งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการดำเนินงานจาก ข้อมูล แบบ รง. ๐๑ พื้นที่เป้าหมายรับผิดชอบของหน่วยงาน AO ๑ AO ๒ AO ๓ ( พื้นที่ที่ตรวจพบการ บุกรุก – ไร่ ) AO ๔ ( พื้นที่ที่ไม่มีการบุกรุก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการดำเนินงานจาก ข้อมูล แบบ รง. ๐๑ พื้นที่เป้าหมายรับผิดชอบของหน่วยงาน AO ๑ AO ๒ AO ๓ ( พื้นที่ที่ตรวจพบการ บุกรุก – ไร่ ) AO ๔ ( พื้นที่ที่ไม่มีการบุกรุก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สรุปผลการดำเนินงานจาก ข้อมูล แบบ รง. ๐๑ พื้นที่เป้าหมายรับผิดชอบของหน่วยงาน AO ๑ AO ๒ AO ๓ ( พื้นที่ที่ตรวจพบการ บุกรุก – ไร่ ) AO ๔ ( พื้นที่ที่ไม่มีการบุกรุก – ไร่ ) รวมพื้นที่ รับผิดชอบ ทั้งสิ้น จำนวน ตรวจ พบ ทั้งหม ด ดำเนิน การ พิสูจน์ สิทธิ์ แล้ว ระหว่า ง ดำเนิน การ พิสูจน์ สิทธิ์ พื้นที่ ทั้งหมด ดำเนินก าร เฝ้าระวัง แล้ว อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน การ พื้นที่ ถูกบุก รุก ( ไร่ ) พื้นที่ คงเหลือ ( ไร่ ) ไร่คดีไร่คดี ๑๓, ๑ ๒๗ ๑, ๕ ๙๘ ๓๐, ๕ ๒๕ ๒, ๙ ๘๓ ๘๓๔, ๙๐๑ ๕๕๔, ๑ ๔๓ ๒๘๐, ๗ ๕๘ ๑๐, ๔๘๐, ๓๗๑ ๗, ๕๗๑, ๓๔๘ ๒, ๙๐๙, ๐๒๓ ๘๗๘, ๕๕๓ ๑๐, ๔๘๐, ๓๗๑

3 ข้อมูลพื้นที่ป่าในพื้นที่ รับผิดชอบ

4 วิเคราะห์ / แนวโน้ม / ปัญหา / ข้อเสนอแนะ

5 สรุปผลการดำเนินงานจาก ข้อมูล แบบ รง. ๐๒ การประเมินผลการดำเนินงาน ของ กอ. รมน. จังหวัด สภาพปัญหา ข้อขัดข้อง และ ข้อเสนอแนะ - การประเมินผลการดำเนินงานของ กอ. รมน. จังหวัด ในภาพรวม อยู่ในเกณฑ์ดี ๑. ๗๕ คิด เป็น ๗๕ % - การตรวจสอบพื้นที่ AO หน่วยยัง ขาดการบูรณาการร่วมกัน กับ หน่วยงานป่าไม้ในพื้นที่ เนื่องจาก หน่วยในพื้นที่บางหน่วยประสบปัญหา ขาดแคลนกำลังพล อีกทั้งงานใน หน้าที่ก็ยังปฏิบัติอยู่เหมือนเดิม - การตรวจสอบพื้นที่ AO ที่เป็น รายละเอียดพื้นที่อุทยาน, ป่าไม้ และ ป่าชายเลน ในบางพื้นที่ ยังคงมีความ ยุ่งยากในการตรวจสอบเนื่องจากการ แบ่งเขตพื้นที่มีเขตติดต่อกันหลาย จังหวัด

6 สรุปผลการดำเนินงานจาก ข้อมูล แบบ รง. ๐๓ ความร่วมมือของส่วนราชการต่างๆ ตาม ๔ ยุทธศาสตร์ในแผนแม่บทฯ

7 สรุปผลการดำเนินงานจาก ข้อมูล แบบ รง. ๐๓ กลยุทธที่ ๑พื้นที่ป่า / ไร่ ถูกบุกรุก / ไร่ ทวงคืน / ไร่จำนวนคดี หยุดยั้งการบุกรุก ทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ ๑๑, ๓๕๘, ๙๒๔ ๘๗๘, ๕๕ ๓ ๑๓, ๑๒๗๔, ๕๘๑

8 สรุปผลการดำเนินงานจาก ข้อมูล แบบ รง. ๐๓ จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจป้องกันและปราบปรามการ ตัดไม้ทำลายป่า

9 สรุปผลการดำเนินงานจาก ข้อมูล แบบ รง. ๐๓ การอบรมให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึก

10 ฟื้นฟูและดูแลรักษาป่าอย่างยั่งยืน

11 สรุปผลการดำเนินงานจาก ข้อมูล แบบ รง. ๐๔ ประเด็นการสำรวจ ระดับคะแนนความพึงพอใจ คะแน น เฉลี่ย มาก ที่สุด มากปาน กลาง น้อยน้อย ที่สุด ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (๕)(๕)(๔)(๔)(๓)(๓)(๒)(๒)(๑)(๑) 1. ท่านได้อธิบายคำแนะนำอย่าง ชัดเจน จากเจ้าหน้าที่ กอ. รมน. ที่ให้บริการ ๑๕๕๔๘๓๔.๗๒๔.๗๒ 2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร อัธยาศัยดี ๑๕๕๖๐๑๒๔.๕๔๔.๕๔ 3. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ๑๒๕๘๔๑๒๔.๔๘๔.๔๘ 4. เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ ๑๑๕๙๒๑๒๔.๓๘๔.๓๘

12 สรุปผลการดำเนินงานจาก ข้อมูล แบบ รง. ๐๔ ประเด็นการสำรวจ ระดับคะแนนความพึงพอใจ คะแน น เฉลี่ย มาก ที่สุด มากปาน กลาง น้อยน้อย ที่สุด ด้านกระบวนการขั้นตอนการ ให้บริการ (๕)(๕)(๔)(๔)(๓)(๓)(๒)(๒)(๑)(๑) 5. ท่านได้รับกระบวนการที่เป็นธรรม ๑๑๕๘๐๒๑๔.๓๒๔.๓๒ 6. ขั้นตอนการปฏิบัติ / การให้บริการไม่ ยุ่งยากซับซ้อน ๘๕๑๐๔๒๑๔. ๒๐ 7. ระยะเวลาการรอคอยการบริการ / การปฏิบัติด้านต่างๆ ๖๕๑๕๖๑๘๔.๗๘๔.๗๘ 8. การรับฟังปัญหาข้อมูลเท็จจริง จาก ผู้ที่มีส่วนร่วมได้เสีย / ประชาชน ๕๕๑๓๖๑๕๔.๑๒๔.๑๒

13 สรุปผลการดำเนินงานจาก ข้อมูล แบบ รง. ๐๔ ประเด็นการสำรวจ ระดับคะแนนความพึงพอใจ คะแน น เฉลี่ย มาก ที่สุด มากปาน กลาง น้อยน้อย ที่สุด ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (๕)(๕)(๔)(๔)(๓)(๓)(๒)(๒)(๑)(๑) 9. ความพร้อมของเครื่องมือ / อุปกรณ์ อำนวยความสะดวก ในการปฏิบัติ หรือการให้บริการ ๘๕๗๖๓๙๑๔. ๐๒ 10. สถานที่ให้บริการสะอาด เป็น ระเบียบ และไม่แออัด ๖๕๑๐๔๓๓๔. ๐๔ 11. มีความชัดเจนของป้ายต่างๆ ( ป้าย แนะนำ / ป้ายประชาสัมพันธ์ / ป้ายบอกจุด บริการ / ขั้นตอนการบริการ เป็นต้น ) ๗๐๘๘๒๗๓.๙๓.๙

14 สรุปผลการดำเนินงานจาก ข้อมูล แบบ รง. ๐๔ ประเด็นการสำรวจ ระดับคะแนนความพึงพอใจ คะแน น เฉลี่ย มาก ที่สุด มากปาน กลาง น้อยน้อย ที่สุด ด้านบริการเชิงรุกในชุมชน (๕)(๕)(๔)(๔)(๓)(๓)(๒)(๒)(๑)(๑) 12. การได้รับข้อมูลข่าวสารด้านความ มั่นคงพิเศษ ๙๐๖๔๕๔๑๖๔.๔๘๔.๔๘ 13. การเยี่ยมบ้านและชุมชน ๗๕๘๔๓๑๘๓. ๖๐ 14. การจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัดในพื้นที่ เป้าหมาย ๗๐๘๐๓๓๑๐๓. ๘๐ สรุปความพึงพอใจในภาพรวม ผู้รับบริการพึงพอใจ ร้อยละ ๘๖

15 สรุปสถานการณ์การแก้ไขปัญหา การบุกรุกที่ดินป่าไม้ และลักลอบ ตัดไม้

16


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการดำเนินงานจาก ข้อมูล แบบ รง. ๐๑ พื้นที่เป้าหมายรับผิดชอบของหน่วยงาน AO ๑ AO ๒ AO ๓ ( พื้นที่ที่ตรวจพบการ บุกรุก – ไร่ ) AO ๔ ( พื้นที่ที่ไม่มีการบุกรุก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google