งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาชีพทางการศึกษา 1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษา 3. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผู้บริหารการศึกษา 4. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาชีพทางการศึกษา 1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษา 3. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผู้บริหารการศึกษา 4. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาชีพทางการศึกษา 1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษา 3. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผู้บริหารการศึกษา 4. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ศึกษานิเทศก์ วิชาชีพควบคุม ม.43 1. วิชาชีพครู 2. วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 3. วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 4. วิชาชีพศึกษานิเทศก์

2 การกำหนดให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในความดูแลของสถานศึกษา 1. นายกฯ อนุญาตให้ ผดด. ที่ศึกษาหลักสูตรความร่วมมือทางวิชาการฯ มีสถานภาพเป็นครูปฏิบัติการสอนเต็มเวลา ณ โรงเรียนเทศบาล / สพฐ 2. ผบ. สถ. ออกหนังสือรับรองการปฏิบัติการสอน และร่วมกับครูประเมิน การปฏิบัติการสอนของ ผดด. 3. ผดด. ยื่นคำขอใบอนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ มรฎ. สวนดุสิตโดยตรง 4. มรฎ. สวนดุสิต ประสานกับคุรุสภาเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาต

3 ผู้ไม่ต้องมีใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ (1) ผู้มาให้ความรู้เป็นครั้งคราว (2) ผู้ไม่ได้ประกอบวิชาชีพหลักด้านการเรียนการ สอนแต่บางครั้งต้องสอน (3) นักเรียน นักศึกษา ผู้รับการอบรม หรือผู้ได้รับ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน (4) ผู้จัดการศึกษาตามอัธยาศัย (5) ผู้ทำหน้าที่สอนในศูนย์การเรียนตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฯ (6) ผู้ประกอบวิชาชีพในระดับอุดมศึกษา (7) ผู้บริหารการศึกษาระดับเหนือเขตพื้นที่การศึกษา (8) บุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด เช่น พระภิกษุผู้ทำหน้าที่สอน ผู้สอนศาสนาอื่น ผู้สอนตามโครงการแลกเปลี่ยนระหว่าง ประเทศ ตำรวจตระเวนชายแดนที่ทำหน้าที่สอน ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานศึกษาเฉพาะ ทาง

4 มาตรา 78 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 43 คือ ประกอบวิชาชีพ โดยไม่ได้รับ ใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพ ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 1 ปีหรือปรับ ไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

5 ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา 79 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 46 หรือ 56 คือ แสดงตนว่าประกอบ วิชาชีพได้ และสถานศึกษาที่รับผู้ ไม่มีใบอนุญาต หรือ ประกอบวิชาชีพ ระหว่างถูกพักใช้ ใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพ

6 อายุ ใบอนุญาต ใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพครู มีอายุการใช้ประกอบ วิชาชีพครูได้ 5 ปี

7 มาตรฐานความรู้ และมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครู

8 ( ๑ ) ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู ( ๒ ) ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา หลักสูตร ( ๓ ) การจัดการเรียนรู้ ( ๔ ) จิตวิทยาสำหรับครู ( ๕ ) การวัดและประเมินผลการศึกษา ( ๖ ) การบริหารจัดการใน สถานศึกษา ( ๗ ) การวิจัยทางการศึกษา ( ๘ ) นวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศทางการศึกษา ( ๙ ) ความเป็นครู มาตรฐานความรู้ ไม่ต่ำกว่าปริญญาทางการศึกษาหรือ เทียบเท่าหรือคุณวุฒิอื่นที่ คุรุสภา รับรอง โดยมีความรู้ ดังต่อไปนี้

9 ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปีและ ผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ คณะกรรมการคุรุสภากำหนด ดังต่อไปนี้ - การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน - การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาใน สาขาวิชาเฉพาะ มาตรฐานประสบการณ์

10 มาตรฐานความรู้และมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษา


ดาวน์โหลด ppt วิชาชีพทางการศึกษา 1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษา 3. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผู้บริหารการศึกษา 4. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google