งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การคลังสุขภาพ การวัดประสิทธิภาพของสถานีอนามัย และเตรียมการถ่ายโอนสถานีอนามัย ให้ท้องถิ่น ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การประชุมสัมมนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การคลังสุขภาพ การวัดประสิทธิภาพของสถานีอนามัย และเตรียมการถ่ายโอนสถานีอนามัย ให้ท้องถิ่น ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การประชุมสัมมนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การคลังสุขภาพ การวัดประสิทธิภาพของสถานีอนามัย และเตรียมการถ่ายโอนสถานีอนามัย ให้ท้องถิ่น ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การประชุมสัมมนา จัดโดยองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๓ จังหวัด เชียงใหม่

2 21/09/592 การสร้างเสริมสุขภาพประชาชนและ บทบาทของ อปท. การสร้างเสริมสุขภาพเกี่ยวข้องกับปัจจัยทางสังคม องค์การอนามัยโลกย้ำถึงความสำคัญของมิติทาง สังคมในฐานะปัจจัยที่ช่วยเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมของประชาชนที่เป็นคุณต่อสุขภาพ ป้องกันโรค สร้างเสริมสุขภาพ ฯลฯ ซึ่งจะช่วยลด ภาระการทำงานรักษาพยาบาล ลดค่าใช้จ่ายของรัฐ เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน ปัจจุบัน อปท. มีการทำงานด้านสุขภาพมากขึ้น ตามลำดับ ซึ่งถือว่าเป็นพัฒนาการที่น่าสนใจที่ สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน คือ กองทุนสุขภาพตำบล และ การถ่ายโอนสถานี อนามัย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ กกถ. และ รัฐบาล

3 21/09/593 การวิจัยการคลังสุขภาพ ในโอกาสนี้ขอนำการวิจัย “ การติดตามประเมินผล ของสถานีอนามัย ” มาเล่าสู่กันฟัง ซึ่งดำเนินการ โดยสำนักงานวิจัยหลักประกันสุขภาพ ( สวปก ) การวิจัยครอบคลุมหลายมิติ การคลังสุขภาพเป็นส่วนหนึ่ง เน้นการศึกษา ประสิทธิภาพของสถานีอนามัย เก็บข้อมูลในปี ๒๕๕๒ จาก ๑๒ จังหวัด กรณีศึกษานี้ ครอบคลุมสถานีอนามัย ๒๔๖ แห่ง

4 21/09/594 การใช้ทรัพยากรของสถานี อนามัย สถานีอนามัย ให้บริการประชาชน ค่าเฉลี่ย ๕๔๙๑ คน ( ขั้นต่ำ ๑ พันกว่าคน ขั้นสูง ๓ หมื่นเศษ ) การใช้จ่าย ค่าเฉลี่ย ๑. ๙๖ ล้านบาทต่อปี ( ค่าต่ำ ๘ แสนบาทเศษ ขั้นสูงเกือบ ๑๐ ล้านบาท ) รายจ่ายแบ่งออกเป็น ๓ หมวดใหญ่ คือ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และค่าดำเนินการ สัดส่วน ร้อยละ ๔๘ ๑๗ และ ๓๕ ตามลำดับ

5 21/09/595 การใช้ทรัพยากรของสถานี อนามัย การบริการสถานีอนามัย ( การวัดผลผลิต ) การตรวจรักษาเบื้องต้น การตรวจเยี่ยมผู้ป่วยในสถานีอนามัย การตรวจเยี่ยมนอกสถานีอนามัย การบริการอื่นๆ เช่น งานอนามัยชุมชน

6 21/09/596 เงินสนับสนุนที่สถานีอนามัยได้รับ สถานีอนามัยได้รับการสนับสนุนจาก  เทศบาล หรือ อบต  กองทุนสุขภาพตำบล  อบจ.  กองทุนชุมชน  หน่วยงานอื่น

7 21/09/597 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสถานี อนามัยโดยใช้แบบจำลองเศรษฐมิติ วัดประสิทธิภาพ cost frontier ผลการศึกษาตามแบบจำลอง สรุปได้ว่า ประสิทธิภาพเท่ากับร้อยละ 70 ซึ่งเป็น เรื่องธรรมดา มีศักยภาพที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้ร้อย ละ 30 โดยประมาณ สาเหตุของความด้อยประสิทธิภาพ มาจาก การทำงานต่ำกว่าระดับ (under-utilization of resources) หมายถึง มีศักยภาพที่จะขยายการให้บริการ เพิ่มขึ้น

8 21/09/598 วิเคราะห์ ต้นทุนต่อหน่วยของ สถานีอนามัย

9 21/09/599 การเตรียมการของ อปท. เพื่อจะรับถ่าย โอนสถานีอนามัย โปรแกรมการอบรมความรู้ด้านการบริหาร สถานีอนามัย ศึกษาจากกรณีตัวอย่างสถานีอนามัยที่มี ประสิทธิภาพสูง มีผลผลิต - มีต้นทุนอย่างไร มีนวัตกรรมเด่นๆอย่างไร พิจารณาว่า ควรจะมีแนวทางการทำงานเชิง รุกอย่างไร ? หลังรับถ่ายโอนสถานีอนามัย การควบรวมสถานีอนามัย การทำงานเชิงสหการระหว่าง “ กองทุน สุขภาพตำบล ” และ “ สถานีอนามัย ” เพื่อ ประโยชน์สุขของประชาชน


ดาวน์โหลด ppt การคลังสุขภาพ การวัดประสิทธิภาพของสถานีอนามัย และเตรียมการถ่ายโอนสถานีอนามัย ให้ท้องถิ่น ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การประชุมสัมมนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google