งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบการบันทึกบัญชีปีงบประมาณ 2558 ประเภทเงินงบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบการบันทึกบัญชีปีงบประมาณ 2558 ประเภทเงินงบประมาณ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรอบการบันทึกบัญชีปีงบประมาณ 2558 ประเภทเงินงบประมาณ

2 เงินงบประมาณ ??? เงินงบประมาณ เงินที่เบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลาง ผ่านระบบ GFMIS ซึ่งปัจจุบันมีเพียง สสจ. กับ รพท./รพศ. ที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายเท่านั้น

3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
กรมบัญชีกลาง *สสจ. สสอ. รพ.สต. รพช. *รพศ./รพท. *หน่วยเบิกจากระบบ GMIS (ข้อควรระวังควรบันทึกบัญชี ให้ตรงกับวันที่ในเอกสารจากระบบ GFMIS)

4 ประเภทเงินงบประมาณ งบรายจ่ายส่วนราชการ งบบุคลากร เช่น เงินเดือน /เงินประจำตำแหน่ง / ค่าจ้างประจำ / เงินเดือน พ.รัฐ งบดำเนินงาน เช่น ค่าเช่าบ้าน / ค่าตอบแทน พตส. งบลงทุน เช่น ค่าครุภัณฑ์ / ค่าสิ่งก่อสร้าง งบอุดหนุน เช่น เงินอุดหนุนผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ งบรายจ่ายอื่น เช่น เงินค่าปรับที่จ่ายคืนให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง, ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว งบรายจ่ายงบกลาง เช่น ค่ารักษาพยาบาล / เงินช่วยการศึกษาบุตร / กสจ.

5 บันทึกเงินรับฝากอื่น =1,153,100
ตัวอย่างเอกสาร เงินเดือนจ่ายตรง บันทึกเงินรับฝากอื่น =1,153,100 (100+50, , ,000+28, ,000) งบบุคลากร=5,807,000 (5,390, ,000+20,000+75,000) งบดำเนินงาน= 195,000 (150,000+50,000) งบกลาง=232,000 (92, ,000) ภาษีหักส่งล่วงหน้า 120 เงินรับฝากหักส่งล่วงหน้า (สะสม/ออมเพิ่ม กบข.) 147,800 = (140, ,800)

6 งบบุคลากร กรณีเงินเดือนจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง (ยกเว้นเงินเดือนพนักงานราชการ)

7 งบบุคลากร (ต่อ) กรณีเงินเดือนจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง (ยกเว้นเงินเดือนพนักงานราชการ)

8 งบบุคลากร (ต่อ) กรณีข้อมูลงบบุคลากรไม่สมบูรณ์ เงินจะถูกโอนมายังหน่วยเบิกจ่าย

9 งบบุคลากร (ต่อ) กรณีเงินเดือนจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง สสจ. เบิกให้กับ รพช.

10 งบบุคลากร (ต่อ) เงินเดือนพนักงานราชการ
หน่วยงาน A เบิกเงินเดือนพนักงานราชการ 500,000 บาท และเบิกเงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง 25,000 บาท มีรายการหักจากเงินเดือนพนักงานราชการ 10,000 บาท

11 งบบุคลากร (ต่อ) เงินเดือนพนักงานราชการ

12 งบบุคลากร (ต่อ) กรณี เงินเดือนพนักงานราชการ สสจ. เบิกให้กับ รพช.

13 งบบุคลากร (ต่อ) กรณี เงินเดือนพนักงานราชการ สสจ. เบิกให้กับ รพช.

14 งบกลาง

15 งบกลาง (ต่อ) กรณี สสจ. เบิกงบกลางให้ รพช.

16 งบกลาง (ต่อ) กรณี สสจ. เบิกงบกลางให้กับ สสอ.

17 งบดำเนินงาน กรณี สสจ. / รพศ./ รพท. เบิกจ่ายงบดำเนินงาน

18 งบดำเนินงาน (ต่อ) กรณี สสจ. เบิกงบดำเนินงานให้กับ รพช.

19 งบดำเนินงาน (ต่อ) กรณี สสจ. เบิกงบดำเนินงานให้กับ สสอ.

20 งบดำเนินงาน (ต่อ) สสจ. เบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกัน ให้กับ รพศ. / รพท.

21 งบลงทุน กรณีจ่ายผ่านหน่วยงาน

22 งบลงทุน (ต่อ) กรณีจ่ายตรงผู้ขาย

23 เงินเบิกเกินส่งคืน

24 รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง
รายได้ที่เกี่ยวกับรายได้แผ่นดิน รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง

25

26

27

28 ขจ.

29 กลุ่มประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข


ดาวน์โหลด ppt กรอบการบันทึกบัญชีปีงบประมาณ 2558 ประเภทเงินงบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google