งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปการรายงานผลการ ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อประจำเดือน ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปการรายงานผลการ ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อประจำเดือน ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปการรายงานผลการ ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อประจำเดือน ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555

2 ช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ต่างๆ เว็บไซ ต์ ข่าว เผยแพร่ กิจกรรม อื่นๆ ข่าว น. ส. พ. วิท ยุ โทรทัศ น์ เว็บไซ ต์

3 3 ลำ ดับ หน่ วยง าน จำนวน ( ครั้ง ) / ช่องทาง รว ม หมา ย เหตุ โทร ทัศน์ วิท ยุ วิทยุ ชุม ชน หนัง สือ พิม พ์ ข่าว เผยแ พร่ เว็บไ ซต์ อื่ นๆ 1 ต. ค.54 25 14 3 548103823903 48 3 3,0 28 2 พ. ย.54 35 18 0 625641,129903 53 5 3,4 71 3 ธ. ค.54 48 17 0 60691949 1,41 2 62 6 3,9 02 4 ม. ค.55 32 12 1 5681101,342 1,50 3 80 5 4,4 81 5 ก. พ.55 24 10 4 359731,066 1,08 4 53 9 3,2 89 6 มี. ย.55 308225190981 1,19 3 55 8 3,1 85

4 ลำ ดับ หน่ว ยงา น จำนวน ( ครั้ง ) / ช่องทาง รวม หมาย เหตุ โทร ทัศน์ วิท ยุ วิทยุ ชุม ชน หนัง สือ พิมพ์ ข่าว เผยแ พร่ เว็บไ ซต์ อื่ นๆ 7 เม. ย.55 41 14 6 3361301,287 1,48 1 63 2 4,0 53 8 พ. ค. 55 28 16 9 3132001,078 1,44 4 90 7 4,1 39 9 มิ. ย. 55 32 32 0 3631051,219 1,12 8 65 7 3,8 24 10 ก. ค. 55 40 23 6 4881021,486 1,59 6 65 3 4,6 01 11 ส. ค. 55 22 21 9 469711,210 1,41 9 80 8 4,2 18 12 ก. ย. 55 36 19 9 4521141,042 1,10 3 44 9 3,3 95

5

6 รวมผลประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555 จำนวน 45,586 ครั้ง

7 การใช้ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสาร กรมทางหลวงชนบทประจำเดือนตุลาคม 2554 – กันยายน 2555 0. 86 33.2 8 16.8 0 29.8 6 4. 58 11.7 8 2. 75 อื่นๆ วิทยุ โทรทัศ น์

8 สรุปประชาสัมพันธ์ของหน่วงงาน ภายในกรมทางหลวงชนบท หน่วยงานที่มีการประชาสัมพันธ์มาก ที่สุด ประจำเดือนตุลาคม 2554 – กันยายน 2555 - ส่วนกลาง : 1. สำนักก่อสร้างทาง จำนวน 1,088 ครั้ง 2. สำนักบริหารกลาง จำนวน 728 ครั้ง 3. สำนักสำรวจและออกแบบ จำนวน 372 ครั้ง - ส่วนภูมิภาค : 1. สทช. ที่ 9 จำนวน 3,115 ครั้ง 2. สทช. ที่ 5 จำนวน 3,105 ครั้ง 3. สทช. ที่ 13 จำนวน 1,898 ครั้ง


ดาวน์โหลด ppt สรุปการรายงานผลการ ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อประจำเดือน ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google