งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ภายใน หลักสูตร.................................. คณะ......................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ภายใน หลักสูตร.................................. คณะ......................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ภายใน หลักสูตร.................................. คณะ......................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่.....................................................

2 รายชื่อกรรมการประเมิน คุณภาพภายใน 1................................................. ประธานกรรมการ 2................................................. กรรมการ 3................................................. กรรมการและเลขานุการ

3 ประวัติความเป็นมาของ หลักสูตร ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4  ปรัชญาของหลักสูตร......................................................................................  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร......................................................................................

5 อาจารย์ประจำหลักสูตรและ บุคลากรสายสนับสนุน ( ถ้ามี )  ชื่อ - สกุล...................................................... ตำแหน่ง..................................

6 จำนวนนักศึกษา  มีจำนวนนักศึกษาทั้งหมด.............. คน ดังนี้ ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5

7 ผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบ 1. การกำกับ มาตรฐาน ผ่าน เกณฑ์ / ไม่ผ่าน เกณฑ์ ระบุ เหตุผล หากไม่ ผ่าน เกณฑ์ ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการ หลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. เกณฑ์การประเมิน 1. จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร 2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจำ หลักสูตร 3. คุณสมบัติของผู้รับผิดชอบ หลักสูตร หมายเหตุ เลือกเฉพาะที่รับการประเมิน

8 ผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบ 1. การกำกับ มาตรฐาน ผ่าน เกณฑ์ / ไม่ผ่าน เกณฑ์ ระบุ เหตุผล หากไม่ ผ่าน เกณฑ์ เกณฑ์การประเมิน 4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ อาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระ 6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ( ถ้ามี ) 7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบ วิทยานิพนธ์ หมายเหตุ เลือกเฉพาะที่รับการประเมิน

9 ผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบ 1. การกำกับ มาตรฐาน ผ่าน เกณฑ์ / ไม่ผ่าน เกณฑ์ ระบุ เหตุผล หากไม่ ผ่าน เกณฑ์ เกณฑ์การประเมิน 8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของ ผู้สำเร็จการศึกษา 9. ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ และ การค้นคว้าอิสระในระดับ บัณฑิตศึกษา 10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระในระดับ บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่าง ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ หมายเหตุ เลือกเฉพาะที่รับการประเมิน

10 ผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบ 1. การกำกับ มาตรฐาน ผ่าน เกณฑ์ / ไม่ผ่าน เกณฑ์ ระบุ เหตุผล หากไม่ ผ่าน เกณฑ์ เกณฑ์การประเมิน 11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ ระยะเวลาที่กำหนด 12. การดำเนินงานให้เป็นไปตาม ตัวบ่งชี้ ผล การดำเนินงานเพื่อการประกัน คุณภาพหลักสูตรและการเรียน การสอนตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายเหตุ เลือกเฉพาะที่รับการประเมิน

11 ผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบ 2. บัณฑิต เป้าหมา ย ผลการ ดำเนิน งาน คะแนน ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพ บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ ตัวบ่งชี้ 2.2 การได้งานทำ หรือผลงานวิจัยของผู้สำเร็จ การศึกษา เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 2

12 ผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบ 3. นักศึกษา เป้าห มาย ผลการ ดำเนิน งาน คะแน น ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและ พัฒนานักศึกษา ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับ นักศึกษา เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบ ที่ 3

13 ผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบ 4. อาจารย์ เป้าหมา ย ผลการ ดำเนิน งาน คะแนน ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหาร พัฒนาอาจารย์ ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพ อาจารย์ ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับ อาจารย์ เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 4

14 ผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบ 5. หลักสูตร การเรียน การสอน การ ประเมิน ผู้เรียน เป้าห มาย ผลการ ดำเนิน งาน คะแน น ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชา ในหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบ ผู้สอนและกระบวนการ จัดการ เรียนการสอน ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดำเนินงาน หลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5

15 ผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบ 6. สิ่ง สนับสนุน การเรียนรู้ เป้าหมา ย ผลการ ดำเนินง าน คะแน น ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุน การเรียนรู้ เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบ ที่ 6

16 ผลการประเมินตนเอง หลักสูตรดำเนินการ ผ่าน / ไม่ผ่าน เกณฑ์ มาตรฐาน โดยมี คะแนนประเมินตนเองรวมทุกตัวบ่งชี้ใน องค์ประกอบที่ 2-6 ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ..................... คะแนน อยู่ในระดับ....................................

17 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ภายใน หลักสูตร.................................. คณะ......................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google