งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1.กิจกรรมสร้างการรับรู้ เนื้อหา :  สร้างการรับรู้เรื่องสถานการณ์น้ำในพื้นที่แต่ละจังหวัด  รายงานความเคลื่อนไหวการเตรียมรับมือสถานการณ์  รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1.กิจกรรมสร้างการรับรู้ เนื้อหา :  สร้างการรับรู้เรื่องสถานการณ์น้ำในพื้นที่แต่ละจังหวัด  รายงานความเคลื่อนไหวการเตรียมรับมือสถานการณ์  รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1.กิจกรรมสร้างการรับรู้ เนื้อหา :  สร้างการรับรู้เรื่องสถานการณ์น้ำในพื้นที่แต่ละจังหวัด  รายงานความเคลื่อนไหวการเตรียมรับมือสถานการณ์  รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด และคุ้มค่า  การรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม  รณรงค์ให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมของทางราชการ  แนะนำการเพาะปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่และสานการณ์

3 2.การสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ โดยการจัดสัมมนาสร้างความเข้าใจให้กับสื่อบุคคล เนื้อหา :  แจ้งสถานการณ์น้ำในพื้นที่นั้น ๆ  แผนการการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐ  แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำแล้งอย่างยั่งยืน

4 3. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 1.สปอตประชาสัมพันธ์ ส่วนกลาง และภูมิภาค 2.สารคดีสั้น 1 – 2 นาที เรื่อง “สาระน่ารู้สู้ภัยแล้ง” ตุลาคม 2558 – เมษายน 2559 3.ข่าว ข่าวส่วนกลาง / ภูมิภาค 4.รายการพิเศษ 5.สัมมนา “ร่วมใจต้านภัยแล้ง” ทุกจังหวัด 6.ข่าวและบทความเผยแพร่ทางสื่อสิ่งพิมพ์และหนังสือพิมพ์รายวัน

5 ประเภท กรมประชาสัมพันธ์ หน่วยงานเครือข่าย วิทยุกระจายเสียง อสมท. / วิทยุชุมชน / วิทยุเครือ กองทัพ / วิทยุของหน่วยงานต่าง ๆ โทรทัศน์ TV 3, 5, 7, 9, ดิจิทัล, ดาวเทียม และ Cable TV Social Media หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรม ทรัพยากรน้ำ, มหาดไทย, YOUTUBE กิจกรรมสร้างความรู้ให้กับ เครือข่าย + พันธมิตรของกรม ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่สื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพ์ วารสาร กปส. วารสารของหน่วยงาน, หนังสือพิมพ์ 4. สื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์

6 ที่กิจกรรม จำนวนครั้งที่เผยแพร่ หมายเหตุ 1.โทรทัศน์ สปอต รายการ ข่าว สกู๊ปข่าว อักษรวิ่ง 250 56 78 20 5 เรื่อง 3,000 ครั้ง 156 167 246 20 5 ทั่วประเทศ

7 ที่กิจกรรม จำนวนครั้งที่เผยแพร่ หมายเหตุ 2.วิทยุกระจายเสียง สปอต รายการพิเศษ ข่าว (สัมภาษณ์ / ข่าวอ่าน) ข้อความประชาสัมพันธ์ / แทรกในรายการวิทยุ 300 140 112 318 3500 1851 140 550 1338 4950 ทั่วประเทศ

8 ที่กิจกรรม จำนวนครั้งที่เผยแพร่ หมายเหตุ 3.เว็บไซต์15141 4.กิจกรรมอื่น แถลงข่าวการทำ ความเข้าใจชาวบ้าน จังหวัดเคลื่อนที่ เอกสารข่าว กิจกรรมพบผู้ใช้น้ำ 20 5 1 50 112

9  ธกส. ช่วยเกษตร  แผนบูรณาการช่วยเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง  การขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐ  ชลประทานในพื้นที่ชี้แจง  ส่งเสริมการใช้แก้มลิงเก็บกักน้ำแก้ภัยแล้ง  มาตรการช่วยเกษตรกร 8 มาตรการ  มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน) ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt 1.กิจกรรมสร้างการรับรู้ เนื้อหา :  สร้างการรับรู้เรื่องสถานการณ์น้ำในพื้นที่แต่ละจังหวัด  รายงานความเคลื่อนไหวการเตรียมรับมือสถานการณ์  รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google