งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Neonatal Network Area 2 Single standard of quality พญ. น้ำทิพย์ อินทับ กุมารแพทย์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด เลขาคณะทำงานทารกแรกเกิด เขตสุขภาพที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Neonatal Network Area 2 Single standard of quality พญ. น้ำทิพย์ อินทับ กุมารแพทย์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด เลขาคณะทำงานทารกแรกเกิด เขตสุขภาพที่ 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Neonatal Network Area 2 Single standard of quality พญ. น้ำทิพย์ อินทับ กุมารแพทย์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด เลขาคณะทำงานทารกแรกเกิด เขตสุขภาพที่ 2

2 Main problem/health outcome: High NMR ทารกเกิดมีชีพ NMR 25572558 25572558 พิษณุโล ก 88748444 5.775.09 สุโขทัย 46294352 2.681.37 ตาก 9507 (2378) 8777 (1768) 4.855.44 อุตรดิตถ์ 36192848 4.42.75 เพชรบูร ณ์ 8042 7622 3.2 รวม 34,671 32043 4.4253.576

3 NMR 2558

4 Cause of Neonatal Death in Referral Hospital RLBW: 65% of ELBW

5 Mortality rate in VLBW/ELBW พิษณุโ ลก สุโขทัยตากอุตรดิต ถ์ เพชรบูร ณ์ รวม 2557<1000 g49*204080NA47.25 1000- 1499 g 6.069.5220.5917.862.1711.24 2558<1000 g38.5*502550 42.7 1000- 1499 g 2.632021.4311.764.1611.99 *750-1000 mortality rate 22.62% Target < 1000: <50% 1001-1499: <10%

6 Cause of Neonatal Death in Referral Hospital (with out ELBW)

7 Service Needs: decrease NMR<5:1000 LB Target : Preterm Late preterm/Term with PPHN E lective C/S without labor pain ≥ 39 wk No post-term Birth asphyxia ≤ 25 /1000 LB Anomalies

8 Japan: The world lowest NMR

9 Service Designs (WHO): Preterm/Late preterm PrenatalPerinatalPostnatal แม่มีความรู้ สุขภาพแข็งแรง ไม่ ท้องก่อนวัย premarriage ไปฝากท้องเร็ว ติดตามครบถ้วน Antenatal steroids ช่วยให้เป็น เครื่องมือ พร้อม ต้องตายลด พิการลด วันนอนและค่ารักษา ลด Detect โรคได้ ให้ การดูแล เบื้องต้น ส่งต่อรวดเร็ว Qualified and standard delivery process and care Qualified and standard early post natal, neonatal care เตรียมตัวก่อนคลอด รอดจาก too early elective CS หากต้องผ่า รอ 39 สัปดาห์ หรือ รอจนเจ็บครรภ์ คุมกำเนิด อย่าท้องถี่

10

11 HDC

12 Perinatal and Neonatal Excellent S ELF C ONTAINED R EFERRAL C ASCADE M ANAGEMENT S YSTEM S EAMLESS S ERVICE N ETWORK M ANAGEMENT ELBW/VLBW, Congenital anomalies, Moderate to severe asphyxia, Severe hypoxic respiratory failure, multiple organ failure Ped: Acute respiratory failure with CPAP, MV, Sepsis, LBW and well prepared VLBW Resuscitation training, high risk NB follow up OB: High risk pregnancy, less asphyxia Quality ANC/Effective CPR/ Neonatal Screening/ Preterm Prevention/Teenage pregnancy Healthy mother/risk couple Standard, Skill, CPG, inter- departmental communication, teaching, consultation and supervision Diagnosis, stabilization Early intervention and Safe transportation Early ANC/High risk pregnancy identification/ intra-uterine transfer Ped, NNP,PT, OT, OB Specialty Sub-specialty, NNP Community Hos, PCU, Community Self Care A S/M2 <F

13 ข้อมูลการรับ Refer ทารกแรกเกิด 3 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2559 in utero Post-natal รับจาก Preterm Sur. อื่นๆ PretermSur. <15 00 1501 - 2500 <150 0 1501- 2500 Abd defe ct Gut Obs tr NE C Hea rt Anor ma ly RO P Asp hy xia อื่นๆ พิษณุโล ก (60) 1534 1 4 3 2 1 เขต 2 (39) 7101 2 3 252 3 4 นอกเขต (8) 11 1 3 1 1 รวม (107) 2345110709262425 Preterm: Pre/postnatal Transfer 68/7 Postnatal transfer: surg/nonsurg 17/14

14 Birth asphyxia Birth trauma Post-term MAS Birth related problems*Congenital Anomalies Prenatal ฝากท้องเร็ว คัดแยกกลุ่มเสี่ยง รักษา ควบคุมโรค ติดตาม ใกล้ชิด ให้การดูแลเบื้องต้น ส่งต่อรวดเร็ว หลีกเลี่ยงตั้งครรภ์ คัดกรองกลุ่ม เสี่ยง ตรวจวืนืจฉัยก่อนคลอด ยุติหากมีข้อบ่งชื้ ส่งต่อก่อน คลอด intrauterine treatment Perinatal Labor progression Fetal monitor Detect ได้ ตัดสินใจรวดเร็ว แก้ปัญหาก่อนสาย Effective resuscitation Effective resuscitation Palliative Postnatal Critical care management ลดตาย ลด พิการลด ฟื้นฟู ช่วยเหลือ ต่อเนื่อง Surgery ราดเร็ว pre and post operative care ฟื้นฟู ช่วยเหลือ ต่อเนื่อง Develop and Strictly follow CPG

15 Gap and Growth: HCW พิษณุโล ก อุตรดิตถ์สุโขทัยเพชรบูร ณ์ ตาก Referral center M2 to A A and 2S ( แม่สอด เพชรบูรณ์ ) NNP 2Neonatolo gist(62) Transfer team NNP 1Neonatolo gist(62) MFM Transfer team NNP Transfer team NNP 1Neonatolo gist(61) Transfer team NNP 1Neonatol ogist(61) Transfer team

16 Gap and Growth: Building and Units พิษณุโล ก อุตรดิต ถ์ สุโขทัยเพชรบูร ณ์ ตาก A and 2S ( แม่สอด เพชรบูรณ์ ) ELBW/ RLBW Anomalies Asphyxia PPHN Antenatal diagnosis/ treatment ELBW Anomalies Asphyxia VLBW

17 Gap and Growth: Activities and work พิษณุโลก อุตรดิตถ์สุโขทัย เพชรบูรณ์ ตาก A and 2S ( แม่สอด เพชรบูรณ์ ) ELBW/VLBW, Congenital anomalies, Moderate to severe asphyxia, Severe hypoxic respiratory failure, multiple organ failure Ped: Acute respiratory failure with CPAP, MV, Sepsis, LBW and well prepared VLBW Resuscitation training, high risk NB follow up OB: High risk pregnancy, less asphyxia F1 to A Prenatal: ANC and ห้องคลอดคุณภาพ Neonatal resuscitation

18 Building plan 62-63

19  Every mother and infant has equal access to all functioning perinatal system  Reduce perinatal mortality and morbidity  Cost-effective “ ลดตาย ไม่พิการ ใกล้บ้าน เข้าถึงบริการเท่า เทียม ” Single standard of quality


ดาวน์โหลด ppt Neonatal Network Area 2 Single standard of quality พญ. น้ำทิพย์ อินทับ กุมารแพทย์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด เลขาคณะทำงานทารกแรกเกิด เขตสุขภาพที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google