งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เสียงสะท้อนจากพื้นที่การ ดำเนินงานตามนโยบายกรม สุขภาพจิต : การพัฒนางาน ด้านวิกฤตสุขภาพจิต โดย ดร. นพ. พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราช นครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เสียงสะท้อนจากพื้นที่การ ดำเนินงานตามนโยบายกรม สุขภาพจิต : การพัฒนางาน ด้านวิกฤตสุขภาพจิต โดย ดร. นพ. พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราช นครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เสียงสะท้อนจากพื้นที่การ ดำเนินงานตามนโยบายกรม สุขภาพจิต : การพัฒนางาน ด้านวิกฤตสุขภาพจิต โดย ดร. นพ. พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราช นครินทร์

2 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ตัวชี้วัด : ร้อยละของอำเภอที่มีทีม MCATT คุณภาพ ทีม MCATT ระดับกรม สุขภาพจิต 100 % การ จัดตั้ง ทีม MCATT ทีม MCATT ระดับอำเภอ และจังหวัด ทุกอำเภอ 100 % บางอำเภอมีทีม แต่อยู่ระหว่าง การทำคำสั่ง แต่งตั้ง

3 เกณฑ์การประเมินคุณภาพ ทีม MCATT อำเภอการดำเนินงานของทีม MCATT ระดับอำเภอ อำเภอ มีทีม MCAT T คุณภา พ ( ครอบ คลุม 4 ด้าน ) คำสั่ง แต่งตั้ง ผ่าน การ อบรม แผนปฏิบั ติงาน ( บทบาท / Action plan) การ ซ้อม แผน ( บูรณา การ ร่วมกับ DMAT/ EMS) ก ข  ร้อยละของอำเภอที่มีทีม MCATT คุณภาพ ( ครอบคลุม 4 ด้าน ) 50 %

4 ปัจจัยความสำเร็จในการจัดตั้งทีม MCATT ของเครือข่ายบริการ  การมีนโยบายการจัดตั้งทีมที่ชัดเจนตั้งแต่ระดับ กระทรวง  ผู้บริหารในพื้นที่ให้ความสำคัญ  ผู้รับผิดชอบหลัก มีคุณลักษณะ องค์ประกอบ พื้นฐาน มีต้นทุนทางจิตใจ เช่น สัมพันธภาพดี กับองค์กร และมีเครือข่าย  ได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการ และการเป็นที่ ปรึกษาโดยทีมผู้ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญ  มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากร โดยการ การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ส่งผลให้ ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ และมั่นใจในการปฏิบัติงาน  การจัดโซนพี่เลี้ยงในระดับอำเภอโดยทีมระดับ จังหวัด ประกอบด้วยจิตแพทย์ พยาบาล และ นักจิตวิทยา

5 ปัจจัยความสำเร็จในการจัดตั้งทีม MCATT ของหน่วยงานงานในสังกัดกรม สุขภาพจิต มีหน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก มีทีม MCATT ศูนย์วิกฤต สุขภาพจิต (MCC) หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก ต้นทุนการ ดำเนิน

6 ด้านการประเมินคุณภาพ ทีม MCATT Template ตามตัวชี้วัดไม่ ชัดเจน เกณฑ์การ ประเมินคุณภาพ ของทีม MCATT ตามมาตรฐานยัง ไม่ชัดเจน ได้มีการพัฒนา เกณฑ์การประเมิน และอยู่ระหว่างการ แจ้งต่อ ผู้รับผิดชอบ เครือข่ายบริการ ปัญหาอุปสรรคใน การดำเนินงาน

7 ทีม MCATT ยังขาดความเข้าใจ ในเรื่องการซ้อมแผน และการบูร ณาการร่วมกับทีมช่วยเหลืออื่นๆ ด้านการซ้อม แผน ด้านขอบเขตการดำเนินงานของทีม MCATT เครือข่ายยังมีความเข้าใจไม่ชัดเจนด้าน ขอบเขตการดำเนินงานที่ทีม MCATT จะลง ปฏิบัติงานในพื้นที่ เช่น Disaster, Individual Crisis, Domestic Violence

8 การ Refresh ความรู้ และเพิ่มเติมองค์ ความรู้ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น Basic Counseling and Suicide Counseling และควรมีการขยายให้ครอบคลุมระดับ รพ. สต. ควรมีนโยบายด้านการซ้อมแผนแบบ บูรณาการร่วมกับทีมช่วยเหลือทางกายที่ ชัดเจน และควรมีตัวอย่างการซ้อมแผน เช่น Tabletop Exercise, Field Training Exercise การพัฒนาหลักสูตร เช่น PFA สำหรับ อส ม. / ผู้ช่วยเหลือในชุมชน การให้ คำปรึกษา และการพัฒนาสื่อ / คู่มือที่ เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ช่วยเหลือใน ชุมชน ความต้องการ สนับสนุนจากพื้นที่

9 การสนับสนุนสื่อ คู่มือ องค์ความรู้ ควรมีนโยบายด้านวิกฤตสุขภาพจิตใน พื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการ ตระหนักและเตรียมความพร้อมด้าน การช่วยเหลือด้านจิตใจในพื้นที่ มีการจัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนการ ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมีมิติงาน ด้านวิกฤตสุขภาพจิต ในงาน HA forum ความต้องการสนับสนุน จากพื้นที่ ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt เสียงสะท้อนจากพื้นที่การ ดำเนินงานตามนโยบายกรม สุขภาพจิต : การพัฒนางาน ด้านวิกฤตสุขภาพจิต โดย ดร. นพ. พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราช นครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google