งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

2

3 สามเหลี่ยมแห่งความสำเร็จ ประสานคน ประสานงาน คุณภาพ ประสานใจ

4 โรงเรียน สพป.สพ.2

5  บริการเป็นเลิศ  ก่อเกิดรักสามัคคี  มีสุขภาพกาย/ใจ แข็งแรง  แกร่งประสาน สัมพันธ์  มุ่งมั่นพัฒนางาน  อนุบาลพร้อมสมวัย  ใส่ใจอ่าน-เขียน-คิด  ผลสัมฤทธิ์ยกระดับ  ขับเคลื่อนบริหาร ภายใน  ก้าวไกลรับอาเซียน  พากเพียรสู่ 21 ST  เกิดค่านิยม 12 ประการ โรงเรียนสพป.สพ. 2

6 รูปแบบการบริหารจัดการร่วมกัน  เขตพื้นที่ กำหนดเป้าหมาย และกิจกรรมเสริม  โรงเรียน จัดกิจกรรมและพัฒนา ให้บรรลุตามเป้าหมาย  โรงเรียนบริหารจัดการและนิเทศ ภายใน  เขตพื้นที่ นิเทศ กำกับและประเมิน เพื่อเชิดชูเกียรติ เผยแพร่  เขตพื้นที่ กำหนดเป้าหมาย และกิจกรรมเสริม  โรงเรียน จัดกิจกรรมและพัฒนา ให้บรรลุตามเป้าหมาย  โรงเรียนบริหารจัดการและนิเทศ ภายใน  เขตพื้นที่ นิเทศ กำกับและประเมิน เพื่อเชิดชูเกียรติ เผยแพร่

7  ภาระงานของโรงเรียน  อนุบาลพร้อมสมวัย  ใส่ใจอ่าน-เขียน-คิด  ผลสัมฤทธิ์ยกระดับ  ขับเคลื่อนบริหารภายใน  ก้าวไกลรับอาเซียน  พากเพียรสู่ 21 ST  เกิดค่านิยม 12 ประการ  อนุบาลพร้อมสมวัย  ใส่ใจอ่าน-เขียน-คิด  ผลสัมฤทธิ์ยกระดับ  ขับเคลื่อนบริหารภายใน  ก้าวไกลรับอาเซียน  พากเพียรสู่ 21 ST  เกิดค่านิยม 12 ประการ

8  อนุบาลพร้อมสมวัย  นร.อนุบาล มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ที่สมดุลเหมาะสมวัย และเรียนรู้อย่างมี ความสุข  นร.อนุบาล2 มีความพร้อมเข้าเรียน ชั้น ป. 1  ครูผู้สอน ได้รับการพัฒนาความรู้ สอดคล้องกับพัฒนาการ นร.อนุบาล  นร.อนุบาล มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ที่สมดุลเหมาะสมวัย และเรียนรู้อย่างมี ความสุข  นร.อนุบาล2 มีความพร้อมเข้าเรียน ชั้น ป. 1  ครูผู้สอน ได้รับการพัฒนาความรู้ สอดคล้องกับพัฒนาการ นร.อนุบาล

9 ใส่ใจอ่าน เขียน คิด  ใส่ใจอ่าน เขียน คิด 1.นร.ชั้น ป.3 อ่านออก เขียนได้ 2. นร.ชั้น ป.6 อ่านคล่อง เขียนคล่อง 3. นร.ชั้น ป.3 คิดเลขเป็น และมีทักษะ การคิดพื้นฐาน 4. นร.ชั้น ป.6 คิดเลขคล่อง และมีทักษะ การคิดพื้นฐาน 1.นร.ชั้น ป.3 อ่านออก เขียนได้ 2. นร.ชั้น ป.6 อ่านคล่อง เขียนคล่อง 3. นร.ชั้น ป.3 คิดเลขเป็น และมีทักษะ การคิดพื้นฐาน 4. นร.ชั้น ป.6 คิดเลขคล่อง และมีทักษะ การคิดพื้นฐาน

10 ผลสัมฤทธิ์ยกระดับ  ผลสัมฤทธิ์ยกระดับ 1. ทุกโรงเรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อย่างน้อยร้อยละ 3 2.นร.ชั้น ป.3 มีความสามารถด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้านเหตุผล จากการสอบ NT เพิ่มขึ้นหรือมีค่า พัฒนาสูงขึ้น 1. ทุกโรงเรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อย่างน้อยร้อยละ 3 2.นร.ชั้น ป.3 มีความสามารถด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้านเหตุผล จากการสอบ NT เพิ่มขึ้นหรือมีค่า พัฒนาสูงขึ้น

11 ขับเคลื่อนบริหารภายใน  ขับเคลื่อนบริหารภายใน 1.ทุกโรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่ เข้มแข็งและผ่านการประเมินภายนอก 2.โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในโรงเรียนที่มี ประสิทธิภาพ 3.โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามกิจกรรม “โรงเรียนดี Happy School” 1.ทุกโรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่ เข้มแข็งและผ่านการประเมินภายนอก 2.โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในโรงเรียนที่มี ประสิทธิภาพ 3.โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามกิจกรรม “โรงเรียนดี Happy School”

12 ก้าวไกลรับอาเซียน  ก้าวไกลรับอาเซียน โรงเรียนมีความพร้อมในการจัดการ เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

13

14 เกิดค่านิยม 12 ประการ  เกิดค่านิยม 12 ประการ โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ให้ครู บุคลากรและนักเรียน เกิดค่านิยม 12 ประการ (บูรณาการ กิจกรรมโครงการเยาวชน คนดีศรีสุพรรณ กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง) โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ให้ครู บุคลากรและนักเรียน เกิดค่านิยม 12 ประการ (บูรณาการ กิจกรรมโครงการเยาวชน คนดีศรีสุพรรณ กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง)

15  อนุบาลพร้อมสมวัย  ใส่ใจอ่าน-เขียน-คิด  ผลสัมฤทธิ์ยกระดับ  ขับเคลื่อนบริหาร ภายใน  ก้าวไกลรับอาเซียน  พากเพียรสู่ 21 ST  เกิดค่านิยม 12 ประการ

16


ดาวน์โหลด ppt ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google