งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน 1

2 Outline of presentation 1. ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการของสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. กรอบการประเมินผลตามคำรับรองการ ปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2559 3. ระบบรายงานผลตัวชี้วัดและระบบสนับสนุน การบริหารจัดการ 4. การจัดสรรสิ่งจูงใจ 2

3 ผลการดำเนินงานตาม คำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 1

4 ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการ ปฏิบัติราชการ (KRS) ของสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่านมา 4 KRS

5 5 แผนภูมิ : ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) ของ สพฐ. KRS

6 ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ผ่านมา 6 ปี พ. ศ. กลยุทธ์ 1 กลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ 3 กลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ 5 กล ยุทธ์ 6 ค่าเฉลี่ย รายปี 2553 3.5928 8 4.887693.59838 4.6321 6 3.7805 5 4.5765 8 4.09683 25542.58964.764993.78535 4.5348 8 4.0882 2 4.1163 5 3.95482 2555 4.6499 0 5.000002.87880 4.8391 0 5.0000 0 3.2388 0 3.61380 2556 3.9679 0 4.800003.03800 4.9768 0 5.0000 0 4.0326 0 4.20060 25574.28093.53153.98294.11654.99794.09644.2392 25583.61134.29894.4309 4.795 1 --4.3461 ARS

7 7 แผนภูมิ : ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) ของ สพฐ.

8 กรอบการประเมินผล ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 8 2

9 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 9 ตัวชี้วัดตาม คำรับรองการ ปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดตาม แผนปฏิบัติ ราชการ กรอบคำรับรอง การปฏิบัติ ราชการ

10 ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 10

11 ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 11 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการ บริหารจัดการ กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้น พื้นฐาน กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษา กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสการ เข้าถึงบริการการศึกษาขั้น พื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม ตารมศํกยภาพและมีคุณภาพ ARS

12 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 อาเซียน ค่านิยม 12 ประการ ร. ร. มาตรฐานสากล นร. ปฐมวัยได้รับการเตรียมพร้อม บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ความโปร่งใส ร. ร. วิถีพุทธ ลูกเสือ / ศิลปหัตถกรรม / สภา นักเรียน สุขภาวะนักเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ สิ่งแวดล้อม ทักษะครูภาษาอังกฤษ

13 กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้น พื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการ พัฒนาเต็มตารมศักยภาพและมีคุณภาพ 13 ร. ร. ระดับตำบลฯเรียนรู้งาน อาชีพ ร. ร. ระดับตำบล Best Practice โรงเรียนจุฬาภรณฯ เด็กเข้า / ออก / จบ การจัดเก็บข้อมูลผลการเรียน Online เรียนฟรีฯ แนะแนว ร. ร. ในฝัน นร. พิการ / ด้อยโอกาส การสอนวอลดอร์ฟ O-NET/I-NET จชต. ร. ร. สามัญควบอิสลาม

14 กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร ทางการศึกษา 14 จัดสรรอัตราจ้าง อัตราจ้างแทนนักการภาร โรง บุคลากร 38 ค.(2) ได้รับ การพัฒนา โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านการบริหารงานบุคคล ใน สพท. การฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การ เป็นครูมืออาชีพฯ OBEC AWARDS

15 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบ การบริหารจัดการ 15 ควบคุมภายใน หน่วยเบิกจ่ายปฏิบัติงานด้านบัญชี การติดตามตรวจสอบ สตผ. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผู้เรียนสุขภาพกาย / จิตที่ดี การนิเทศติดตาม การตรวจสอบการเงินการบัญชี ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

16 ระบบรายงานผลตัวชี้วัดและ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 16 3

17 17 ระบบสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ระบบสนับสนุนการบริหาร จัดการของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา โปรแกรมสนับสนุนการบริหาร จัดการสถานศึกษา ระบบรายงานผล ตัวชี้วัดตาม แผนปฏิบัติ ราชการ ระบบรายงานผล ตัวชี้วัดตามคำ รับรองการปฏิบัติ ราชการ KRS (KPI Report System) ARS (Actin plan Report System) AMSS (Area Management Support System) AMSS++ (Area Management Support System) SMSS (School Management Support พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก ระดับอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การที่มี ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ระบบ KRS / ARS / AMSS / AMSS++ / SMSS

18 18 Cascading Key Performance Indicators

19 19 หลักการคิดในการใช้ระบรายงานผลตัวชี้วัด KRS ARS ผอ. เขต รอง ผอ. เขต ผอ. กลุ่ม บุคลากร การถ่ายทอด ตัวชี้วัดระดับ องค์กรสู่ระดับ บุคคล

20 การจัดสรรสิ่งจูงใจ 20 4

21 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สพท. ที่ได้ค่าคะแนนสูง 21 เลขาธิการ กพฐ. เห็นชอบให้... มอบประกาศเกียรติบัตร ให้ สพท. ที่ได้ค่า คะแนนสูง ในที่ประชุม ผอ.เขต ทั่วประเทศ จัดสรรงบประมาณเพื่อ บริหารจัดการเพิ่มเติมให้ สพท. ที่ได้ค่าคะแนนสูง เขตละ 200,000 บาท ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการ ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศครั้งที่3/2558 และเป็น ประธานพิธียกย่องเชิดชูเกียรติการพัฒนางาน ตามนโยบาย สพฐ. พิธีมอบโล่และเกียรติบัตร สพท.ที่มีผลงานดีเด่นการดำเนินการคำรับรองการปฏิบัติราชการ ณ โรงแรมโรงแรมเซ็นทารา จังหวัดอุดรอุดร

22 22 การสร้างความตระหนักและให้ความสำคัญ 1. นำผลการประเมิน KRS, ARS มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการ บริหารงานบุคคล 2. นำผลการประเมิน KRS, ARS มาใช้สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อาทิเช่น การจัดสรร งบประมาณ การพัฒนาบุคลากร เป็น ต้น

23 23 Line Group KRS 2559 ARS 2559

24 What’s Your Message? THANK YOU 24 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โทร 02-288-5875 โทรสาร 02-280-5499 http://www.psdg-obec.go.th PSDG OBEC


ดาวน์โหลด ppt การประชุมปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google