งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 12 วันที่ 20 มิถุนายน 2015. วัน อาทิตย์ วันจันทร์วันอังคารวันพุธ วัน พฤหัสบดี 1. เข้ากรุงอย่างมี ชัยชนะ 2. ชำระพระวิหาร 3. คำอุปมาเรื่อง คนงานในสวน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 12 วันที่ 20 มิถุนายน 2015. วัน อาทิตย์ วันจันทร์วันอังคารวันพุธ วัน พฤหัสบดี 1. เข้ากรุงอย่างมี ชัยชนะ 2. ชำระพระวิหาร 3. คำอุปมาเรื่อง คนงานในสวน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 12 วันที่ 20 มิถุนายน 2015

2 วัน อาทิตย์ วันจันทร์วันอังคารวันพุธ วัน พฤหัสบดี 1. เข้ากรุงอย่างมี ชัยชนะ 2. ชำระพระวิหาร 3. คำอุปมาเรื่อง คนงานในสวน องุ่น 4. ประเด็นเรื่องการ เสียส่วยให้โรมัน 5. อาหารมื้อสุดท้าย GALILEE TRACHONITIS SAMARIA JUDEA DECAPOLIS PEREA JERUSALEM พระเยซูทรงประสูติในเมืองเบทเลเฮม และเติบโตที่นาซาเร็ท พระองค์ทรงสั่ง สอน รักษาผู้คนผ่านมาจากกาลิลี, สะมา เรีย, ยูดาห์, แต่เมืองหนึ่งที่พระองค์ทรง เน้นเป็นอย่างมากก็คือ เยรูซาเล็ม พระเยซู “ ตั้งพระทัยที่จะไปยังกรุง เยรูซาเล็ม ” ( ลูกา 9:51) การเดินทางเข้าไป ในกรุงเยรูซาเล็มของพระองค์ในสัปดาห์ นี้เป็นความสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับ ประวัติศาสตร์ของโลกใบนี้ โดยเริ่มต้น จากการที่พระองค์เดินทางเข้าไปยังกรุง เยรูซาเล็มอย่างผู้มีชัยชนะและพระองค์ก็ ทรงมองเห็นความตายบนกางเขนของ พระองค์อยู่ตรงหน้า วันศุกร์ ตรึง กางเขน

3 “ ธิดา ​ แห่ง ​ ศิโยน ​ เอ๋ย จง ​ ร่า ​ เริง ​ อย่าง ​ ยิ่ง ​ เถิด โอ บุตรี ​ แห่ง ​ เย ​ รู ​ ซา ​ เล็ม ​ เอ๋ย จง ​ โห่ ​ ร้อง นี่ ​ แน่ะ กษัตริย์ ​ ของ ​ เธอ ​ เสด็จ ​ มา ​ หา ​ เธอ ทรง ​ ความ ​ ยุติ ​ ธรรม ​ และ ​ ความ ​ รอด พระ ​ องค์ ​ ทรง ​ อ่อน ​ สุภาพ ​ และ ​ ทรง ​ ลา ทรง ​ ลูก ​ ลา ” ( เศคาริยาห์ 9:9) พระเยซูทรงเสด็จเข้าไปยังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อให้พันธกิจแห่ง ความรอดของพระองค์สำเร็จสมบูรณ์ ให้เรามาศึกษากันว่า การเสด็จเข้าสู่กรุงนั้นสำคัญอย่างไร : 1.“ องค์พระผู้เป็นเจ้าประสงค์จะใช้มัน ” ( ข้อ 34)  ทำไมพระเยซูจึงต้องใช้ลูกลา ?  อะไรทำให้พระองค์ปรารถนาที่จะเข้ามาสูในชีวิต ของเรา ? 2.“ ขณะที่พระองค์เสด็จไปประชาชนเอาเสื้อผ้าของตน ปูตามหนทาง ” ( ข้อ 36)  พฤติกรรมที่ประชาชนแสดงออกนั้นหมายถึง อะไร ?  เราจะต้องวางสิ่งใดลงแทบพระบาทของพระเยซู เพื่อให้พระองค์เข้ามาสู่จิตใจของเรา ? 3.“ ศิลาทั้งหลายก็ยังส่งเสียงร้อง ” ( ข้อ 40)  ทำไมผู้คนที่ร้องสรรเสริญพระคริสต์ในวันอาทิตย์ จึงพากันเงียบเสียงลง เมื่อถึงวันศุกร์ที่พระเยซู ทรงถูกพิพากษาให้ตรึงกางเขน ?  ท่านจะยอมรับพระเยซูในขณะเดียวกันเฉพาะ เวลาคนอื่นๆ ยอมรับพระองค์ใช่หรือไม่ ?

4 “ พระ ​ องค์ ​ เสด็จ ​ เข้า ​ ไป ​ ใน ​ บริ ​ เวณ ​ พระ ​ วิหาร แล้ว ​ ทรงเริ่ม ​ ขับ ​ ไล่ ​ คน ​ ทั้ง ​ หลาย ​ ที่ ​ ค้า ​ ขาย ​ อยู่ ​ นั้น และ ​ ตรัส ​ กับ ​ พวก ​ เขา ​ ว่า “ มี ​ พระ ​ วจนะ ​ เขียน ​ ไว้ ​ ว่า ‘ นิเวศ ​ ของ ​ เรา ​ ควร ​ จะ ​ เป็น ​ นิเวศ ​ อธิษ ​ ฐาน แต่ ​ พวก ​ ท่าน ​ ทำ ​ ให้ ​ เป็น ​ ถ้ำ ​ ของ พวก ​ โจร ’ ” ( ลูกา 19:45-46) สิ่งนั้นไม่ได้เกิดขึ้นในวันสะบาโต, และพวกเขาได้ทำการค้าขายสิ่ง ต่างๆ ที่ใช้ในการถวายบูชาแด่พระ เจ้า ( นกเขา, แลกเปลี่ยนเงินตรา …) แล้วฉะนั้นทำไมการทำการค้าขาย สิ่งที่ต้องถวายบูชาในลานชั้นในของ วิหารจึงกลายเป็นเรื่องที่ผิด ? ร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระ เจ้า (1 โครินธ์ 3:16) อะไรทำให้เกิด การเปลี่ยนแปลงเป็น “ บ้านแห่งการ อธิษฐาน ” และไม่ใช่กลายเป็น “ ถ้ำ ของพวกโจร ?” ขอให้พระเยซูได้ทรงชำระล้างวิหาร แห่งหัวใจของเราด้วย

5 “ เมื่อ ​ พวก ​ ธรร ​ มา ​ จารย์ ​ และ ​ พวก ​ หัว ​ หน้า ​ ปุโร ​ หิต ​ รู้ ​ ว่า ​ พระ ​ องค์ ​ ตรัส ​ อุป ​ มา ​ นั้น ​ กระ ​ ทบ ​ พวก ​ เขา ​ เอง ก็ ​ อยาก ​ จะ ​ จับ ​ พระ ​ องค์ ​ ทัน ​ ที แต่ ​ พวก ​ เขา ​ กลัว ​ ประ ​ ชา ​ ชน ” ( ลูกา 20:19) ท่านจะสามารถแบกรับกับผลที่พระเจ้าทรง คาดหวังจากท่านได้อย่างไร ? ท่านจะทำ อย่างไรถึงจะรักษาผลที่พระเจ้าประทานให้กับ ท่านไว้ได้ ? ( ข้อ 9-10) ท่านยังคงเชื่อฟังคำตักเตือนของผู้เผยพระ วจนะทั้งในยุคก่อนและยุคใหม่อยู่หรือไม่ ? ( ข้อ 11-12) “ ทุก ​ คน ​ ที่ ​ ล้ม ​ ทับ ​ ศิลา ​ นั้น จะ ​ ต้อง ​ แตก ​ หัก ​ ไป และ ​ ถ้า ​ มัน ​ ตก ​ ทับ ​ ใคร คน ​ นั้น ​ จะ ​ แหลก ​ ละเอียด ​ ไป ” ( ลูกา 20:18) ท่านจะล้มลงบนศิลาและแตกหักไปหรือท่านจะ ถูกทำลายเมื่อศิลาตกทับลงบนท่าน ? ( ข้อ 13- 18)

6 “ แล้ว ​ พระ ​ องค์ ​ ตรัส ​ กับ ​ พวก ​ เขา ​ ว่า ​“ ของ ​ ของ ​ ซี ซาร์ ​ จง ​ ถวาย ​ แก่ ​ ซีซาร์ และ ​ ของ ​ ของ ​ พระ ​ เจ้า ​ จง ​ ถวาย ​ แด่ ​ พระ ​ เจ้า ” ” ( ลูกา 20:25) อะไรคืออุบายสำหรับ คำถามที่ถามว่า “ การ ​ ส่ง ​ ส่วย ​ ให้ ​ แก่ ​ ซีซาร์ ​ นั้น ​ ควร ​ หรือ ​ ไม่ ?” ( ข้อ 22) เราจะสามารถผสมผสาน ความจงรักภักดีต่อพระเจ้า กับความเป็นผู้ภักดีต่อ ประเทศชาติของเราเองได้ อย่างไร ? อะไรคืออุบายสำหรับ คำถามที่ถามว่า “ การ ​ ส่ง ​ ส่วย ​ ให้ ​ แก่ ​ ซีซาร์ ​ นั้น ​ ควร ​ หรือ ​ ไม่ ?” ( ข้อ 22) เราจะสามารถผสมผสาน ความจงรักภักดีต่อพระเจ้า กับความเป็นผู้ภักดีต่อ ประเทศชาติของเราเองได้ อย่างไร ?

7

8 “ สิ่งสุดท้ายที่พระองค์ทรงกระทำกับเหล่าสาวก ด้วยขนมปังและน้ำองุ่น, พระองค์ทรงประทาน พระองค์เองเป็นพระผู้ไถ่บาปให้กับมนุษย์โลกด้วย พันธสัญญาใหม่, ซึ่งสิ่งนี้จะถูกเขียนบันทึกและ ประทับตราไว้บนเหล่าผู้เชื่อผู้ซึ่งยอมรับพระคริสต์ ด้วยความเชื่อซึ่งทั้งหลายนั้นจะได้รับพระพรจาก สวรรค์ที่พระเจ้าจะสามารถประทานให้ได้, ซึ่งสิ่งนี้ จะเกิดขึ้นในชีวิตแห่งจริยธรรมทั้งในชีวิตปัจจุบัน และในอนาคต พระสัญญานี้ได้ถูกประทับตราโดยพระโลหิตของ พระเยซูคริสต์ … พระสัญญาที่เกิดขึ้นนี้เป็นสิ่ง พิเศษสุดสำหรับผู้คนจำนวนมาก ซึ่งเราจะต้อง พยายามที่จะกระทำให้คนเหล่านั้นได้รู้จักพระองค์ และพูดว่า : ‘ ข้าพเจ้ายอมรับพระคริสต์เป็นพระ ผู้ช่วยให้รอด เพราะพระองค์ทรงประทานชีวิตของ พระองค์ให้กับข้าพระองค์ และช่วยให้ข้าพระองค์ พ้นจากความตาย ’” E.G.W. (Evangelism, cp. 8, pg. 276)


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 12 วันที่ 20 มิถุนายน 2015. วัน อาทิตย์ วันจันทร์วันอังคารวันพุธ วัน พฤหัสบดี 1. เข้ากรุงอย่างมี ชัยชนะ 2. ชำระพระวิหาร 3. คำอุปมาเรื่อง คนงานในสวน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google