งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความต้องการ ทางด้านการเงิน และ การส่งเสริมความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความต้องการ ทางด้านการเงิน และ การส่งเสริมความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต บริหารการจัดการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความต้องการ ทางด้านการเงิน และ การส่งเสริมความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความต้องการ ทางด้านการเงิน และ การส่งเสริมความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต บริหารการจัดการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความต้องการ ทางด้านการเงิน และ การส่งเสริมความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความต้องการ ทางด้านการเงิน และ การส่งเสริมความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต บริหารการจัดการ 1. บริการทางการเงิน 2. Knowledge Management เพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิตเกษตรกร 1. บริการทางการเงิน 2. Knowledge Management เพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิตเกษตรกร การ Share ฐานข้อมูล เกษตรกร ข้อมูลการเกษตร เช่น ราคา สถานการณ์ภัยธรรมชาติ ความรู้ผ่านระบบ kiosk งานวิจัย Web site เผยแพร่ ความรู้ให้กับ เกษตรกร องค์ความรู้

2 ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ พอเพียง ต้นแบบ ธ. ก. ส. แผ่นดินทอง ท่องเที่ยววิถีไทย การจัดการความรู้ ธ. ก. ส. หอสมุด พิพิธภัณฑ์ และหอจดหมายเหตุ ธ. ก. ส - ข้อมูลผลิตภัณฑ์เงินฝาก สินเชื่อ การชำระค่าบริการ - ข้อมูลข่าวสาร โปรโมชั่น - ตรวจรางวัลสลากออม ทรัพย์ ทวีสิน บัตรเพิ่มทรัพย์ และสลากออมทรัพย์ ธ. ก. ส. ระบบสารสนเทศ - ตรวจสอบยอดเงิน - โอนเงิน - รับชำระค่าบริการ - ข้อมูลราคาสินค้าเกษตรกร - ข้อมูลสถานการณ์ด้าน การเกษตร MOBILE BANKING ระบบการเงินและ การธนาคาร DIGITAL SIGNAGE

3 - การทำธุรกรรมต่างๆ ด้วย Digital ทำให้ เกษตรกรได้เข้าถึงแหล่ง ทุนได้อย่างรวดเร็ว สะดวก ระบบทะเบียนเกษตรกรกลาง - ให้บริการข้อมูล Profile เกษตรกร - ข้อมูลสมาชิกในครัวเรือน - ข้อมูลเลขที่เอกสารสิทธิ์ โฉนด - ข้อมูลรายละเอียดแปลง เพาะปลูก พันธ์พืชที่ปลูก วันที่เก็บเกี่ยว - ข้อมูลภูมิสารสนเทศในการสำรวจพื้นที่ เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญรายแปลง - การให้บริการเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศและ ภัยธรรมชาติ - บริการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล - บริการข้อมูลประชากรและบ้าน - การบริการตาม นโยบายรัฐบาล ตรวจสอบและโอนสิทธิ์ ผ่านระบบฐานข้อมูล เกษตรกรสามารถ ตรวจสอบสิทธิ และรับ เงินได้ทันที


ดาวน์โหลด ppt ความต้องการ ทางด้านการเงิน และ การส่งเสริมความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความต้องการ ทางด้านการเงิน และ การส่งเสริมความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต บริหารการจัดการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google