งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ สรุปโครงการการพัฒนาครูทั้งระบบ ประกอบด้วยทั้งหมด 13 กิจกรรม ดังต่อไปนี้ 1. ผลิตครู การศึกษาขั้นพื้นฐาน (5 ปี ) ระยะที่ 2 พ. ศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ สรุปโครงการการพัฒนาครูทั้งระบบ ประกอบด้วยทั้งหมด 13 กิจกรรม ดังต่อไปนี้ 1. ผลิตครู การศึกษาขั้นพื้นฐาน (5 ปี ) ระยะที่ 2 พ. ศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ สรุปโครงการการพัฒนาครูทั้งระบบ ประกอบด้วยทั้งหมด 13 กิจกรรม ดังต่อไปนี้ 1. ผลิตครู การศึกษาขั้นพื้นฐาน (5 ปี ) ระยะที่ 2 พ. ศ. 2553 – 2555 เจ้าหน้าที่ได้ร่วมประชุมที่ สพฐ. จัดเพื่อ เตรียมการแล้ว

2 โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ 2. เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารทรัพยากรบุคคลในเขต พื้นที่การศึกษา งบประมาณที่ได้รับ 75,000 บาท มี 2 กิจกรรม - โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลให้องค์คณะบุคคลและ เจ้าหน้าที่ในสำนักงาน 55,000 บาท - พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 20,000 บาท

3 โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ การดำเนินการ สพท. มหาสารคามเขต 1 อยู่ระหว่างดำเนินการและ สพฐ. จะแจ้งแผนปฏิบัติการ เพื่อเป็นคู่มือในการ ดำเนินการ

4 โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ 3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล งบประมาณ 41,250 บาท - สพท. มหาสารคาม จัดซื้อ คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ให้กลุ่มบริหารงานบุคคล - ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดซื้อ - จัดจ้าง

5 โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ 4. พัฒนานโยบายบริหารอัตรากำลังครูและบุคลากรทาง การศึกษาเชิงปริมาณ และ คุณภาพ งบประมาณ 20,000 บาท - ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำข้อมูลและแผน 5. ปรับโครงสร้างจัดหากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา - อยู่ระหว่างดำเนินการ

6 โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ 6. โครงการคืนครูให้นักเรียน 6.1 นักการภารโรง งบประมาณ 5,248,656 บาท - สพท. มหาสารคามเขต 1 ได้รับ 82 อัตรา การดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 82 อัตรา 6.2 จัดบุคลากรปฏิบัติการในศูนย์ งบประมาณ 200,088 บาท - ศูนย์การศึกษาพิเศษดำเนินจ้างเรียบร้อยแล้ว 2 อัตรา 6.3 จ้างเจ้าหน้าที่ ประจำห้องวิทยาศาสตร์ งบประมาณ 300,132 บาท

7 โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ - สพท. ได้รับจัดสรร 3 โรงเรียน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 6.4 จ้างเด็กพี่เลี้ยง เด็กพิการ งบประมาณ 5,120,640 บาท - สพท. มหาสารคามเขต 1 ได้รับจัดสรร 84 อัตรา และได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

8 โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ 7. จัดระบบพัฒนาครูเชิงคุณภาพการพัฒนาสมรรถนะครู รายบุคคล งบประมาณ 465,670 บาท - สพท. มหาสารคามเขต 1 ได้ดำเนินการประเมินครู วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อ วันที่ 13 ก. พ. 53 จำนวน 197 คน และครูอื่น ๆ อีก วันที่ 13 – 14 มี. ค. 53

9 โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ 8. พัฒนาครูดี ครูเก่ง (Master Teacher) สพท. มหาสารคามเขต 1 ได้รับงบประมาณ 2,213,700 บาท - ให้ผู้บริหารโรงเรียนเข้ารับการประชุม ณ รัฐสภา 9 รุ่น จำนวน 217 คน ( อยู่ระหว่างดำเนินการรุ่นที่ 2) 9. ฝึกอบรมยกระดับคุณภาพให้เป็นครูดี ครูเก่ง มีคุณภาพ คุณธรรม ( อยู่ระหว่างดำเนินการ )

10 โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ 10. โครงการพัฒนาระบบนิเทศแนวใหม่ สพท. มหาสารคามเขต 1 ได้รับงบประมาณ 228,000 บาท ( อยู่ระหว่างดำเนินการรุ่นที่ 2) 11. โครงการพัฒนาครูด้วยระบบ E-Training - สพฐ. เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งแผนปฏิบัติ รอ สพฐ. แจ้งแนวปฏิบัติ

11 โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ 12. จัดตั้งศูนย์ประสานงานและศูนย์เครือข่ายการพัฒนา วิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพครู สพท. มหาสารคามเขต 1 ได้รับงบประมาณ 3,100,000 บาท 13. จัดตั้งศูนย์พัฒนาครู สพท. มหาสารคามเขต 1 ได้รับงบประมาณ 11,272,000 บาท - โรงเรียนวันครู 2502 เป็นผู้ดำเนินการ ( อยู่ระหว่างการดำเนินการ )


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ สรุปโครงการการพัฒนาครูทั้งระบบ ประกอบด้วยทั้งหมด 13 กิจกรรม ดังต่อไปนี้ 1. ผลิตครู การศึกษาขั้นพื้นฐาน (5 ปี ) ระยะที่ 2 พ. ศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google