งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงาน PM 18 การบริหารจัดการโครงการ คณะกรรมการสุขศึกษาและ ประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ พ. ศ. 2558 วันที่ 9 กันยายน 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงาน PM 18 การบริหารจัดการโครงการ คณะกรรมการสุขศึกษาและ ประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ พ. ศ. 2558 วันที่ 9 กันยายน 2558."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงาน PM 18 การบริหารจัดการโครงการ คณะกรรมการสุขศึกษาและ ประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ พ. ศ. 2558 วันที่ 9 กันยายน 2558

2 สำรวจพฤติกรรมสุขภาพของ ประชาชน 3 อ.2 ส. และความรอบรู้ด้าน สุขภาพ จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพ ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ กิจกรรมดำเนินการกิจกรรมดำเนินการ

3 แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10 พ. ศ. 2559 - 2561 ปรัชญา “ รอบรู้ด้านสุขภาพดี ด้วยวิถี พอเพียง ” วิสัยทัศน์ เป็นเขตสุขภาพชั้นนำ ระดับประเทศ ด้านการพัฒนาพฤติกรรม สุขภาพอย่างยั่งยืน ภายในปี 2561

4 s Service mind จิตมุ่งบริการ m Mastery ทำงานอย่างมือ อาชีพ A Accountability ทำงานอย่างมีความ รับผิดชอบต่อสังคม R Relationship มีสัมพันธภาพที่ดี T Trust ความไว้เนื้อเชื่อ ใจ T Team work ทำงานเป็นทีม E Efficiency งานมีประสิทธิภาพ N Net work เครือข่ายเข้มแข็ง ค่านิยม SMART TEN

5 วิสัยทัศน์ เป็นเขต สุขภาพชั้นนำ ระดับประเทศ ด้านการ พัฒนา พฤติกรรม สุขภาพอย่าง ยั่งยืน ภายในปี 2561 พันธ กิจ 1 พันธ กิจ 2 พันธ กิจ 3 พันธ กิจ 4 พัฒนาและจัดระบบ บริการ การ สร้างเสริมพฤติกรรม สุขภาพให้มีคุณภาพ และ เข้มแข็ง พัฒนาเครือข่าย และจัดระบบการ สื่อสารสุขภาพ ที่ เอื้อต่อการเรียนรู้ ของประชาชนให้มี ประสิทธิภาพ ศึกษาวิจัย พัฒนา องค์ความรู้ และ นวัตกรรมเพื่อการ สร้างเสริมพฤติกรรม สุขภาพให้มีคุณภาพ และสอดคล้องกับวิถี ชีวิตของประชาชน ในเขตสุขภาพที่ 10 เสริมสร้างความ เข้มแข็งของ ภาคีเครือข่ายและ ประชาชนในการ สร้างเสริมพฤติกรรม สุขภาพที่พึงประสงค์ ทุกกลุ่มวัย

6 วิสัยทัศน์ เป็นเขตสุขภาพชั้นนำ ระดับประเทศ ด้านการพัฒนาพฤติกรรม สุขภาพอย่างยั่งยืน ภายในปี 2561 พันธกิจ 1 พันธกิจ 2 พันธกิจ 3 พันธกิจ 4 G 1. ระบบ บริการ การ สร้าง เสริม พฤติกร รม สุขภาพ มี คุณภาพ และ ต่อเนื่อง G 2. เครือข่าย และระบบ การ สื่อสาร สุขภาพ เอื้อต่อ การ เรียนรู้ ของ ประชาช นได้อย่าง มี ประสิทธิ ภาพ G3. มีองค์ ความรู้ และ นวัตกรรม เพื่อการ พัฒนา พฤติกรรม สุขภาพที่มี คุณภาพและ สอดคล้องกับ วิถีชีวิตของ ประชาชนใน เขตสุขภาพที่ 10 G 4. ประชาชน ทุกกลุ่มวัยมี ความรอบรู้ ด้านสุขภาพ และมี พฤติกรรม ในการดูแล ตนเองและ ครอบครัวที่ ถูกต้อง เหมาะสม ตามกลุ่มวัย เป้าประสงค์ G 5. ภาคี เครือข่าย มีศักยภาพ และ มีส่วนร่วมใน การสร้าง เสริม พฤติกรรม สุขภาพ ที่เหมาะสม ตาม กลุ่มวัย

7 กลวิธี 1. ยกระดับคุณภาพการบริการสุขภาพให้มี ศักยภาพในการดำเนินงานสร้างเสริม พฤติกรรมสุขภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 2. สร้างและพัฒนาระบบบริการการสร้างเสริม พฤติกรรมสุขภาพเพื่อให้ประชาชนสามารถ เข้าถึงบริการได้อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง 3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ สนับสนุนการดำเนินงานสร้างเสริมพฤติกรรม สุขภาพได้อย่างครอบคลุมและถูกต้อง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและ จัดระบบบริการการสร้างเสริมพฤติกรรม สุขภาพให้มีคุณภาพและเข้มแข็ง

8 กลวิธี 1. พัฒนาระบบ กลไก และการบริหารจัดการ การสื่อสารสุขภาพในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 2. สร้างและพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคี เครือข่ายในการสื่อสารสุขภาพเพื่อการ เสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง 3. พัฒนาระบบและการจัดการข้อมูลความรู้ ด้านสุขภาพที่เอื้อต่อการสร้างเสริม พฤติกรรมสุขภาพ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบ บริหารจัดการและกลไกการสื่อสาร สุขภาพให้มีประสิทธิภาพ

9 กลวิธี 1. จัดการความรู้ด้านพฤติกรรมสุขภาพ 2. พัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยและ นวัตกรรมด้านพฤติกรรมสุขภาพ 3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในเขตสุขภาพที่ 10 ด้าน งานวิจัยและนวัตกรรมด้านพฤติกรรม สุขภาพ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและ พัฒนางานวิจัย ในการ ทำงานและนวัตกรรมในพื้นที่

10 กลวิธี 1. สร้างกระแสการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ในทุกกลุ่มวัย โดยมุ่งเน้นการสร้างความตระหนัก และการตื่นตัวของประชาชนในการสร้างเสริม พฤติกรรมสุขภาพ 2. พัฒนาศักยภาพและจัดโอกาสการเรียนรู้ให้กับ ประชาชนทุกกลุ่มวัยเพื่อการพัฒนาพฤติกรรม สุขภาพที่พึงประสงค์ 3. สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมการสื่อสาร การตลาดและความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ผลิต สินค้าและบริการ 4. พัฒนาศักยภาพและสร้างความร่วมมือภาคี เครือข่ายในการดำเนินงานการสร้างเสริม พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างความ เข้มแข็งของภาคี เครือข่ายและประชาชนในการ สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

11 1. ดำเนินการสื่อสารและประชาสัมพันธ์สร้าง ความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เขต สุขภาพที่ 10 2. ผู้บริหารทุกระดับของเขตสุขภาพที่ 10 และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญและนำ ยุทธศาสตร์การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เขต สุขภาพที่ 10 เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติใน พื้นที่ 3. จัดตั้งคณะกรรมการ หรือมอบหมายหน่วยงาน รับผิดชอบในการดำเนินงานกำกับทิศทางการ ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10 แนวทางการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

12 duangmarn@gmail.com


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงาน PM 18 การบริหารจัดการโครงการ คณะกรรมการสุขศึกษาและ ประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ พ. ศ. 2558 วันที่ 9 กันยายน 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google