งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Being Excellent the whole Value Chain

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Being Excellent the whole Value Chain"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Being Excellent the whole Value Chain
คุณสนั่น อังอุบลกุล รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทในเครือศรีไทยซุปเปอร์แวร์ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557

2 กว่า 10 ปีที่องค์กรต่างๆมุ่งพัฒนา supply chain (ห่วงโซ่อุปทาน) เพื่อ
ต้นทุนที่ต่ำลง ประสิทธิภาพในการผลิต ที่สูงขึ้น การเข้าถึงแหล่งทรัพยากร ความรวดเร็วในการขนส่ง สร้างโมเดลทางธุรกิจใหม่ๆ ตัวอย่าง : การลงทุนที่จีน และเวียดนาม ในเรื่องค่าแรงที่ถูกกว่า

3 ต้องเป็นเลิศตลอด ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ Value Chain Management
กระบวนการที่เน้นการสร้างคุณค่าของสินค้าและบริการเพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด โดยเน้นการทำงานของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกันและเกิดประโยชน์โดยรวมกับองค์กร Inbound Logistics Operation Outbound Logistics Marketing & Sales Service Technology Development Procurement Human Resource Company Infrastructure (management, finance & accounting, strategic planning)

4 Competitive Landscape
การบริหาร Value Chain ประกอบไปด้วย Market Insight Competitive Landscape Product / Service Positioning Communication Demand Chain Management >>> ความพึงพอใจของลูกค้า Raw Material Manufacturer Product / Service Distribution Sales นวัตกรรมด้าน สินค้าและบริการ ลูกค้า ในความเป็นจริงแล้ว Supply Chain กับ Value Chain นั้นไม่ใช่มุมมองที่ขัดแย้งกัน แต่เป็นมุมมองที่เสริมซึ่งกันและกัน โดยเป็นการมองกระบวนการต่างๆในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสินค้าหรือบริการเพื่อออกสู่ตลาดไปยังผู้บริโภค โดยมุมหนึ่งมองในเรื่องของการผลิตไปยังผู้บริโภค และอีกมุมหนึ่งมองคุณค่าและค่าตอบแทนที่ได้รับและย้อนกลับมายังต้นน้ำ ซึ่งทั้งสองห่วงโซ่นั้นก็ทับซ้อนกระบวนการต่างๆที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจเหมือนๆกัน ดังนั้น จะเห็นได้ว่าในปัจจุบัน การพูดถึง Supply Chain ก็มักจะเป็นการพูดถึงการ “รวบรวมกระบวนการทางธุรกิจทั้งการผลิตสินค้า บริการ และข้อมูล อันจะสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าและผู้ถือหุ้น” ซึ่งจะเห็นได้ว่า มุมมองของ Supply Chain นั้น เริ่มให้ความสำคัญกับคุณค่าที่ถูกสร้างขึ้นมากขึ้น Supply Chain Management >>> ต้นทุนการผลิตที่ดี

5 Melamine Ware ต้นน้ำ Research กลางน้ำ Production ปลายน้ำ Retail
ลูกค้ากลุ่ม B ลูกค้ากลุ่ม C

6 Value Chain Management
Key Success Factor R&D Customer Centric Production capacity Stakeholder Involvement Cost Structure การวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ลดการใช้ทรัพยากร ที่ไม่ได้สร้างคุณค่า การเน้นลูกค้าเป็น ศูนย์กลาง การสร้างการมีส่วนร่วม ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดการกระบวนการ การผลิตให้มีประสิทธิภาพ

7 Thank You


ดาวน์โหลด ppt Being Excellent the whole Value Chain

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google