งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักพัฒนาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการเผยแพร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักพัฒนาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการเผยแพร่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักพัฒนาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการเผยแพร่

2 เสนอ

3 โครงสร้างและภารกิจ ของ สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี

4 ภารกิจของ สำนักพัฒนาการถ่ายทอด เทคโนโลยี

5 หน้าที่หลัก ศึกษาพัฒนาเทคนิค วิธีการ และสื่อที่ใช้ ในการถ่ายทอดฯ พัฒนา ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้และผลงานกรมฯ ศึกษา พัฒนาทรัพยากรบุคคล พัฒนาระบบงานและการดำเนินการพัฒนา บุคลากร พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานของ ศูนย์บริการฯ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ศึกษาพัฒนาเทคนิค วิธีการ และสื่อที่ใช้ ในการถ่ายทอดฯ พัฒนา ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้และผลงานกรมฯ ศึกษา พัฒนาทรัพยากรบุคคล พัฒนาระบบงานและการดำเนินการพัฒนา บุคลากร พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานของ ศูนย์บริการฯ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

6 สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี + กองเกษตร สัมพันธ์ กอง ฝึกอบรม ศูนย์ปฎิบัติการส่งสริมการถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์ปฎิบัติการส่งสริมการถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร

7 สำนักพัฒนาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี ฝ่ายบริหาร ทั่วไป ฝ่ายโรง พิมพ์ ฝ่าย โสตทัศนูปก รณ์ ฝ่ายวิทยุ การเกษตร ฝ่ายบริหาร ทั่วไป ฝ่ายโรง พิมพ์ ฝ่าย โสตทัศนูปก รณ์ ฝ่ายวิทยุ การเกษตร ส่วนพัฒนา เทคโนโลยีการ เผยแพร่และ ฝึกอบรม ส่วนพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ส่วนส่งเสริมและ เผยแพร่ ส่วนพัฒนางาน ศูนย์บริการและ ถ่ายทอด เทคโนโลยี ส่วนพัฒนา เทคโนโลยีการ เผยแพร่และ ฝึกอบรม ส่วนพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ส่วนส่งเสริมและ เผยแพร่ ส่วนพัฒนางาน ศูนย์บริการและ ถ่ายทอด เทคโนโลยี

8 ฝ่ายบริหาร ทั่วไป

9 แผนผังโครงสร้างฝ่าย บริหารทั่วไป

10 ฝ่ายวิทยุ การเกษตร

11 ฝ่ายโรง พิมพ์

12 ฝ่าย โสตทัศนูป กรณ์

13 กลุ่มพัฒนา เทคโนโลยีการเผยแพร่ จำนวน 5 อัตรา กลุ่มพัฒนา เทคโนโลยีการฝึกอบรม จำนวน 4 อัตรา ศูนย์วิทยบริการ เพื่อส่งเสริมการเกษตร จำนวน 6 อัตรา ส่วนพัฒนาเทคโนโลยีการเผยแพร่และฝึกอบรม

14 กลุ่มพัฒนา ทรัพยากรบุคคลที่ 1 จำนวน 7 อัตรา กลุ่มพัฒนา ทรัพยากรบุคคลที่ 2 จำนวน 7 อัตรา ฝ่ายพัฒนา การศึกษาต่อเนื่อง จำนวน 5 อัตรา ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

15 กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ จำนวน 10 อัตรา กลุ่มสื่อส่งเสริมการเกษตร จำนวน 7 อัตรา ส่วนส่งเสริม และเผยแพร่

16 ส่วนพัฒนางานศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยี

17 กลุ่มงานพัฒนา ศักยภาพชุมชนเกษตร จำนวน 5 อัตรา กลุ่มงานพัฒนา ศูนย์และถ่ายทอดความรู้ จำนวน 4 อัตรา กลุ่มงานพัฒนา การปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา ส่วนพัฒนางานศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยี

18

19

20

21


ดาวน์โหลด ppt สำนักพัฒนาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดทำโดย กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการเผยแพร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google