งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำสั่งสร้างฐานข้อมูล คำสั่งสร้างฐานข้อมูล (create database) เป็น คำสั่งสำหรับให้ ผู้บริหารฐานข้อมูลหรือผู้มีสิทธิ์ สร้างฐานข้อมูล โดยการกำหนดชื่อฐานข้อมูลแต่ละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำสั่งสร้างฐานข้อมูล คำสั่งสร้างฐานข้อมูล (create database) เป็น คำสั่งสำหรับให้ ผู้บริหารฐานข้อมูลหรือผู้มีสิทธิ์ สร้างฐานข้อมูล โดยการกำหนดชื่อฐานข้อมูลแต่ละ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำสั่งสร้างฐานข้อมูล คำสั่งสร้างฐานข้อมูล (create database) เป็น คำสั่งสำหรับให้ ผู้บริหารฐานข้อมูลหรือผู้มีสิทธิ์ สร้างฐานข้อมูล โดยการกำหนดชื่อฐานข้อมูลแต่ละ ฐานข้อมูล kmuttsalc.wikispaces.com คู่มือแนะนำ เว็ปเครือข่ายศูนย์การ เรียนรู้แบบพึ่งตนเอง p.1

2 คำสั่งสร้างฐานข้อมูล คำสั่งสร้างฐานข้อมูล (create database) เป็น คำสั่งสำหรับให้ ผู้บริหารฐานข้อมูลหรือผู้มีสิทธิ์ สร้างฐานข้อมูล โดยการกำหนดชื่อฐานข้อมูลแต่ละ ฐานข้อมูล p.2 เว็ปเครือข่ายศูนย์การ เรียนรู้แบบพึ่งตนเอง จัดทำโดยศูนย์การเรียนรู้แบบ พึ่งตนเอง (Self-access Learning Centre) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าธนบุรีเพื่อ 1. เผยแพร่องค์ความรู้ด้าน การเรียนรู้ ด้วยตนเอง 2. เป็นตัวกลางเชื่อม ประสานศูนย์การ เรียนรู้แบบพึ่งตนเอง และผู้สนใจ การเรียนรู้ด้วยตัวเอง 3. สร้างเครือข่ายการ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างศูนย์การ เรียนรู้แบบ พึ่งตนเองและ ผู้สนใจการเรียนรู้ ด้วยตนเอง Click หาคำตอบ เกี่ยว กับเวป

3 คำสั่งสร้างฐานข้อมูล คำสั่งสร้างฐานข้อมูล (create database) เป็น คำสั่งสำหรับให้ ผู้บริหารฐานข้อมูลหรือผู้มีสิทธิ์ สร้างฐานข้อมูล โดยการกำหนดชื่อฐานข้อมูลแต่ละ ฐานข้อมูล p.3 เป็น blog สั้นๆ มี 12 หมวดย่อย แบ่งปันโดยผู้มีประสบการณ์ตรง ด้านต่างๆ เช่น การจัดตั้งศูนย์การ เรียนรู้แบบพึ่งตนเอง, การให้ คำปรึกษา, การผลิตสื่อ หรือการ พัฒนาทักษะต่างๆ http://kmuttsalc.wikispaces.com/ Knowledge+sharing หมวด Knowledge sharing Click หาคำตอบ เนื้อหา

4 คำสั่งสร้างฐานข้อมูล คำสั่งสร้างฐานข้อมูล (create database) เป็น คำสั่งสำหรับให้ ผู้บริหารฐานข้อมูลหรือผู้มีสิทธิ์ สร้างฐานข้อมูล โดยการกำหนดชื่อฐานข้อมูลแต่ละ ฐานข้อมูล p.4 รวบรวมสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง จำนวน 17 หมวดย่อยรวมสื่อ ทั้งสิ้น....ชิ้น https://kmuttsalc.wikispaces.com / สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง หมวด สื่อการเรียนรู้ด้วย ตนเอง Click หาคำตอบ

5 คำสั่งสร้างฐานข้อมูล คำสั่งสร้างฐานข้อมูล (create database) เป็น คำสั่งสำหรับให้ ผู้บริหารฐานข้อมูลหรือผู้มีสิทธิ์ สร้างฐานข้อมูล โดยการกำหนดชื่อฐานข้อมูลแต่ละ ฐานข้อมูล p.5 รวบรวม VDO กลยุทธ์เพื่อ พัฒนาภาษาอังกฤษด้าน ต่างๆ 8 หมวดย่อย เช่น การเรียนรู้ด้วยตนเอง, การพัฒนาทักษะการฟัง, พูด, คำศัพท์ เป็นต้น https://kmuttsalc.wikispaces.com /VDO+Clip+ กลยุทธ์การเรียนรู้ หมวด VDO clip กลยุทธ์การ เรียนรู้ Click หาคำตอบ

6 คำสั่งสร้างฐานข้อมูล คำสั่งสร้างฐานข้อมูล (create database) เป็น คำสั่งสำหรับให้ ผู้บริหารฐานข้อมูลหรือผู้มีสิทธิ์ สร้างฐานข้อมูล โดยการกำหนดชื่อฐานข้อมูลแต่ละ ฐานข้อมูล p.6 เป็นบทสัมภาษณ์สั้นๆ ความยาว 3-5 นาที แบ่งปันโดยผู้มี ประสบการณ์ตรงด้านต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมต่างๆของศูนย์ หรือ การพัฒนาทักษะต่างๆ https://kmuttsalc.wikispaces.com/บท สัมภาษณ์ หมวด บทสัมภาษณ์ Click หาคำตอบ

7 คำสั่งสร้างฐานข้อมูล คำสั่งสร้างฐานข้อมูล (create database) เป็น คำสั่งสำหรับให้ ผู้บริหารฐานข้อมูลหรือผู้มีสิทธิ์ สร้างฐานข้อมูล โดยการกำหนดชื่อฐานข้อมูลแต่ละ ฐานข้อมูล p.7 เชื่อมโยงการแนะนำสื่อที่คัดโดย หน่วย Learning Technology Unit, คณะศิลปศาสตร์ มจธ. เพื่อให้ ผู้เรียนสามารถเลือกใช้สื่อ ออนไลน์ด้วยตัวเองอย่างอิสระ รวมทั้งแนะนำการใช้เทคโนโลยี เพื่อช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษ https://ltunit.wikispaces.com/home หมวด Recommended Resources Click หาคำตอบ เนื้อหา

8 คำสั่งสร้างฐานข้อมูล คำสั่งสร้างฐานข้อมูล (create database) เป็น คำสั่งสำหรับให้ ผู้บริหารฐานข้อมูลหรือผู้มีสิทธิ์ สร้างฐานข้อมูล โดยการกำหนดชื่อฐานข้อมูลแต่ละ ฐานข้อมูล p.8 ให้ link ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับ ศูนย์ การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองทั้งในและ นอกประเทศ, รายการวิทยุให้เกร็ด คามรู้ภาษาอังกฤษ, Facebook ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาวัฒนธรรม และการเรียนรู้ด้วยตัวเอง รวมถึง บทความวิชาการด้านการเรียนรู้ด้วย ตัวเอง https://kmuttsalc.wikispaces.com/Link หมวด Links Click หาคำตอบ

9 คำสั่งสร้างฐานข้อมูล คำสั่งสร้างฐานข้อมูล (create database) เป็น คำสั่งสำหรับให้ ผู้บริหารฐานข้อมูลหรือผู้มีสิทธิ์ สร้างฐานข้อมูล โดยการกำหนดชื่อฐานข้อมูลแต่ละ ฐานข้อมูล p.9 แบ่งปันประสบการณ์การจัด กิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู้ แบบพึ่งตนเองในลักษณะ ต่างๆ เช่น การจัด club การจัดอบรม การจัดงาน event การจัดบริการให้ คำปรึกษา เนื้อหา https://kmuttsalc.wikispaces. com/ การจัดกิจกรรมสนับสนุน การเรียนรู้ด้วยตนเอง หมวด กิจกรรมสนับสนุน การเรียนรู้ด้วยตนเอง Click หาคำตอบ

10 แก้และ link http://kmuttsalc.wikispaces.com คำสั่งสร้างฐานข้อมูล คำสั่งสร้างฐานข้อมูล (create database) เป็น คำสั่งสำหรับให้ ผู้บริหารฐานข้อมูลหรือผู้มีสิทธิ์ สร้างฐานข้อมูล โดยการกำหนดชื่อฐานข้อมูลแต่ละ ฐานข้อมูล p.10 รวมภาพบรรยากาศกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการจัด กิจกรรม https://k muttsalc.wikispaces.com/ ประมวล ภาพ หมวด ประมวลภาพ Click ที่นี่เพื่อหาคำตอบ

11 คำสั่งสร้างฐานข้อมูล คำสั่งสร้างฐานข้อมูล (create database) เป็น คำสั่งสำหรับให้ ผู้บริหารฐานข้อมูลหรือผู้มีสิทธิ์ สร้างฐานข้อมูล โดยการกำหนดชื่อฐานข้อมูลแต่ละ ฐานข้อมูล p.11 รวบรวมโมดูลที่ผู้เรียนสามารถ พัฒนาตนเองโดยการใช้ เทคโนโลยี ได้แก่สื่อการเรียนรู้ ออนไลน์ต่างๆ รวมทั้งสื่อออนไลน์ ที่ผลิตขึ้นเพื่อการเรียนรู้ด้วย ตัวเองโดยเฉพาะในเว็ปไซด์ที่ จัดทำโดยศูนย์การเรียนรู้แบบ พึ่งตนเอง คณะศิลปศาสตร์ ผู้ใช้บริการโมดูลนี้สามารถเรียนรู้ไป พร้อมการรับคำปรึกษาจากที่ปรึกษา ประจำศูนย์ฯ สำหรับหน่วยงานที่มีการให้บริการให้ คำปรึกษา (counselling service) สามารถ ประยุกต์ใช้โดยเปลี่ยนรายนามและ สถานที่ในการติดต่อ ผู้ให้คำปรึกษาตามความเหมาะสม https://kmuttsalc.wikispaces.com/ module หมวด โมดูลสำหรับพัฒนา ภาษาอังกฤษ ด้วยตัวเอง Click ที่นี่เพื่อหาคำตอบ

12 The End การติดต่อ : สอบถาม หรือร่วม แบ่งปัน ที่ปรักษาประจำศูนย์ SALC Shannoy.vas@kmutt.ac.th Produced by… In corporation with Learning Technology Unit, School of Liberal Arts, KMUTT


ดาวน์โหลด ppt คำสั่งสร้างฐานข้อมูล คำสั่งสร้างฐานข้อมูล (create database) เป็น คำสั่งสำหรับให้ ผู้บริหารฐานข้อมูลหรือผู้มีสิทธิ์ สร้างฐานข้อมูล โดยการกำหนดชื่อฐานข้อมูลแต่ละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google