งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อที่เกณฑ์การประเมินการดำเนินงาน ข้อ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อที่เกณฑ์การประเมินการดำเนินงาน ข้อ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5 ข้อที่เกณฑ์การประเมินการดำเนินงาน ข้อ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของ หน่วยงาน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบเวลา เพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อ พิจารณาอนุมัติ ดำเนินการแล้ว ข้อ 3 ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น จากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจ และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม N/A ข้อ 4 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดำเนินงานอย่าง ชัดเจน ดำเนินการแล้ว

6 ข้อที่เกณฑ์การประเมินการดำเนินงาน ข้อ 5 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และ แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและ ด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนำมาปรับ ใช้ในการปฏิบัติงานจริง ดำเนินการแล้ว ข้อ 6 การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย วิชาการและสายสนับสนุน ดำเนินการแล้ว ข้อ 7 ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดำเนินงานด้านการประกัน คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ ดำเนินการแล้ว

7 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 เป้าหมาย ผลการ ดำเนินงาน คะแนนที่ได้หมายเหตุ 5 ข้อ 4 คะแนน มีการวางนโยบาย และแนวทางในการปฏิบัติงานอย่าง ชัดเจน เป็นรูปธรรม เปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนด ทิศทาง และวางแผนการดำเนินงาน มีการมอบหมายงานตรงกับความสามารถของบุคลากร และ ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานเป็นทีม บุคลากรภายในหน่วยงานส่วนใหญ่ ยังขาดความรู้ความ เข้าใจในการประกันคุณภาพ และมีส่วนร่วมในการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในค่อนข้างน้อย

8 เกณฑ์การให้คะแนน : ใช้การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ กำหนดร้อยละ 80 เท่ากับ 5 คะแนน จำนวนผู้รับบริการที่ได้รับบริการตามรอบ ระยะเวลามาตรฐาน จำนวนผู้รับบริการทั้งหมดที่ได้รับบริการในแต่ ละงานบริการตามไตรมาส X 100 827 1,047 X 100 = 82.27 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน 82.27 80 X 5 = 5 คะแนน แปลงร้อยละที่ได้เป็นคะแนน

9 ข้อข้อมูลพื้นฐานผลการดำเนินงาน 1 คะแนนการประเมินด้านการให้บริการ 3.76 2 คะแนนการประเมินด้านบุคลากร 3.63 3 คะแนนการประเมินด้านสิ่งสนับสนุน 3.68 4 คะแนนประเมินด้านคุณภาพการให้บริการ 3.57 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน 3.66 เกณฑ์การให้คะแนน : ใช้ค่าเฉลี่ยของผลการประเมิน ความพึงพอใจผู้รับบริการ ( คะแนนเต็ม 5)

10 เกณฑ์การให้คะแนน : ใช้การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ กำหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน ร้อยละการนำเข้าข้อมูลนักศึกษา + ร้อยละการ นำเข้าข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา 2 99.95+10 0 2 = 99.97 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน 99.97 100 X 5 = 4.99 คะแนน แปลงร้อยละที่ได้เป็นคะแนน

11 เกณฑ์การให้คะแนน : ใช้การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ กำหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา จำนวนบุคลากรทั้งหมด X 100 15 18 X 100 = 83.33 ร้อยละผลการดำเนินงาน 83.33 100 X 5 = 4.17 คะแนน แปลงร้อยละเป็นคะแนน

12 ตัวบ่งชี้คุณภาพเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน บรรลุ เป้าหมาย = บรรลุ  = ไม่ บรรลุ คะแนน ประเมิน หมายเหตุ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% หรือ สัดส่วน ) ตัวหาร ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 5 ข้อ (4 คะแนน )5 ข้อ 4.00 ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม 1 4 คะแนน ( ร้อยละ 64) ร้อยละ 82.27 5.00 ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม 2 3.51 คะแนน 3.66 3.66 ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม 3 4 คะแนน ( ร้อยละ 80) ร้อยละ 99.97 4.99 ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม 4 4 คะแนน ( ร้อยละ 80) ร้อยละ 83.33 4.17 คะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ( ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 และตัวบ่งชี้เพิ่มเติม ) (21.82/5) 4.36 ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมของสำนัก (17.82/4) 4.46

13


ดาวน์โหลด ppt ข้อที่เกณฑ์การประเมินการดำเนินงาน ข้อ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google