งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microsoft Word 2007 อาจารย์ผู้สอน : 1. SECTION3: การทำงานกับกราฟิก 1. เปิดไฟล์ section3.docx 2. ปรับ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microsoft Word 2007 อาจารย์ผู้สอน : 1. SECTION3: การทำงานกับกราฟิก 1. เปิดไฟล์ section3.docx 2. ปรับ 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Microsoft Word 2007 อาจารย์ผู้สอน : 1

2 SECTION3: การทำงานกับกราฟิก 1. เปิดไฟล์ section3.docx 2. ปรับ 2

3 Section3: การทำงานกับกราฟิก  บทที่ 12 การจัดการกับตาราง  บทที่ 13 การแทรกภาพกราฟิก  บทที่ 14 การแทรก Shape  บทที่ 15 การเพิ่ม Diagram  บทที่ 16 การแทรกกราฟที่สร้างจาก Microsoft Excel 2007  บทที่ 17 การสร้างสมการทางคณิตศาสตร์ 3

4 บทที่ 12 การจัดการกับตาราง  การแทรกตารางจากโปรแกรม Microsoft Excel  การสร้างตารางจากปุ่ม Insert Table  การตกแต่งตารางด้วย Table Styles  การแปลงข้อความลงในตาราง  กำหนดให้มีการพิมพ์ซ้ำส่วนหัวตาราง  การเพิ่มและลบ Row และ Column  การผนวกเซลล์และการแบ่งเซลล์ในตาราง  การจัดตารางให้พอดีอัตโนมัติ  การคำนวณตัวเลขในตาราง 4

5 การตกแต่งตารางด้วย Table Styles 1. เลือกคลุมตาราง 2. คลิกแท็บ Table Tools 3. คลิกเลือกแบบตารางใน Table Style 5 1 1 2 2 3 3

6 กำหนดให้มีการพิมพ์ซ้ำส่วนหัวตาราง 6

7 การเพิ่มและลบ Row และ Column 7

8 การผนวกเซลล์และการแบ่งเซลล์ในตาราง 8

9 การจัดตารางให้พอดีอัตโนมัติ 9

10 การคำนวณตัวเลขในตาราง 10

11 บทที่ 13 การแทรกภาพกราฟิก  การแทรกรูปภาพจากแฟ้มงานอื่น  การจัดตำแหน่งรูปภาพในเอกสารแบบอัตโนมัติ (Position)  Insert Clip Art 11

12 การแทรกรูปภาพจากแฟ้มงานอื่น 12

13 การจัดตำแหน่งรูปภาพในเอกสารแบบ อัตโนมัติ (Position) 13

14 Insert Clip Art 14

15 บทที่ 14 การแทรก Shape  การตกแต่งด้วย Shape Styles  การตกแต่งด้วย Shape Effect 15

16 การตกแต่งด้วย Shape Styles 16

17 การตกแต่งด้วย Shape Effect 17

18 บทที่ 15 การเพิ่ม Diagram  การสร้าง SmartArt  กรอกข้อความและการตกแต่งข้อความใน SmartArt  การปรับเปลี่ยนเค้าโครง (Layout)  การเพิ่มและลบรูปทรง  การปรับแต่งสีด้วยปุ่ม Change Colors  การปรับแต่งรูปแบบด้วย SmartArt Styles 18

19 การสร้าง SmartArt 19

20 การปรับเปลี่ยนเค้าโครง (Layout) 20

21 การเพิ่มและลบรูปทรง 21

22 การปรับแต่งสีด้วยปุ่ม Change Colors 22

23 phojanart@live.com ปรับแต่ง Smart Art ด้วย Smart Art Styles Office 2007 มีลูกเล่นเพื่อปรับแต่งไดอะแกรมต่างๆ ดังนี้ 1. คลิก Smart Art ที่ต้องการตกแต่ง 2. คลิกแท็บ SmartArt Tools และคลิก Design 3. คลิก Smart Art Style และเลือกแบบ 23 2 2 1 1 3 3

24 บทที่ 16 การแทรกกราฟที่สร้างจาก Microsoft Excel 2007 24

25 phojanart@live.com การสร้างสมการทางคณิตศาสตร์ เป็นเครื่องมือในการสร้างสูตรสมการทางคณิตศาสตร์ ได้อย่างง่าย 1. คลิกแท็บ Insert 2. คลิกปุ่ม Equation 3. เลือกรายการสมการ ที่ต้องการ 25 1 1 2 2 3 3

26 phojanart@live.com การแก้ไขสมการคณิตศาสตร์ 1. คลิก สมการที่ต้องการแก้ไข 2. คลิกแท็บ Equation Tools และคลิก Design 3. คลิกเลือกสมการในบริเวณ Structures หรือ Symbols 26 2 2 1 1 3 3

27 บทที่ 17 การสร้างสมการทางคณิตศาสตร์ 27 1 1 2 2 3 3

28 แบบฝึกหัดเสริมเพื่อทบทวนความเข้าใจ ของผู้เรียนที่ 1 1. เปิดไฟล์ Workshop3.docx 2. ฝึกปฏิบัติตามตัวอย่างในแบบฝึกหัด 3. Save เอกสารชื่อ Workshop3_ รหัส นักศึกษา.docx 28


ดาวน์โหลด ppt Microsoft Word 2007 อาจารย์ผู้สอน : 1. SECTION3: การทำงานกับกราฟิก 1. เปิดไฟล์ section3.docx 2. ปรับ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google