพฐ. และรวบรวมใบเสร็จรับเงินจากโรงเรียนใน สังกัดเพื่อการตรวจสอบ

3 งานบัญชี 1. บันทึกฎีกาขอเบิกเงินทุกประเภทในทะเบียนคุมฎีกา 2. ออกหนังสือขอใบเสร็จรับเงินจากร้านค้า กรณีจ่ายตรง 3. เก็บรวบรวมเอกสารจ่ายตรงพร้อมแนบใบเสร็จรับเงินจาก ร้านค้า 4. ตรวจดูเงินโอนเข้าบัญชีจากกรมบัญชีกลางผ่านเครื่อง GFMIS 5. ตรวจสอบความถูกต้อง ในระบบ e-GP งบดำเนินงานของ โรงเรียนในสังกัด 6. เบิก – จ่าย วัสดุสำนักงานพร้อมลงทะเบียนคุม 7. จัดเก็บเอกสารการลงบัญชีสำหรับฎีกาเบิกจ่ายเงินผ่าน ส่วนราชการ

4 งานการเงิน 1. บันทึกลงทะเบียนคุมจ่ายเช็คเงินทุกประเภท 2. พิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย พร้อมใบแนบฎีกา ทุกประเภท 3. บันทึกข้อมูลในบัตรเงินเดือนและบัตรค่าจ้างประจำ 4. บันทึกทะเบียนคุมเงินมัดจำประกันสัญญา 5. บันทึกทะเบียนคุมตัดโอนเงินเดือนกรณีข้าราชการย้าย 6. จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน 7. นำส่งเงิน และโอนเงิน ที่ธนาคารกรุงไทย 8. บันทึกข้อมูลเพื่อประกอบการโอนเงินทุกประเภท 9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

5 งานพัสดุ 1. ตรวจสอบความถูกต้อง ในระบบ e-GP งบดำเนินงานของ โรงเรียนในสังกัด 2. เบิก – จ่าย วัสดุสำนักงานพร้อมลงทะเบียนคุม 3. พิมพ์งบหน้าประกอบการเบิกเงินวัสดุทุกแผนงาน โครงการ ที่ได้รับมอบหมาย 4. ขออนุมัติ – เปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ดาวน์โหลด ppt ธุรการกลุ่มบริหารงาน การเงินและสินทรัพย์. ‘ งานธุรการ 1. เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ ของกลุ่มงานบริหารงานการเงิน และสินทรัพย์ 2. พิมพ์หนังสือแจ้งจากสำนักการคลังและสินทรัพย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google