งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สหกรณ์ ปี 2560 สหกรณ์ 4,629 สหกรณ์ (65%) ต้อง  สมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีส่วนร่วม ในการดำเนินธุรกิจสหกรณ์  สหกรณ์มีเสถียรภาพทางการเงินในระดับ มั่นคงมาตรฐานขึ้นไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สหกรณ์ ปี 2560 สหกรณ์ 4,629 สหกรณ์ (65%) ต้อง  สมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีส่วนร่วม ในการดำเนินธุรกิจสหกรณ์  สหกรณ์มีเสถียรภาพทางการเงินในระดับ มั่นคงมาตรฐานขึ้นไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สหกรณ์ ปี 2560 สหกรณ์ 4,629 สหกรณ์ (65%) ต้อง  สมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีส่วนร่วม ในการดำเนินธุรกิจสหกรณ์  สหกรณ์มีเสถียรภาพทางการเงินในระดับ มั่นคงมาตรฐานขึ้นไป  สหกรณ์มีระบบการควบคุมภายในใน ระดับดี ถึงดีมาก  สหกรณ์ไม่มีข้อบกพร่องจากการ ดำเนินงาน  สัดส่วนเงินออมต่อหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน สมาชิกสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น สหกรณ์ ปี 2560 สหกรณ์ 4,629 สหกรณ์ (65%) ต้อง  สมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีส่วนร่วม ในการดำเนินธุรกิจสหกรณ์  สหกรณ์มีเสถียรภาพทางการเงินในระดับ มั่นคงมาตรฐานขึ้นไป  สหกรณ์มีระบบการควบคุมภายในใน ระดับดี ถึงดีมาก  สหกรณ์ไม่มีข้อบกพร่องจากการ ดำเนินงาน  สัดส่วนเงินออมต่อหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน สมาชิกสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น 6. เครือข่ าย สนับส นุน 4. มาตรการกำกับ และตรวจสอบ 5. มาตรก าร สนับสนุ น  ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพแก่ สมาชิก  ส่งเสริมสวัสดิการสมาชิก  ส่งเสริมการออม  พัฒนาความรู้ด้านการเงินบัญชี แก่สมาชิก  ส่งเสริมการมีส่วนร่วม  ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพแก่ สมาชิก  ส่งเสริมสวัสดิการสมาชิก  ส่งเสริมการออม  พัฒนาความรู้ด้านการเงินบัญชี แก่สมาชิก  ส่งเสริมการมีส่วนร่วม  สร้างความเชื่อมั่นต่อการทำ ธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์  ยกระดับการบริหารจัดการ  พัฒนาระบบบริหารจัดการความ เสี่ยง  เพิ่มขีดความสามารถในการ จัดทำบัญชี และงบการเงิน  ยกระดับชั้นคุณภาพการควบคุม ภายในของสหกรณ์  ส่งเสริมให้สหกรณ์มีผู้จัดทำ บัญชี  พัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูล ทางการเงินการบัญชี  การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหารสหกรณ์  พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบ กิจการสหกรณ์  กำหนดคุณสมบัติและวิธีการสรร หาคณะกรรมการและผู้ตรวจสอบ กิจการ  แก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์  สร้างความเชื่อมั่นต่อการทำ ธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์  ยกระดับการบริหารจัดการ  พัฒนาระบบบริหารจัดการความ เสี่ยง  เพิ่มขีดความสามารถในการ จัดทำบัญชี และงบการเงิน  ยกระดับชั้นคุณภาพการควบคุม ภายในของสหกรณ์  ส่งเสริมให้สหกรณ์มีผู้จัดทำ บัญชี  พัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูล ทางการเงินการบัญชี  การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหารสหกรณ์  พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบ กิจการสหกรณ์  กำหนดคุณสมบัติและวิธีการสรร หาคณะกรรมการและผู้ตรวจสอบ กิจการ  แก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ เป้าหมาย สหกรณ์ชั้น 1, 2 และ 3 เป้าหมาย สหกรณ์ ชั้น 1 และ 2,3  ยกระดับความสามารถในการ ดำเนินธุรกิจด้านการเกษตร  สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ทางธุกิจในการเพิ่มมูลค่าสินค้า  เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ให้กับสหกรณ์  สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้ง ภาครัฐและเอกชน  ส่งเสริมการ ใช้นวัตกรรมในการให้บริการ  เพิ่มศักยภาพในการบริหาร จัดการสหกรณ์  เพิ่มคุณภาพการผลิตสินค้า และบริการให้เป็นที่ประจักษ์  ฟื้นฟูและพัฒนาการดำเนินงาน สหกรณ์  ยกระดับความสามารถในการ ดำเนินธุรกิจด้านการเกษตร  สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ทางธุกิจในการเพิ่มมูลค่าสินค้า  เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ให้กับสหกรณ์  สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้ง ภาครัฐและเอกชน  ส่งเสริมการ ใช้นวัตกรรมในการให้บริการ  เพิ่มศักยภาพในการบริหาร จัดการสหกรณ์  เพิ่มคุณภาพการผลิตสินค้า และบริการให้เป็นที่ประจักษ์  ฟื้นฟูและพัฒนาการดำเนินงาน สหกรณ์ เป้าหมาย สหกรณ์ ชั้น 1, 2 และ 3 1. มาตรการสร้างความเข็มแข็ง ของสมาชิก 2. มาตรการเพิ่มขีดความสามารถ ในการดำเนินธุรกิจ 3. มาตรการพัฒนาการบริหาร จัดการและระบบธรรมาภิบาล กรมส่งเสริมสหกรณ์ การกำกับ 1. แก้ไข พ. ร. บ. สหกรณ์ พ. ศ.2542 เพื่ออำนาจให้นาย ทะเบียนสหกรณ์  ออกระเบียบในการกำกับ  มีอำนาจฟ้อง บุคคลภายนอกได้ 2. กำหนดแนวทางในการใช้อำนาจของรองนาย ทะเบียนสหกรณ์ให้ชัดเจน 3. ออกระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ กำกับการ บริหารงานของสหกรณ์ การตรวจสอบ 1. ให้สหกรณ์รายงานธุรกรรมทางการเงินทุกเดือน 2. ทีมตรวจสอบระดับจังหวัดตรวจสอบสหกรณ์ทุกแห่ง อย่างเข้มข้นให้ครบภายใน 3 ปี 3. ตั้งทีมตรวจการสหกรณ์เฉพาะกิจในส่วนกลาง ตรวจสอบสหกรณ์ที่ส่อไปในทางทุจริต กรมส่งเสริมสหกรณ์ การกำกับ 1. แก้ไข พ. ร. บ. สหกรณ์ พ. ศ.2542 เพื่ออำนาจให้นาย ทะเบียนสหกรณ์  ออกระเบียบในการกำกับ  มีอำนาจฟ้อง บุคคลภายนอกได้ 2. กำหนดแนวทางในการใช้อำนาจของรองนาย ทะเบียนสหกรณ์ให้ชัดเจน 3. ออกระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ กำกับการ บริหารงานของสหกรณ์ การตรวจสอบ 1. ให้สหกรณ์รายงานธุรกรรมทางการเงินทุกเดือน 2. ทีมตรวจสอบระดับจังหวัดตรวจสอบสหกรณ์ทุกแห่ง อย่างเข้มข้นให้ครบภายใน 3 ปี 3. ตั้งทีมตรวจการสหกรณ์เฉพาะกิจในส่วนกลาง ตรวจสอบสหกรณ์ที่ส่อไปในทางทุจริต กรมตรวจบัญชี สหกรณ์ การกำกับ  สนับสนุนสหกรณ์ให้มี ผู้ทำบัญชี  ออกระเบียบ นทส. เกี่ยวกับการบัญชีและการ สอบบัญชี  การวิเคราะห์และติดตาม ฐานะการเงินสหกรณ์ (Off- Site)  กำกับสหกรณ์ที่สอบบัญชี สหกรณ์โดยภาคเอกชน การตรวจสอบ  จัดทีมตรวจสอบเฉพาะ กิจ เข้าตรวจสอบสหกรณ์ที่มี ปัญหาพิเศษ เช่น การ ทุจริต ร้องเรียน เป็นต้น กรมตรวจบัญชี สหกรณ์ การกำกับ  สนับสนุนสหกรณ์ให้มี ผู้ทำบัญชี  ออกระเบียบ นทส. เกี่ยวกับการบัญชีและการ สอบบัญชี  การวิเคราะห์และติดตาม ฐานะการเงินสหกรณ์ (Off- Site)  กำกับสหกรณ์ที่สอบบัญชี สหกรณ์โดยภาคเอกชน การตรวจสอบ  จัดทีมตรวจสอบเฉพาะ กิจ เข้าตรวจสอบสหกรณ์ที่มี ปัญหาพิเศษ เช่น การ ทุจริต ร้องเรียน เป็นต้น หน่วยงานภาคเอกชน  หอการค้า  สภา อุตสาหกรรม  SME หน่วยงานภาคเอกชน  หอการค้า  สภา อุตสาหกรรม  SME องค์กรนำของ ขบวนการสหกรณ์  สันนิบาตสหกรณ์  ชุมนุมสหกรณ์ องค์กรนำของ ขบวนการสหกรณ์  สันนิบาตสหกรณ์  ชุมนุมสหกรณ์ แผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ พ. ศ. 2559 - 2560 สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ  ปปง  ธปท หน่วยงานภาครัฐ  ปปง  ธปท สถาบันการเงิน  ธกส  ธ. ออมสิน  กค สถาบันการเงิน  ธกส  ธ. ออมสิน  กค 5. จัดระดับความน่าเชื่อถือ ของสหกรณ์ 4. จัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพ ทางการเงินสหกรณ์ 3. ระบบ IT  ฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์  สร้างระบบรายงานธุรกรรมทางการเงิน สหกรณ์ 3. ระบบ IT  ฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์  สร้างระบบรายงานธุรกรรมทางการเงิน สหกรณ์ 1. การพัฒนาบุคลากร  จัดตั้งสถาบันพัฒนากรรมการ  จัดตั้งโรงเรียนผู้ตรวจกิจการ สหกรณ์  จัดตั้งโรงเรียนผู้สอบบัญชี สหกรณ์ 1. การพัฒนาบุคลากร  จัดตั้งสถาบันพัฒนากรรมการ  จัดตั้งโรงเรียนผู้ตรวจกิจการ สหกรณ์  จัดตั้งโรงเรียนผู้สอบบัญชี สหกรณ์ 6. สนับสนุนให้สหกรณ์เข้าสู่ Credit Bureau 7. สนับสนุนเงินกู้จาก กพส. (4,000 ลบ.) 8. การวิจัยและพัฒนา  มาตรฐานสินค้า  ตราสินค้า 8. การวิจัยและพัฒนา  มาตรฐานสินค้า  ตราสินค้า 2. การควบคุมคุณภาพ งานสอบบัญชี  ควบคุณคุณภาพงานสอบบัญชี ของผู้สอบบัญชี  ควบคุมคุณภาพสำนักงานสอบบัญชี 2. การควบคุมคุณภาพ งานสอบบัญชี  ควบคุณคุณภาพงานสอบบัญชี ของผู้สอบบัญชี  ควบคุมคุณภาพสำนักงานสอบบัญชี ปปง.  แลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่าง 3 หน่วยงาน  ร่วมตรวจสอบธุรกรรมทางการเงิน ของสหกรณ์  ร่วมกันพัฒนาบุคลากร ปปง.  แลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่าง 3 หน่วยงาน  ร่วมตรวจสอบธุรกรรมทางการเงิน ของสหกรณ์  ร่วมกันพัฒนาบุคลากร


ดาวน์โหลด ppt สหกรณ์ ปี 2560 สหกรณ์ 4,629 สหกรณ์ (65%) ต้อง  สมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีส่วนร่วม ในการดำเนินธุรกิจสหกรณ์  สหกรณ์มีเสถียรภาพทางการเงินในระดับ มั่นคงมาตรฐานขึ้นไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google