งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๑. ๑ มีป้าย โรงเรียนวิถี พุทธ ๑. ๒ มีพระพุทธรูปหน้าโรงเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๑. ๑ มีป้าย โรงเรียนวิถี พุทธ ๑. ๒ มีพระพุทธรูปหน้าโรงเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ๑. ๑ มีป้าย โรงเรียนวิถี พุทธ

3 ๑. ๒ มีพระพุทธรูปหน้าโรงเรียน

4 ๑. ๓ มีพระพุทธรูปประจำห้องเรียน

5 ๑. ๔ มีพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม พระราชดำรัสติดตามที่ต่างๆ

6 ๑. ๕ มีความสะอาด สงบ ร่มรื่น

7 ๑. ๖ มีห้อง พระพุทธศาสนา ลานธรรม สนาม อเนกประส งค์ ห้องประชุม

8 ๑. ๗ ไม่มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ๑๐๐ % บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดเจ้ามูลปลอดสิ่ง เสพติด ๑๐๐ %

9 ๒. ๑ บริหารจิต เจริญปัญญาก่อนเข้า เรียน เช้า เย็น ทั้งครูและนักเรียน ในเวลาเช้าหลังเข้าแถวเคารพธงชาติ และก่อนเข้าเรียนภาคบ่าย ๑๐ นาที

10 ๒. ๒ บูรณาการวิถีพุทธทุกกลุ่มสาระ และในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระ สังคมฯ ความสำคั ญหน้าที่ ชาวพุทธ การสวด มนต์ กลุ่มสาระการ งานอาชีพฯ การพับผ้าอาบ น้ำฝน การหล่อ เทียนพรรษา กลุ่มสาระ ภาษาไทยคัด ลายมือ เขียน เรียงความ แต่ง เรื่องจากภาพ กลุ่มสาระ ภาษาต่างประเ ทศ คำศัพท์ที่ เกี่ยวข้องกับวัน เข้าพรรษา กลุ่มสาระ ศิลปะวาด ภาพระบายสี ในหัวข้อวัน เข้าพรรษา ดนตรี นาฎศิลป์ รำ กลองยาว กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ การบวก ลบ คูณ หาร โจทย์ ปัญหา วัน เข้าพร รษา

11 ๒. ๒ บูรณาการวิถีพุทธทุกกลุ่มสาระ และในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

12 ๒. ๓ ครู พานักเรียนทำโครงงานคุณธรรม กิจกรรมจิตอาสาสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง น้องเล็กพี่โตช่วยกันพัฒนา เริ่ม จากโรงเรียนแล้วจึงขยายไป ชุมชน

13 ๒. ๔ ครู ผู้บริหาร และนักเรียนทุกคน ไป ปฏิบัติศาสนกิจที่วัดเดือนละ ๑ ครั้ง ในวันพระหรือวัน ศุกร์เดือนละ ๑ ครั้ง

14 ๒. ๕ ครู ผู้บริหาร และนักเรียนทุกคน เข้า ค่ายปฏิบัติธรรมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง พี่ปฏิบัติธรรมที่วัดน้องปฏิบัติ ธรรมที่โรงเรียน

15 ๓. ๑ รักษา ศีล ๕

16 ๓. ๒ ยิ้มง่าย ไหว้ สวย กราบงาม

17 ๓. ๓ ก่อนรับประทานอาหารจะมีการ พิจารณาอาหาร ไม่ดังไม่หก ไม่เหลือ

18 ๓. ๔ ประหยัด ออม ถนอมใช้ เงินและสิ่งของ ออมเงินทุกเดือนกับธนาคารออมสิน

19 ธนาคารขยะเพื่อ คุณค่าของเหลือใช้ สิ่งประดิษฐ์ จากวัสดุเหลือใช้ ๓. ๔ ประหยัด ออม ถนอมใช้ เงินและสิ่งของ

20 ๓. ๕ มีนิสัยใฝ่รู้ สู้ยิ่งยาก ติวโอเน็ต เครื่องบินพลังยาง

21 ๔. ๑ ไม่มีอาหาร ขยะในโรงเรียน ขนมไทย เช่น เปียกปูน วุ้น ผลไม้ กล้วย เงาะ แตงโม ส้ม ขนมปังกรอบ คุกกี้

22 ๔. ๒ ไม่ดุ ไม่ด่านักเรียน อบรมด้วยกัลยาณมิตร

23 ดูแลเหมือน บุตรหลาน ๔. ๒ ไม่ดุ ไม่ด่านักเรียน

24 ๔. ๓ ชื่นชมคุณความดีหน้าเสาธงทุกวัน มอบรางวัล เกียติบัตร ในกิจกรรมต่างๆ และ รางวัลหลอดคุณธรรม ประจำสัปดาห์

25 ๔. ๔ โฮมรูมเพื่อสะท้อน ความรู้สึกที่ได้ทำความดี ส่งเสริมคุณธรรม ในการเรียนและการใช้ชีวิตประจำวัน ในห้องเรียน และโฮมรูมทุกระดับชั้น

26 ๔. ๕ ครู ผู้บริหาร นักเรียนมีสมุดบันทึก ความดี เล่มรวมประจำโรงเรียน เล่ม ประจำตัว นักเรียน

27 ๔. ๖ ครู ผู้บริหาร และนักเรียน สอบได้ธรรม ศึกษาตรีเป็นอย่างน้อย

28 ๔. ๗ บริหารจิต เจริญ ปัญญาก่อนการประชุมทุก ครั้ง ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ นั่งสมาธิ

29 ๔. ๘ มีพระมาสอนอย่างสม่ำเสมอ

30 ๕. ๑ ใส่เสื้อ ขาวทุกคน ในวันพระสวมชุดขาว หรือ เสื้อขาว ( ชุดนักเรียน )

31 ๕. ๒ ทำบุญใส่บาตร ฟังเทศน์. ทุกต้นเดือน และในวันสำคัญทางต่างๆ

32 ๕. ๓ รับประทานอาหาร มังสวิรัติในมื้อกลางวัน

33 ๕. ๔ สวดมนต์แปล ทุกวันศุกร์ คาบเรียน สุดท้าย

34


ดาวน์โหลด ppt ๑. ๑ มีป้าย โรงเรียนวิถี พุทธ ๑. ๒ มีพระพุทธรูปหน้าโรงเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google