งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
วาระที่ 3.2 โครงการลดสำเนากระดาษเพื่อบริการประชาชน นำร่อง 7 กระทรวง (Smart Service) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 23 กุมภาพันธ์ 2559

2 ที่มา มติ คสช. 8 ก.ค. 2557 เห็นชอบในหลักการให้สำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินโครงการบูรณาการงานบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้รัฐสามารถให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจ ได้อย่างเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว มีช่องทางการบริการที่สะดวกทันสมัย เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส สำนักงาน ก.พ.ร. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เกี่ยวกับ การบริหารโครงการบูรณาการงานบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ซึ่ง อ.ก.พ.ร. ดังกล่าว มีมติดังนี้ มติ อ.ก.พ.ร. ก.เกษตร ก.ict ก.คลัง มอบหมายให้สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินโครงการลดสำเนากระดาษเพื่อบริการประชาชน (Smart Service) ก.ท่องเที่ยวและการกีฬา 1 เห็นชอบแผนการดำเนินโครงการ Smart Service นำร่อง 7 กระทรวง 2 ก.พาณิชย์ ก.มหาดไทย ก.อุตสาหกรรม 2

3 คำนิยาม ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ โดยไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง Smart Service ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้วยตนเอง (Self-Service) ผ่านช่องทางออนไลน์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phones) หรือตู้เอนกประสงค์ (Kiosk) 3

4 ประโยชน์ของ Smart Service
ประชาชน / ผู้ขอรับบริการ ได้รับความสะดวกในการขอรับบริการ ลดค่าใช้จ่ายในการทำสำเนา ลดการบันทึกข้อมูลของเจ้าหน้าที่ ภาครัฐ ข้อมูลมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นของภาครัฐในการให้บริการประชาชน 4

5 ขอบเขตการดำเนินงาน ปัจจุบัน อนาคต 5

6 รูปแบบที่ 1 6

7 รูปแบบที่ 2 7

8 รูปแบบที่ 3 8

9 ขอบเขตความรับผิดชอบ หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการในการให้บริการ รวมถึงกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการให้บริการแบบ Smart Service ปรับปรุงระบบสารสนเทศ/ระบบ e-Service ของหน่วยงานเพื่อรองรับการให้บริการแบบ Smart Service กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย อนุญาตให้เชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎร์ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) สนับสนุนงบประมาณ ให้คำปรึกษาในด้านเทคนิค จัดซื้อเครื่องมือต่าง ๆ ที่จำเป็น อาทิ Smart Card Reader ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน และเครื่องมือ (Web Service/Platform) ต่าง ๆ ที่จำเป็น สำนักงานพัฒนาธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้คำปรึกษาในประเด็นกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) กำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล 9

10 การดำเนินการในระยะที่ผ่านมาของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กตส. ตอบรับเข้าร่วมโครงการ Smart Service งานบริการ 1. การลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรมในโครงการ พัฒนาภูมิปัญหาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ 2. ลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรมในโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 3. การลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรมในโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนในการทำบัญชีต้นทุนอาชีพ 4. การให้บริการคัดสำเนากระดาษทำการของผู้สอบบัญชี 5. การขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบกิจการ 6. การอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการ 7. การต่ออายุทะเบียนผู้สอบบัญชีภาคเอกชน 8. การต่ออายุทะเบียนหัวหน้าสายสอบบัญชีสหกรณ์ 10

11 การดำเนินการในระยะต่อไป
สรอ. - ได้รับงบประมาณจากกระทรวง ICT (ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายใน มี.ค.59 (มติ ครม. 22 ธ.ค. 2558)) พิจารณาจัดสรรให้หน่วยงานที่ร่วมโครงการ (งบพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ และงบสนับสนุนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Smartcard Reader Computer และ Printer) ร่วมหารือกับผู้พัฒนาระบบสารสนเทศในแนวทางปรับปรุงระบบให้รองรับ Smart Service 11

12 การดำเนินการในระยะต่อไป (ต่อ)
กตส. -จัดทำ MOU ขอใช้ข้อมูลกับกรมการปกครอง (กษ. เป็นหลัก) ปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการ กฎหมาย/ระเบียบ/หลักเกณฑ์/ คู่มือ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศ ให้รองรับ Smart Service ติดตั้งระบบงานและเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ (Smartcard Reader Computer Printer) ฝึกอบรม/ให้ความรู้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ และเริ่มให้บริการ 12

13 จึงขอเสนอเพื่อโปรดทราบ
ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google