งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำหนด คุณลักษณะครุภัณฑ์ นาตอนงค์ จันทร์แจ่มแจ้ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำหนด คุณลักษณะครุภัณฑ์ นาตอนงค์ จันทร์แจ่มแจ้ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกำหนด คุณลักษณะครุภัณฑ์ นาตอนงค์ จันทร์แจ่มแจ้ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

2 การแบ่งประเภทครุภัณฑ์ โดยแบ่งเป็นชนิดและประเภทพัสดุตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย ตามงบประมาณของสำนักงบประมาณ เรียกว่า “ ครุภัณฑ์ ” ได้แก่ 1. ครุภัณฑ์สำนักงาน 10. ครุภัณฑ์สนาม 2. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 11. ครุภัณฑ์สำรวจ 3. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 12. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 4. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 13. ครุภัณฑ์โรงงาน 5. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 14. ครุภัณฑ์ดนตรีและ นาฏศิลป์ 6. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 15. ครุภัณฑ์กีฬา 7. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 16. ครุภัณฑ์อาวุธ 8. ครุภัณฑ์การศึกษา 17. ครุภัณฑ์อื่น ๆ 9. ครุภัณฑ์การเกษตร www.themegallery.com

3 การกำหนดราคา และ รายละเอียด www.themeg allery.com Company Logo ไม่กีดกันสินค้าไทย 2 ไม่ระบุยี่ห้อ รุ่น 4 ไม่กำหนดสเปคใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเป็นการเฉพาะ 3 ราคาไม่ควรเกินราคามาตรฐาน ( ถ้ามี ) 1 กำหนดรายละเอียดโดยอิงจากรายละเอียดมาตรฐาน ( ถ้ามี ) 5

4 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง เว็บไซต์สำนักงบประมาณ http://www.bb.go.th http://bbproject.bb.go.th/bbstd/ สำนักงบประมาณ http://www.bb.go.th http://bbproject.bb.go.th/bbstd/ ราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เว็บไซต์กระทรวงเทคโนโลยี -กระทรวงเทคโนโลยี http://www.mict.go.th http://www.mict.go.th สารสนเทศ และการสื่อสาร สารสนเทศ และการสื่อสาร Web site เกี่ยวกับราคา มาตรฐาน

5 ตัวอย่างรายละเอียดครุภัณฑ์งานบ้านงาน ครัว

6 ตัวอย่างเว็บไซต์เพื่อค้นหาราคาครุภัณฑ์ มาตรฐาน พร้อมรายละเอียดครุภัณฑ์

7

8 ตัวอย่างรายละเอียดครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์

9 ไม่ว่าจะได้พัสดุมาด้วยวิธีใดก็ตาม ถือเป็น ทรัพย์สินของทางราชการ ให้ควบคุมพัสดุที่กำหนดไว้ในหนังสือการ จำแนกประเภทรายจ่าย ตามงบประมาณของสำนักงบประมาณ โดย การควบคุมทางบัญชี หรือ จัดทำทะเบียน วัสดุครุภัณฑ์ แยกเป็นประเภทชนิดพัสดุ แสดงการรับ - จ่ายพัสดุคงเหลือ โดยมี หลักฐานการเบิกจ่าย รวมถึงการเก็บรักษา การดูแลการใช้พัสดุ ตลอดจนการตรวจสอบ พัสดุประจำปี จำหน่ายพัสดุและตัดจ่ายพัสดุ ออกจากบัญชีหรือทะเบียนควบคุม www.themegallery.com การควบคุม พัสดุ

10 ขั้นตอนการควบคุมพัสดุ ( ระเบียบพัสดุ ข้อ 146-161) www.themegallery.com 1 2 3 4 ควบคุม ทางบัญชี - กำหนด เลขพัสดุ - ลงบัญชี คุมแยก ตาม ประเภท พัสดุ - ลงระบบ ข้อมูล nudb การเบิก - จ่ายพัสดุ - จัดทำ หลักฐาน ใบ เบิกจ่าย พัสดุ - เขียน หมายเลข พัสดุที่ตัว พัสดุ - นำพัสดุ ให้ผู้ใช้ การใช้ พัสดุ - การเก็บ รักษาพัสดุ - การยืมคืน พัสดุ - การโอน พัสดุ - การ เคลื่อนย้าย ติดตาม พัสดุ - การบำรุง ดูแล การ ตรวจสอบ พัสดุ และ จำหน่าย พัสดุ - คณะกรรมกา ร ตรวจสอบ พัสดุ รายงานผล การ ตรวจสอบ พัสดุ - พัสดุใด ชำรุดให้ ดำเนินการ จำหน่าย ตามระเบียบ พัสดุฯ

11 การตรวจสอบพัสดุประจำปี ( ระเบียบพัสดุ ข้อ 155-156) ก่อนสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ อย่างน้อย 3 คน ซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ / เริ่มตรวจสอบ ตั้งแต่วัน ทำการแรกของเดือนตุลาคม / ระยะเวลา การตรวจสอบ 30 วันทำการ ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ ( วัสดุสิ้นเปลือง, วัสดุคงทนถาวร และครุภัณฑ์ ว่าถูกต้อง หรือไม่ มีพัสดุคงเหลือตรงตามบัญชี ทะเบียนคุมหรือไม่ พัสดุใดชำรุด เสื่อมสภาพ และรายงานหัวหน้าส่วน ราชการ รายงาน และ สำนักงานการตรวจเงินแผน ดินภูมิภาค เมื่อหัวหน้าส่วนราชการได้รับรายงาน แล้ว ปรากฏว่ามีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นใช้ในราชการ ให้ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง พัสดุที่ขอจำหน่าย 1 2 3

12 หน้าที่คณะกรรมการฯ มีดังนี้ หน้ าที่ พิจารณาสอบหา ข้อเท็จจริงรายการ พัสดุที่เสื่อมสภาพ ชำรุด หรือหมด ความจำเป็นใช้ ตามที่ คณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุฯ รายงานขอ จำหน่าย หน้ าที่ กำหนดราคากลาง พัสดุที่จำหน่าย โดยการขาย พิจาณาจากสภาพ พัสดุ ทะเบียนคุม อายุการใช้งาน การซ่อมบำรุง ค่า เสื่อมราคา ราคา ท้องตลาด หรือราคา จำหน่ายปีก่อน หน้ าที่ ดำเนินการประมูล ขายทอดตลาด พัสดุจนเสร็จสิ้น ตลอดจน ดำเนินการจำหน่าย พัสดุตามระเบียบ ข้อ 157 ทุกรายการ และ สรุปรายงาน ผลการจำหน่าย พัสดุ คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง คณะกรรมการ จำหน่ายพัสดุ คณะกรรมการสอบหา ข้อเท็จจริง

13 www.themegallery.com วิธีการจำหน่ายพัสดุวิธีการจำหน่ายพัสดุ ระเบียบพัสดุ ข้อ 157 ขาย ข้อ 157 (1) แลกเปลี่ ยน ข้อ 157 (2) โอน ข้อ 157 (3) แปร สภาพ หรือ ทำลาย ข้อ 157 (4)

14 เว็บไซต์งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัย นเรศวร http://office.nu.ac.th/psd/index1.php หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1156, 08-6671- 8046

15 ถาม - ตอบ

16 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การกำหนด คุณลักษณะครุภัณฑ์ นาตอนงค์ จันทร์แจ่มแจ้ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google