งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อัตร า บรร จุ ข้าราชการ 14 พนักงาน ราชการ 55 ลูกจ้าง 22 รวม 21 อัตราว่าง - มาช่วย ราชการ 1 ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ผู้อำนวยการกอง (1/1) ฝ่ายเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อัตร า บรร จุ ข้าราชการ 14 พนักงาน ราชการ 55 ลูกจ้าง 22 รวม 21 อัตราว่าง - มาช่วย ราชการ 1 ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ผู้อำนวยการกอง (1/1) ฝ่ายเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อัตร า บรร จุ ข้าราชการ 14 พนักงาน ราชการ 55 ลูกจ้าง 22 รวม 21 อัตราว่าง - มาช่วย ราชการ 1 ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ผู้อำนวยการกอง (1/1) ฝ่ายเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ ข้าราชการ 66 พนักงาน ราชการ 22 ลูกจ้างประจำ -- ฝ่าย โสตทัศนูปกรณ์ ข้าราชการ 44 พนักงาน ราชการ 22 ลูกจ้างประ จำ -- ฝ่ายบริการข้อมูล เอกสาร ( ห้องสมุด ) ข้าราชการ 22 พนักงาน ราชการ 11 ลูกจ้างประจำ -- ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป ข้าราชการ 33 พนักงาน ราชการ -- ลูกจ้างประ จำ 22

3 ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป............ รายการ 3,272, 800 1,50 0 3,00 0 4,50 0 6,00 0 7,50 0 9,00 0 10,5 00 12,0 00 13,5 00 15,0 00 16,5 00 18, 000 1,81 5 3,62 0 1.1 งานสารบรรณ 1,79 2 3,57 2 (1) รับหนังสือ............ เรื่อง / เล่ม 406788 (2) ส่งหนังสือ.............. เรื่อง 245499 (3) พิมพ์หนังสือ.......... เรื่อง 245499 4772 (4) จัดเก็บ................... เรื่อง 406788 1579 (5) ส่ง E-mail............. เรื่อง 245499 (6) ร่างหนังสือ........... เรื่อง 245499 (7) งานอื่นๆที่ได้รับ มอบหมาย - - 1.2 การเงิน & บัญชี 1023 (1) ทำสัญญาเงินยืม / ส่งคืน..... เรื่อง 47 (2) เบิกค่าใช้จ่าย ต่างๆ............ เรื่อง 39 (3) รายงาน Online................. ครั้ง 37 1.3 พัสดุ 1325 (1) จัดซื้อ............................... ครั้ง 13 (2) จัดจ้าง............................... ครั้ง 1120 (3) จัดทำทะเบียน พัสดุ........... ครั้ง 12 (4) จัดทำทะเบียน ครุภัณฑ์ - -

4 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 โครงการเผยแพร่ และ ประชาสัมพันธ์ 26 -46891317212326-- -12---------- 1) จัดทำวารสารกรม ฯ ---1--1--1-- 2) จัดทำข่าวสาร กรมฯ (DPT) -111111111-- 3) จัดทำสกู๊ปข่าว -1---11-1--- 4) จัดทำเอกสาร แผ่นพับ -11--1-1-1-- 5) จัดทำบอร์ด นิทรรศการ / โปสเตอร์ -1---111---- 6) จัดทำสปอตวิทยุ / โทรทัศน์ -------1---- 7) สื่อโทรทัศน์ --------1--- 8) ป้าย ประชาสัมพันธ์ -1-1--1-1---

5 ที่งบประมาณ เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น...... ลบ. 3,272,800 1.4517.0 4 25.7 8 32.9 7 38.3 5 50.7 3 61.4 0 75.4 4 89.9 3 97.1 2 98.5 6 100 1.1 งบ ดำเนินงาน 1.2 งบลงทุน 1.3 งบรายจ่าย อื่น


ดาวน์โหลด ppt อัตร า บรร จุ ข้าราชการ 14 พนักงาน ราชการ 55 ลูกจ้าง 22 รวม 21 อัตราว่าง - มาช่วย ราชการ 1 ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ผู้อำนวยการกอง (1/1) ฝ่ายเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google