งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Printing: Your printer might not print the same way our printers do, so make sure to try a couple of test prints. If things aren’t aligning quite right,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Printing: Your printer might not print the same way our printers do, so make sure to try a couple of test prints. If things aren’t aligning quite right,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Printing: Your printer might not print the same way our printers do, so make sure to try a couple of test prints. If things aren’t aligning quite right, experiment with the Scale to Fit Paper setting. It’s located in the Print dialog – just click Full Page Slides to get to it. And did you notice we made fold marks for you? They are really light, but if you don’t like them showing on your brochure, click View, Slide Master, and delete them before you print. Customizing the Content: If you need more placeholders for titles, subtitles or body text, just make a copy of what you need and drag it into place. PowerPoint’s Smart Guides will help you align it with everything else. By the way, if you need to move or copy the red lines, you can select them by clicking the dotted outlines. ห้องปฏิบัติการสอบเทียบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 กองวิศวกรรมการแพทย์ กรม สนับสนุนบริการสุขภาพ Calibration : 0249 มุ่งสู่มาตรฐาน พัฒนา งานต่อเนื่อง ตรงความต้องการของ ผู้รับบริการ ติดต่อสอบถาม กองวิศวกรรมการแพทย์ กรม สนับสนุนบริการสุขภาพ 88/33 หมู่ 4 ถนนสาธารณสุข 8 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000 โทรศัพท์ / โทรสาร 02 149 5691 Email: lab.medeng@gmail.com Website: medi.moph.go.th/ ห้องปฏิบัติการกอง วิศวกรรมการแพทย์ เป็น ห้องปฏิบัติการของภาครัฐ ได้ดำเนินการตาม มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ให้บริการสอบ เทียบในระดับ Secondary Standard ในด้านอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความดัน การไหล ไฟฟ้า มวล เวลา เสียง แสง โดยมุ่งหวัง ให้บริการแก่สำนักงาน สนับสนุนบริการสุขภาค เขต ทั้ง 12 แห่ง โรงพยาบาล และหน่วย ให้บริการสอบเทียบภาครัฐ เพื่อช่วยทำให้เครื่อง ทดสอบ / สอบเทียบ เครื่องมือวัดทางการแพทย์ ในประเทศไทยได้รับการ ตรวจสอบความถูกต้องและ สามารถสอบกลับได้ไปยัง หน่วยวัดสากลอย่างเป็น ระบบ ผู้รับบริการประสานงาน เบื้องต้นถึงความสามารถใน การให้บริการสอบเทียบ 12 ผู้รับบริการกรอกแบบฟอร์มใบคำ ร้องขอรับบริการหรือส่งหนังสือขอ ความอนุเคราะห์มายัง ห้องปฏิบัติการ 3 ห้องปฏิบัติการจัดทำใบ ทบทวนคำขอรับบริการและ กำหนดวันส่งสอบเทียบให้แก่ ผู้รับบริการ 4 ผู้รับบริการยืนยันการสอบเทียบ และนำส่งเครื่องมือมาภายในวัน เวลาที่ตกลงกับห้องปฏิบัติการ 5 ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ เครื่องมือและดำเนินการสอบ เทียบ 6 ห้องปฏิบัติการส่งเครื่องมือคืน พร้อมใบรายงานผลให้แก่ ผู้รับบริการ goo.gl/forms/9rRWsq6dXK

2 Printing: Your printer might not print the same way our printers do, so make sure to try a couple of test prints. If things aren’t aligning quite right, experiment with the Scale to Fit Paper setting. It’s located in the Print dialog – just click Full Page Slides to get to it. And did you notice we made fold marks for you? They are really light, but if you don’t like them showing on your brochure, click View, Slide Master, and delete them before you print. Customizing the Content: If you need more placeholders for titles, subtitles or body text, just make a copy of what you need and drag it into place. PowerPoint’s Smart Guides will help you align it with everything else. By the way, if you need to move or copy the red lines, you can select them by clicking the dotted outlines. “ ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ กองวิศวกรรมการแพทย์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ด้าน อุณหภูมิ จากสำนักงานมาตรฐาน อุตสาหกรรม ( สมอ.) ถือเป็นก้าวแรกในการ ยกระดับมาตรฐาน การคุ้มครองผู้บริโภคด้าน บริการสุขภาพ ในส่วนเครื่องมือวัดทาง การแพทย์ อย่างเป็นระบบ ” สำคัญต่อประชาชนอย่างไร ISO/IEC 17025 คือ มาตรฐานสากลซึ่งเป็นการ ประเมินความสามารถทาง วิชาการของห้องปฏิบัติการ โดยครอบคลุมทุกด้านของ การบริหารจัดการ ห้องปฏิบัติการ ซึ่งการ รับรองมาตรฐาน ช่วยให้ ห้องปฏิบัติการมีความ น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ ทั้งในและต่างประเทศ การสอบกลับได้ทางการวัด ของเครื่องมือวัดทางการแพทย์ มาตรวิทยาระหว่าง ประเทศ สถาบันมาตรวิทยา แห่งชาติ กองวิศวกรรม การแพทย์ หน่วยงานให้บริการสอบ เทียบ เครื่องมือวัดทาง การแพทย์ สำคัญอย่าง ยิ่งในระบบการคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ เพราะเป็นการรับประกัน คุณภาพในการวัดของ ห้องปฏิบัติการให้สามารถ สอบกลับไปยังหน่วยวัดสากล ได้ ประชาชนจึงสามารถเชื่อมั่น ได้ว่าเครื่องมือวัดทาง การแพทย์ที่ใช้ใน โรงพยาบาลที่ผ่านการ ทดสอบหรือสอบเทียบจาก ห้องปฏิบัติมาตรฐาน ISO/IEC 17025 มีความถูก ต้อง แม่นยำ พร้อมใช้งาน ทำ ให้การวินิจฉัย / รักษาไม่ ผิดพลาด


ดาวน์โหลด ppt Printing: Your printer might not print the same way our printers do, so make sure to try a couple of test prints. If things aren’t aligning quite right,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google