งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LIT MBA รุ่นที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 17 มกราคม 2559.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LIT MBA รุ่นที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 17 มกราคม 2559."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LIT MBA รุ่นที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 17 มกราคม 2559

2 วันนี้ไปวัดมาหรือยัง ไปวัดก่อนมีทุกข์ ให้พระนำตอนมี ชีวิตอยู่ ทำงานหนักตอนมี เวลาก่อนสอบ วันนี้ก็บอกไม่มีเวลาไปวัด ไปวัดตอนมีทุกข์ ให้พระนำตอนไม่มีชีวิต ขอพระช่วยตอนหมดเวลา

3 ส่วนที่ 1 ภาพรวมและกลยุทธ์การบริหารการผลิต ส่วนที่ 2 การออกแบบการผลิต ส่วนที่ 3 การวางแผนและควบคุมการผลิต Aggregate Production Planning Material Management Dependent /Independent demand MRP / Inventory Management Operation Scheduling Quality control Maintenance นักศึกษาต้องไปอ่านส่วนที่ 3 ทั้งหมดในเอกสาร ประกอบการสอนที่ขึ้นเว็บไว้และงานส่งค้นคว้าเดี่ยวก่อน เรียน ไม่เช่นนั้นตามไม่ทัน ไม่ได้ประโยชน์อะไร อาจทำ ข้อสอบปลายภาคไม่ได้

4 ระดับสูง กลยุทธ์องค์กร ระดับสูง กลยุทธ์การแข่งขัน Think right Do right Thing Change Technology +IT Global MarketInnovation + Flexibility Resource + Competencies Product Market Standard Niches Broad Narrow Economy of Scale Economy of scope Capabilities Resource based Process based System / coordination based Supply chain Value chain Business Process Internal Strategy External Strategy Competitive forces Leadership Differentiate Focus Competitive factors P Innovation Q C D Flexibility Product technology CIM AMT Process technology Strategic Choice ( Structure Decision) Integration (Scope and Span of Process) Process choice Process focus Flexibility Innovation Supply chain management Control of Resource Customer Value Function Emotion

5

6 ระดับสูง กลยุทธ์องค์กร ระดับกลาง กลยุทธ์การแข่งขัน Think right Do right Thing Competitive factors P FMS Q TQM C Lean D JIT Product Technology Strategic Choice ( Structure Decision) Integration (Scope and Span of Process) Process choice Process focus Flexibility Product Innovation Supply chain management Control of Resource Process choice (Strategy) Input Output Process Technology Process Innovation Customer Satisfaction Customer Requirement สินค้า บริกา ร ปัจจัย เข้า Make or Buy Technology Lead Demand Lead Demand Lead Design Operative System Capacity คำนิยาม กลยุทธ์ Size/Scope Location Layout type /choice Quality Quality Management Work design Strategic Human Resources

7 Initial demand Unstable Process focus Competitive factors Product Quality Cost Delivery Speed Initial demand Stable Product focus Capacity Economy of scale Cushion Low Lead Strategy Tool Break-even Decision tree Present Value Location Supply side Cost Tool : Transportation Center of gravity Factors point rating Hidden effects Layout Product layout Flow Line balancing Job design Job specialization Enrichment Enlargement Stable workforce Standard work Schedule Tool: Time & Motion Capacity Economy of scope Cushion High Lag Strategy Tool Break-even Decision tree Location Demand side Market Tool : Factors point rating hidden effects Layout Process layout Load movement Job design Multi-skills Variable workforce Flexible work Schedule Tool: Process flow

8 ระดับสูง กลยุทธ์องค์กร ระดับกลาง กลยุทธ์การแข่งขัน Think right Do right Thing Competitive factors P FMS Q TQM C Lean D JIT Process choice (Strategy) Input Output Customer Satisfaction Customer Requirement สินค้า บริกา ร ปัจจัย เข้า Technology Lead Demand Lead Demand Lead Design Operative System Capacity คำนิยาม กลยุทธ์ Size/Scope Location Layout type /choice Quality Quality Management Work design Strategic Human Resources Operation Decision Aggregate Production Planning, Material Management, Inventory Management Operation Scheduling Quality control,Maintenance

9

10 ปรับงานกลุ่มและทำงานกลุ่มต่อให้ครบ 3 ส่วน ให้นักศึกษาไปทำต่องานกลุ่มและสรุปตำราเรียนให้ สมบูรณ์ส่งเป็น electronic file ( ppt. file ) ตอนก่อนเข้าห้องสอบ 18.00 น. วันที่ 24 มกราคม 2559 ส่งหลังจากนี้หัก 2 คะแนน เลย 3 วันไม่รับส่ง งาน สุตมยปัญญา ฟังอาจารย์เล่า เข้าชั้นเรียน 15% จินตมยปัญญา ค้นคว้าด้วยตัวเอง 10% และสรุป บทเรียนออกมาเป็นหนังสือ 1 เล่ม 10 % ภาวนามยปัญญา ลงมือปฏิบัติ ทำ Dummy project งานกลุ่ม 15 % สอบปลายภาค 30% สอบวันที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 18-20 น.

11

12


ดาวน์โหลด ppt LIT MBA รุ่นที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 17 มกราคม 2559.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google