งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภญ.จีรัง ภมรสูต สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภญ.จีรัง ภมรสูต สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภญ.จีรัง ภมรสูต สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
โฆษณายาในยุคดิจิตอล อย่างไรให้สร้างสรรค์ การกำกับดูแลการโฆษณายาหลังออกสู่ตลาด ภญ.จีรัง ภมรสูต สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 22 พฤษภาคม 2558

2 สื่อในยุคดิจิตอล อินเทอร์เน็ต - โซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network) Facebook, Line, Instagram - เว็บไซต์ต่างๆ 2.วิทยุออนไลน์ 3.โทรทัศน์ดิจิตอล โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม โทรทัศน์ผ่านสายเคเบิล สำนักยา อย.

3 มาตราที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510ฯ (1)
มาตราที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510ฯ (1) มาตรา 88 ทวิ การโฆษณาขายยาทางวิทยุกระจายเสียง เครื่องขยายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ทางฉายภาพ หรือภาพยนตร์ หรือทางสิ่งพิมพ์ จะต้อง (1) ได้รับอนุมัติข้อความ เสียง หรือภาพที่ใช้ในการโฆษณาจากผู้อนุญาต (2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผู้อนุญาตกำหนด สำนักยา อย.

4 มาตราที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510ฯ (2)
มาตราที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510ฯ (2) มาตรา 89 ห้ามมิให้โฆษณาขายยาโดยไม่สุภาพหรือโดยการร้องรำทำเพลง หรือแสดงความทุกข์ทรมานของผู้ป่วย มาตรา 90 ห้ามมิให้โฆษณาขายยาโดยวิธีแถมพก หรือออกสลากรางวัล สำนักยา อย.

5 มาตราที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510ฯ (3)
มาตราที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510ฯ (3) มาตรา 88 การโฆษณาขายยาจะต้อง (1) ไม่เป็นการโอ้อวดสรรพคุณยา หรือวัตถุอันเป็นส่วนประกอบของยาว่า สามารถบำบัด บรรเทา รักษาหรือป้องกันโรค หรือความเจ็บป่วยได้อย่างศักดิ์สิทธิ์ หรือหายขาด หรือ ใช้ถ้อยคำอื่นใดที่มีความหมายทำนองเดียวกัน สำนักยา อย.

6 มาตราที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510ฯ (4)
มาตราที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510ฯ (4) มาตรา 88 การโฆษณาขายยาจะต้อง (2) ไม่แสดงสรรพคุณยาอันเป็นเท็จหรือเกินความจริง (3) ไม่ทำให้เข้าใจว่า มีวัตถุใดเป็นตัวยา หรือเป็นส่วนประกอบของยา ซึ่งความจริงไม่มีวัตถุหรือส่วนประกอบนั้นในยา หรือมีแต่ไม่เท่าที่ทำให้เข้าใจ สำนักยา อย.

7 มาตราที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510ฯ (5)
มาตราที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510ฯ (5) มาตรา 88 การโฆษณาขายยาจะต้อง (4) ไม่ทำให้เข้าใจว่า เป็นยาที่ทำให้แท้งลูก หรือยาขับระดูอย่างแรง (5) ไม่ทำให้เข้าใจว่า เป็นยาบำรุงกาม หรือยาคุมกำเนิด (6) ไม่แสดงสรรพคุณยาอันตราย หรือยาควบคุมพิเศษ สำนักยา อย.

8 มาตราที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510ฯ (6)
มาตราที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510ฯ (6) มาตรา 88 การโฆษณาขายยาจะต้อง (7) ไม่มีการรับรองหรือยกย่องสรรพคุณยาโดยบุคคลอื่น (8) ไม่แสดงสรรพคุณยาว่าสามารถบำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรค หรืออาการของโรคที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 77 (มาตรา 77 >> รัฐมนตรีระบุโรคที่ห้ามโฆษณา ได้แก่ เบาหวาน อัมพาต มะเร็ง วัณโรค โรคเรื้อน อวัยวะภายในเช่น สมอง หัวใจ ปอด ตับ ม้าม ไต) สำนักยา อย.

9 มาตราที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510ฯ (7)
มาตราที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510ฯ (7) ฝ่าฝืนมาตรา 88 มาตรา 88 ทวิ มาตรา 89 และมาตรา 90 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท สำนักยา อย.

10 มาตราที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510ฯ (8)
มาตราที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510ฯ (8) มาตรา 90 ทวิ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามีอำนาจสั่งเป็นหนังสือให้ระงับการโฆษณาขายยาที่เห็นว่า เป็นการโฆษณาโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ได้ ฝ่าฝืนมาตรา 90 ทวิ มีโทษตามมาตรา 124 ทวิ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ปรับเป็นรายวันอีกวันละห้าร้อยบาทจนกว่าจะปฏิบัติตามคำสั่ง สำนักยา อย.

11 การพิจารณาการกระทำความผิด
สื่อ เจ้าของสื่อ - ผู้จัดทำโฆษณา ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้าง ให้มีการโฆษณา - ผู้ได้รับประโยชน์จากการโฆษณา/ เจ้าของผลิตภัณฑ์ - ข้อความ รูปภาพ เสียง ที่เป็นการโฆษณา - เข้าข่ายความผิด ตามมาตราใดบ้าง - ระงับการโฆษณา - อายุความ สำนักยา อย.

12 THE END สำนักยา อย.


ดาวน์โหลด ppt ภญ.จีรัง ภมรสูต สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google