งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน)
โดย คุณสมภพ ศรีจาด

2 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) ในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนได้พัฒนากระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ เกิดกิจกรรมการเรียนรู้และพฤติกรรมในการประหยัดพลังงาน 2

3 เปิดรับสมัครโรงเรียนในโครงการห้องเรียนสีเขียว และโรงเรียนทั่วประเทศ
โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) เปิดรับสมัครโรงเรียนในโครงการห้องเรียนสีเขียว และโรงเรียนทั่วประเทศ แบ่งระดับและประเภทของโรงเรียนที่สมัครเข้า ร่วมโครงการ ดังนี้ 1. โรงเรียนระดับประถมศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท - โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 1,500 คน - โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 1,500 คน ขึ้นไป 2. โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท - โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 2,500 คน - โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 2,500 คน ขึ้นไป หมายเหตุ : โรงเรียนสามารถสมัครได้ในระดับ และประเภทเดียวเท่านั้น 3

4 จำนวนและประเภทรางวัลโครงการประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) ปี 2561
ระดับโรงเรียน ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ประเภทรางวัล จำนวนนักเรียน (คน) น้อยกว่า 1,500 คน 1,500 คนขึ้นไป น้อยกว่า 2,500 คน 2,500 คนขึ้นไป รางวัลชนะเลิศระดับประเทศดีเยี่ยม เงินรางวัล 20,000 บาท (1 รางวัล) โล่รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศดีเยี่ยม เกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ เงินรางวัล 10,000 บาท (2 รางวัล) โล่รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โรงเรียนที่สามารถลดการใช้ พลังงานไฟฟ้าร้อยละ 5 ขึ้นไป โล่รางวัลระดับประเทศ พลังงานไฟฟ้าร้อยละ 1 – 4.99 เกียรติบัตรชมเชย 4

5 ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
กฟผ. โรงเรียน จัดทำรายละเอียดโครงการประกวด จัดทำเอกสารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการในงานสัมมนาห้องเรียนสีเขียว ผู้บริหารและครูร่วมฟังเกณฑ์การประกวด สมัครเข้าร่วมโครงการ พร้อมส่งบิลค่าไฟของโรงเรียน 3 เดือน เดือนพฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม ปี 2560 รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมประกวด ตรวจสอบข้อมูลโรงเรียนและบิลค่าไฟของโรงเรียน ให้การสนับสนุนด้านองค์ความรู้และกิจกรรมให้กับโรงเรียน ดำเนินกิจกรรมลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์ส่งรายงานกิจกรรมกลับมายัง กฟผ. ตรวจสอบข้อมูลและให้คะแนนรายงานของโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ประสานงานโรงเรียนที่เข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศดีเยี่ยม เพื่อมานำเสนอผลงาน โรงเรียนนำเสนอผลงาน จัดกิจกรรมนำเสนอรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศดีเยี่ยม ประกาศผลการประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงานที่โรงเรียน 5 5

6 โรงเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์
- โรงเรียนลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ ไม่ถึงร้อยละ 1 - โรงเรียนที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้า เพิ่มขึ้น ไม่ต้องทำรายงาน 6

7 ไม่ต้องทำรายงาน โรงเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์
โรงเรียนลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ ร้อยละ 1 – 4.99 ไม่ต้องทำรายงาน ทาง กฟผ. จะจัดส่งเกียรติบัตรชมเชย ไปให้ที่โรงเรียน หรือมารับที่งานสัมมนาห้องเรียนสีเขียว ปี 2562 7

8 โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์
โรงเรียนที่สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ได้ ร้อยละ 5 ขึ้นไป จัดทำรายงานกิจกรรมลดการใช้ พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน คณะกรรมการตรวจสอบและให้ คะแนนรายงาน โรงเรียนที่มีคะแนนสูงสุด 3 อันดับ แรกในแต่ละประเภท นำเสนอผลงานในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2561 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ “ดีเยี่ยม” 8

9 เกณฑ์การพิจารณาผลการดำเนินงาน
(คะแนนรวม 100 คะแนน) ดังนี้ 1. การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของโรงเรียนใน เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม ปี 2561 เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 (50 คะแนน) - ลดการใช้พลังงานร้อยละ คะแนน - ลดการใช้พลังงานร้อยละ คะแนน - ลดการใช้พลังงานร้อยละ 10 ขึ้นไป 50 คะแนน 2. โรงเรียนที่สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าร้อย ละ 5 ขึ้นไป จัดทำรายงานกิจกรรมลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ของโรงเรียน (50 คะแนน) * รายงานแปลงเป็นไฟล์ PDF. ส่ง แนบมาด้วย 9

10 รายงานกิจกรรมลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของโรงเรียน
หัวข้อรายงาน 1. ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน (ตามแบบฟอร์มที่ กฟผ. กำหนด) 2. แบบรายงานผลการเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้า (ตามแบบฟอร์มที่ กฟผ. กำหนด) 3. สำเนาใบแจ้งค่าไฟฟ้าของโรงเรียน เดือนพฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม ปี 2560 พร้อมทั้งประทับตราโรงเรียนและผู้บริหารลงนาม รับรองทุกฉบับ 4. สำเนาใบแจ้งค่าไฟฟ้าของโรงเรียน เดือนพฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม ปี 2561 5. การจัดการด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าในโรงเรียน 6. กิจกรรมลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของโรงเรียน 7. การใช้ App EGAT CO2 Calculator ในการเรียนการ สอนเรื่องการประหยัดพลังงาน 8. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทาง Social Media และ Social Network 10

11 แบบฟอร์มข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
ชื่อครูผู้รับผิดชอบโครงการ 3 ชื่อ จะจัดทำเกียรติบัตรบุคคลมอบให้(เฉพาะโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์) 11

12 แบบรายงานผลการเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้า
12

13 การใช้ App EGAT CO2 Calculator ในการเรียนการสอน
ให้นักเรียน Download Application EGAT CO2 Calculator ใช้กับใบงานนักเรียน 13

14 การใช้ App EGAT CO2 Calculator ในการเรียนการสอน
Application EGAT CO2 Calculator 14

15 การใช้ App EGAT CO2 Calculator ในการเรียนการสอน
15

16 หมดเขตการส่งรายงาน วันที่ 31 สิงหาคม 2561 16

17 วิธีคำนวณ แบบรายงานผลการเปรียบเทียบ การใช้พลังงานไฟฟ้า
วิธีคำนวณ แบบรายงานผลการเปรียบเทียบ การใช้พลังงานไฟฟ้า 17

18 รายงานผลการเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้า
18

19 รายงานผลการเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้า
อนุบาลหมีน้อย นนทบุรี + + 18,144.00 - 19,680.00 - 15,560.00 - 53,384.00 - + + 16,696.00 15,624.00 18,256.00 50,576.00 1,448.00 4,056.00 - 2,696.00 2,808.00 19

20 รายงานผลการเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้า
อนุบาลหมีน้อย นนทบุรี 18,144.00 19,680.00 15,560.00 53,384.00 16,696.00 15,624.00 18,256.00 50,576.00 1,448.00 4,056.00 - 2,696.00 2,808.00 20

21 สูตรคำนวณผลการเปรียบเทียบ(คิดเป็นร้อยละ)
ผลการเปรียบเทียบหน่วย(kWh) ปี 2560 กับ ปี 2561 x 100 หน่วย(kWh)ปี 2560 1, x = % 18,144.00 21

22 รายงานผลการเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้า
อนุบาลหมีน้อย นนทบุรี 18,144.00 19,680.00 15,560.00 53,384.00 16,696.00 15,624.00 18,256.00 50,576.00 1,448.00 4,056.00 - 2,696.00 2,808.00 7.98 22

23 สูตรคำนวณผลการเปรียบเทียบ(คิดเป็นร้อยละ)
ผลการเปรียบเทียบหน่วย(kWh) ปี 2560 กับ ปี 2561 x 100 หน่วย(kWh)ปี 2560 4, x = % 19,680.00 23

24 รายงานผลการเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้า
อนุบาลหมีน้อย นนทบุรี 18,144.00 19,680.00 15,560.00 53,384.00 16,696.00 15,624.00 18,256.00 50,576.00 1,448.00 4,056.00 - 2,696.00 2,808.00 7.98 20.61 24

25 สูตรคำนวณผลการเปรียบเทียบ(คิดเป็นร้อยละ)
ผลการเปรียบเทียบหน่วย(kWh) ปี 2560 กับ ปี 2561 x 100 หน่วย(kWh)ปี 2560 -2, x = % 15,560.00 25

26 รายงานผลการเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้า
อนุบาลหมีน้อย นนทบุรี 18,144.00 19,680.00 15,560.00 53,384.00 16,696.00 15,624.00 18,256.00 50,576.00 1,448.00 4,056.00 - 2,696.00 2,808.00 7.98 20.61 -17.33 26

27 สูตรคำนวณผลการเปรียบเทียบ(คิดเป็นร้อยละ)
ผลการเปรียบเทียบหน่วย(kWh) ปี 2560 กับ ปี 2561 x 100 หน่วย(kWh)ปี 2560 2, x = % 53,384.00 27

28 รายงานผลการเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้า
อนุบาลหมีน้อย นนทบุรี 18,144.00 19,680.00 15,560.00 53,384.00 16,696.00 15,624.00 18,256.00 50,576.00 1,448.00 4,056.00 - 2,696.00 2,808.00 7.98 20.61 -17.33 5.26 28

29 ค่า Emission Factor การลดใช้ไฟฟ้า
= kgCO2 / kWh 29

30 รายงานผลการเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้า
อนุบาลหมีน้อย นนทบุรี 18,144.00 19,680.00 15,560.00 53,384.00 16,696.00 15,624.00 18,256.00 50,576.00 1,448.00 4,056.00 - 2,696.00 2,808.00 7.98 20.61 -17.33 5.26 30

31 สูตรคำนวณการปล่อย CO2 (kgCO2)
ผลการเปรียบเทียบหน่วย(kWh)ปี กับ ปี 2561 X 0.5664 31

32 รายงานผลการเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้า
อนุบาลหมีน้อย นนทบุรี 18,144.00 19,680.00 15,560.00 53,384.00 16,696.00 15,624.00 18,256.00 50,576.00 1,448.00 4,056.00 - 2,696.00 2,808.00 7.98 20.61 -17.33 5.26 820.14 2,297.32 - 1,527.01 1,590.45 32

33 กรุงเทพมหานครสมุทรปราการ นนทบุรี
33

34 ใบแจ้งค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
34

35 ใบแจ้งค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
ประเภทค่าไฟฟ้า 35

36 ใบแจ้งค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
บัญชีแสดงสัญญา 36

37 ใบแจ้งค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
รหัสเครื่องวัด 37

38 ใบแจ้งค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) วันที่จดเลขมิเตอร์(ครั้งหลัง)
38

39 วิธีดูใบแจ้งค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
วันที่จดเลขอ่าน (มิเตอร์) หน่วยพลังงานไฟฟ้าเดือน วันที่ เดือนก่อนที่อ่าน วันที่ เดือนที่อ่าน

40 ใบแจ้งค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
เดือนกันยายน 40

41 ใบแจ้งค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หน่วยพลังงานไฟฟ้า(kWh)
41

42 ใบแจ้งค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
หน่วยพลังงานไฟฟ้า(kWh)เดือนกันยายน 11, ,832 = 47,675 หน่วย(kWh) 42

43 ใบแจ้งค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หน่วยพลังงานไฟฟ้า (kWh)
รหัสเครื่องวัด ประเภทอัตราค่าไฟฟ้า บัญชีแสดงสัญญา วันที่จดเลขอ่าน หน่วยพลังงานไฟฟ้า (kWh) ค่าไฟฟ้า(บาท) 43

44 ใบแจ้งค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หน่วยพลังงานไฟฟ้า (kWh)
วันที่จดเลขอ่าน หน่วยพลังงานไฟฟ้า (kWh) บัญชีแสดงสัญญา รหัสเครื่องวัด ค่าไฟฟ้า(บาท) ประเภทอัตราค่าไฟฟ้า 44

45 ใบแจ้งค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หน่วยพลังงานไฟฟ้า (kWh)
บัญชีแสดงสัญญา รหัสเครื่องวัด ประเภทอัตราค่าไฟฟ้า วันที่จดเลขอ่าน หน่วยพลังงานไฟฟ้า (kWh) ค่าไฟฟ้า(บาท) 45

46 74 จังหวัด * * ยกเว้น กรุงเทพมหานคร , นนทบุรี , สมุทรปราการ 46

47 ใบแจ้งค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หน่วยพลังงานไฟฟ้า (kWh)
หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า รหัสเครื่องวัด เดือน / ปี ประเภทอัตราค่าไฟฟ้า หน่วยพลังงานไฟฟ้า (kWh) ค่าไฟฟ้า(บาท) 47

48 ใบแจ้งค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หน่วยพลังงานไฟฟ้า (kWh)
หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า รหัสเครื่องวัด ประเภทอัตราค่าไฟฟ้า เดือน / ปี หน่วยพลังงานไฟฟ้า (kWh) ค่าไฟฟ้า(บาท) 48

49 ใบแจ้งค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทอัตราค่าไฟฟ้า รหัสเครื่องวัด เดือน / ปี หน่วยพลังงานไฟฟ้า (kWh) ค่าไฟฟ้า(บาท) 49

50 ใบแจ้งค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หน่วยพลังงานไฟฟ้า (kWh)
หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า รหัสเครื่องวัด วันที่จดเลขอ่าน ประเภทอัตราค่าไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า(บาท) หน่วยพลังงานไฟฟ้า (kWh) 50

51 ส่งเอกสารได้ที่ คุณสมภพ ศรีจาด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กองเสริมสร้างทัศนคติ (อาคาร ท.102 ชั้น 7) เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี / โทรศัพท์ มือถือ 51

52 ขอบคุณครับ Footer 52 52


ดาวน์โหลด ppt โครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google