งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Principle of Operation management for Productivity and Quality

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Principle of Operation management for Productivity and Quality"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 703740 Principle of Operation management for Productivity and Quality
วันที่ 3 มิถุนายน 2555 รองศาสตราจารย์ชัยยศ สันติวงษ์

2 รองศาสตราจารย์ชัยยศ สันติวงษ์ ประวัติทำงาน BOI 21 ปี CMU 17 ปี
ตำแหน่งทางสังคม ที่ปรึกษาของ ประธาน กกร. เชียงใหม่ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ปี หอการค้า 10 สมัย 20 ปี อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หัวหน้าครอบครัวสันติวงษ์ จบMBA Finance NIDA จบวิศวฯไฟฟ้า KKU

3 @ copyright chaiyot suntivong
เราชอบจัดการความรู้ แต่ไม่เคยการจัดการความไม่รู้ หลง ติดกับความรู้สึก รู้ เปลี่ยนความรู้สึก @ copyright chaiyot suntivong

4 ศรัทธา ปัญญา

5 ทำ มอง แบบคนแก่ ฟัง แบบผู้ใหญ่ ถาม คิด / ค้น คิด แบบเด็ก ถาม ฟัง มอง ทำ แบบวัยรุ่น

6 Wisdom เรียนให้เข้าใจ เข้าใจหมายถึงอะไร Think how to think
Learning to Learn Paradigm Wisdom Discussion Shared knowledge เรียนให้เข้าใจ เข้าใจหมายถึงอะไร

7 หลักสูตร Introduction to Operation Management
Competitiveness and Operation Strategy Managing the Transformation process Innovation -managing the renewal of the business Supply chain and Supply management Process design and Capacity Planning Material and Inventory management Quality Group presentation and Discussion

8 การเก็บคะแนน (ห้ามต่อรอง)
เข้าชั้นเรียน 20 % A > 90 Quiz 10% B ค้นคว้าเดี่ยว 10% B งานกลุ่ม 20% C Mini Project 10% Final Exam 30%

9 ค้นคว้ากลุ่ม กรณีศึกษา Standard Product Customize Product Service
ส่งทาง วันส่ง FMS JIT Outsourcing Supply chain Lean ERP Six sigma Quality house Green manufacturing กรณีศึกษา Standard Product Customize Product Service

10 มอบหมายงาน Operation management Case study งานกลุ่ม ค้นคว้ากลุ่ม
งานค้นคว้าเดี่ยว ตามหัวข้อการเรียน งานกลุ่ม ค้นคว้ากลุ่ม กรณีศึกษาตามหัวข้อการเรียน Mini-project นำเอาความรู้มาทำงานกลุ่มเป็นโครงการเล็กๆ เริ่มวันที่ 24 มิถุนายน 2555 กลุ่มละ 6 คนไล่ตามเลขที่นับไปทีละ6 Operation management Case study ส่งวันสอบปลายภาค 15 มิถุนายน 2555

11 วันนี้ 3 มิถุนายน 2555 Introduction to Operation Management
Competitiveness and Operation Strategy Managing the Transformation process Innovation -managing the renewal of the business Supply chain and Supply management Process design and Capacity Planning Material and Inventory management Quality Group presentation and Discussion

12 สินค้า ผู้ขาย บริการ ผู้ซื้อ Macro economic PESTLE Micro economic
Supply : Demand Driving Forces Reality Change New Reality Business Static Dynamic สินค้า บริการ Tactical Strategic ผู้ขาย ผู้ซื้อ Suppliers Company Customers Business System Business Goal Operative Goal Operation System Competition Competitors

13 ระดับสูง ระดับกลาง ระดับต้น Macro Economic Decision Making Management
Corporate Level Leader Entrepreneur ระดับกลาง Business Level Strategy International ระดับต้น Function Level Marketing Operation Finance IT Business Language Micro Economic

14 การออกแบบระบบการผลิต รู้กระบวนการ ทำเป็น การวางแผนและควบคุมระบบการผลิต
การเมือง เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม ตลาด Demand Supply ผู้ซื้อ Business ผู้ขาย กำไร = รายรับ-รายจ่าย =P x Q-FC-V x Q ปัจจัยการผลิต กระบวนการผลิต สินค้า/บริการ แข่งขันได้ ระบบการผลิต Product Quality Cost Delivery การบริหารการผลิต หน้าที่ธุรกิจ ตลาด ผลิต การเงิน ผู้บริหาร บริหาร วางแผน ดำเนินการ ควบคุม การเลือกเชิงกลยุทธ์ รู้หลักการ ทำได้ การออกแบบระบบการผลิต รู้กระบวนการ ทำเป็น การวางแผนและควบคุมระบบการผลิต รู้เครื่องมือ

15 กรอบวิชานี้ Market environment Market Change Producer Product/Service
Driving Forces Producer Product/Service Customer Scenario Respond Global context P Q C D Senses Product life cycle Technology push Resonance Demand pull National context Company Competition Customer Regional context Business environment Product Technology Process Technology Eco, Green , Environmental friendly TQM Product Strategy Process Strategy Business Process Productivity /Innovation กรอบวิชานี้ Business Function Finance Operation Market Design Capacity Material Sourcing Supply chain

16 แผนธุรกิจ แข่งขันได้ ถูก เร็ว ดี หลากหลาย กลยุทธ์การแข่งขัน
หน้าที่ทางธุรกิจ การตลาด (ขายดี) การผลิต (ผลิตได้ ผลิตเป็น) การเงิน(มีกำไร ไม่เสี่ยง) การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า การวางแผนการผลิตรวม การใช้สายการผลิตให้คุ้มค่า ตารางการผลิตแม่บท การบริหารวัสดุ สินค้าคงคลัง การกำหนดตารางการผลิต การควบคุมคุณภาพ สินค้าและบริการ การบำรุงรักษาดูแล

17 กลยุทธ์ระดับองค์กร ตัวสินค้ากับตลาด
สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี ซับซ้อน ไม่ซับซ้อน เปลี่ยนเร็ว ไม่แน่นอน ปานกลาง เปลี่ยนช้า ปานกลาง แน่นอน กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ Product Technology ผลิตภัณฑ์ เดิม ใหม่ กลยุทธ์ระดับองค์กร ตัวสินค้ากับตลาด พัฒนา สินค้า เดิม Me-too กลยุทธ์ระดับการแข่งขัน ตลาดทั่วไป ตลาดเฉพาะ ตลาด ขยาย ตลาด ใหม่ นวัตกรรม กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ การผลิต ถูก เร็ว ดี หลากหลาย ผู้บริหาร การผลิต เป้าหมายการแข่งขัน Process Technology Input Process output ถูก เร็ว ดี หลากหลาย วางแผน Process strategy Project Batch Assembly Continuous กลยุทธ์กระบวนการผลิต Process structure flow Make to order make to stock Assembly to order

18 Revenues Introduction Growth Decline Maturity R&D ขยายกำลังผลิต ควบคุมต้นทุน ลดกำลังผลิต / เลิก Innovation Product development Market expansion Me-too Project Job shop Batch mass Assembly continuous Make to Order Make to stock Assembly to order Assembly to stock

19 ฿ กลยุทธ์กระบวนการผลิต ความต้องการของลูกค้า ฝ่ายตลาด ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
Product Ideas ฝ่ายตลาด ฝ่ายวิจัยและพัฒนา แข่งขันได้ เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ Product Design Product Prototype ฝ่ายผลิต เทคโนโลยีกระบวนการผลิต ฿ กลยุทธ์กระบวนการผลิต Manufacturing กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ ตลาด สินค้า เดิม ใหม่ เดิม ใหม่ Product life cycle Product development เจาะตลาด พัฒนาผลิตภัณฑ์ ขยายตลาด นวัตกรรมสินค้า Mature Decline Growth Innovation Time

20 ความสอดคล้องของกลยุทธ์การผลิต
ทรัพยากรการผลิต ความสอดคล้องของกลยุทธ์ ความต้องการของตลาด ตำแหน่งในตลาด ส่วนของตลาด กิจกรรมคู่แข่ง กระบวนการผลิต ปัจจัยการผลิต ความสามารถในการผลิต ผลดำเนินงานที่ต้องการ วัตถุประสงค์การดำเนินงาน การตัดสินใจกลยุทธ์การผลิต เข้าใจในทรัพยากรที่มีและกระบวนการผลิต การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ เข้าใจตลาด กำลังผลิต เครือข่ายซัพพลาย เทคโนโลยีกระบวนการ องค์กรการผลิต ถูก เร็ว ดี หลากหลาย

21 Links of Competitive Priorities with Manufacturing Strategy
© 2007 Pearson Education Links of Competitive Priorities with Manufacturing Strategy

22

23 Competitive priorities
The most common competitive priorities used: cost (make it cheap) quality (make it good) variety (customize it to my needs) delivery speed (make it fast) delivery reliability (deliver it when promised) volume flexibility (adapt to the volume we want) product introduction speed (change it quick) during- and after-sale support (support it)

24 Multiple dimensions of value
Internally, we want mutual advantage from the value dimensions whilst externally creating differentiation for customer segments On-specification products/services Wide product/service range Frequent new products/services Volume and delivery adjustments Dependable delivery Short delivery lead-times Low cost - high margin Cost Flexibility Dependability Speed Quality The business environment High total productivity Error-free processes Internal effects of the five dimensions of value Adaptability Reliable operation Fast throughput

25 คราวหน้า วันที่ 10 มิถุนายน 2555
Introduction to Operation Management Competitiveness and Operation Strategy Managing the Transformation process Innovation -managing the renewal of the business Supply chain and Supply management Process design and Capacity Planning Material and Inventory management Quality Group presentation and Discussion


ดาวน์โหลด ppt Principle of Operation management for Productivity and Quality

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google