งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม สีม่วง. Learn Group  บุคลากรทำงานบนฐานความรู้  องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ทั้งระดับประเทศ และ อาเซียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม สีม่วง. Learn Group  บุคลากรทำงานบนฐานความรู้  องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ทั้งระดับประเทศ และ อาเซียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม สีม่วง

2 Learn Group  บุคลากรทำงานบนฐานความรู้  องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ทั้งระดับประเทศ และ อาเซียน

3 ผู้บริหาร  นำองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  มุ่งมั่น สนับสนุน กำหนดนโยบาย ติดตาม กำกับ  เป็น Role Model ด้านการเรียนรู้ตลอดเวลา

4 บุคลากร  กำหนดเป้าหมาย แผน ระยะสั้น ระยะยาว ในการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร (HRD Plan) ด้านการวิจัย R2R KM  กำหนด KPI ด้านวิชาการรายบุคคล (IDP)  บุคลากรมีการพัฒนา ด้านการวิจัย R2R KM โดยผลงานทาง วิชาการ สามารถนำมาใช้วิเคราะห์ วางแผน และ การตัดสินใจ บน evidence based ต่อยอดสู่นวัตกรรม policy และการ เผยแพร่สู่นักวิชาการและประชาชน  บุคลากรมีการเรียนรู้ตลอดเวลา (การสอนงาน ให้คำแนะนำ เรียนรู้ด้วยตนเอง)

5 ระบบ  ระบบข้อมูล : สร้างฐานข้อมูล ที่ทันสมัย พร้อมใช้ เชื่อถือได้ เป็นที่ อ้างอิงระดับประเทศ และพัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้ข้อมูลอย่างมี ประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบาย M&E และการวิจัย  ระบบถ่ายทอดความรู้ : มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงาน/องค์กร/เครือข่าย มีศูนย์เรียนรู้ มีเว็บไซต์ ถ่ายทอดความรู้สู่นักวิชาการและประชาชน  ระบบ M&E : มีระบบ M&E ในหน่วยงานทุกระดับ มีการพัฒนา Smart Inspector ผู้ประเมินมาตรฐาน  ระบบเครือข่ายในและนอกประเทศ : มีเครือข่ายระดับเขต มี เครือข่ายความร่วมมือชายแดน/ความร่วมมือระหว่างประเทศ

6

7 ข้อเสนอแนะ 1.การสร้างมาตรฐานในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้อง ผ่านความเห็นชอบจากสำนักผู้ทรงคุณวุฒิ 2.ปรับโครงสร้าง บทบาท หน้าที่ ของ สจร. ในการ รองรับการสร้าง เก็บกัก และ เผยแพร่ความรู้ รวมทั้ง พัฒนาห้องสมุด สู่ e-library 3.การกำหนด HRD plan และ training need ควร กำหนดตามเข็มมุ่ง และ ทิศทางการพัฒนาของกรม อนามัยสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

8 Thank you for your attention พะยูนเกมส์ไอเดียกระฉูด 21 ม. ค. 2559


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม สีม่วง. Learn Group  บุคลากรทำงานบนฐานความรู้  องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ทั้งระดับประเทศ และ อาเซียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google