งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝ่ายอำนวยการ งานธุรการและงาน สารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานการเจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการ งานนโยบายและที่รับ มอบหมาย ยิ้มงาม ถามไถ่ เต็มใจบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝ่ายอำนวยการ งานธุรการและงาน สารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานการเจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการ งานนโยบายและที่รับ มอบหมาย ยิ้มงาม ถามไถ่ เต็มใจบริการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝ่ายอำนวยการ งานธุรการและงาน สารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานการเจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการ งานนโยบายและที่รับ มอบหมาย ยิ้มงาม ถามไถ่ เต็มใจบริการ

2 งานผลการดำเนินงาน ธุรการ และสาร บรรณ - รับ น. ส ๒, ๗๙๒ เรื่อง ส่ง น. ส. ๑, ๓๔๓ เรื่อง - เสนอ นส. ผอ. ๒, ๗๙๒ เรื่อง - เสนอ นส. อพช. ๓๓๐ เรื่อง การเงิน และบัญชี - การเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ BPM ๑๖๒ ครั้ง - ค่าจ้างเอกชน ๖ คน ๖ ครั้ง - บัญชีบูรณะทรัพย์สิน ๓ ครั้ง พัสดุ - จัดซื้อ / จัดจ้าง ๗๙ ครั้ง การ เจ้าหน้าที่ - คำสั่ง / แต่งตั้ง / โยกย้าย / เลื่อนระดับ // ข้าราชการเกษียณ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ๒๔ เรื่อง - วินัยข้าราชการ ๕ เรื่อง - ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ ๑ / ๕๘ สวัสดิการ - ค่าเช่าบ้าน ๑๘๐ เรื่อง / ค่ารักษาพยาบาล ๔๕ เรื่อง / ค่าล่วงเวลา ๑๕ เรื่อง / ค่าเดินทางไปราชการ ๒๖ เรื่อง / สาธารณูปโภค ๑๘ เรื่อง / น้ำมัน เชื้อเพลิง ๖ เรื่อง นโยบาย และ ที่รับ มอบหมาย - SMART SERVICE - สนับสนุน จนท. รับลงทะเบียนและพิธีเปิด - ปิด โครงการฝึกอบรม ( วพช.) - กิจกรรม ๕ ส ๓ ครั้ง ผลการดำเนินงาน ไตร มาสที่ ๑ - ๒

3 ROADMAP เม. ย. ๕๘ พ. ค. ๕๘ ก. ค. ๕๘ ส. ค. ๕๘ ก. ย. ๕๘ S M A R T S E R V I C E กำหนด / ประสานแผน ( เม. ย - พ. ค ) - ด้านระบบการให้บริการ - ด้านสถานที่ - ด้านภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม - จัดกิจกรรม Makeup Work Shop - จัดหาเครื่อง Printer แบบ Four in One ให้ ทุกกลุ่มงาน - จัดหาตู้ยาประจำบ้าน ติดตาม ประเมิน รายงาน ผล ( พ. ค - ก. ย ) - ความพึงพอใจของผู้รับบริการ - ปรับปรุง พัฒนางาน ดำเนินงานตามแผน ( เม. ย – ก. ย.) - การบริหารเบิกจ่ายงบประมาณ ( ตามกำหนดและ เป้าหมาย ) - การเบิกจ่าย สวัสดิการ ( มีระบบ ถูกต้อง รวดเร็ว ลดความผิดพลาด ) - การจัดซื้อ จัดจ้าง ( ตรงความต้องการ ครบถ้วน ทัน กำหนด ) - การพัฒนาระบบการบริการที่มีคุณภาพ ( ผู้รับบริการ พึงพอใจ ) - สนับสนุนเจ้าหน้าที่ดำเนินกิจกรรม / โครงการของทุกกลุ่มงาน - จัดกิจกรรม ๕ ส. ที่ทำงานเปรียบเหมือนบ้าน


ดาวน์โหลด ppt ฝ่ายอำนวยการ งานธุรการและงาน สารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานการเจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการ งานนโยบายและที่รับ มอบหมาย ยิ้มงาม ถามไถ่ เต็มใจบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google