งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนงาน / กิจกรรมตามนโยบายการ จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของ กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนงาน / กิจกรรมตามนโยบายการ จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของ กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนงาน / กิจกรรมตามนโยบายการ จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของ กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2 แผนงานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู และนักเรียน ( กสพ.)  การพัฒนาครูต้นแบบ ประกอบด้วย  Professional Trainers วิทยากรชาวต่างประเทศ 40 คน  Core Trainers ครูไทย 50 คน  Boost Camp (Teacher Training) ครูไทย 500 คน  พัฒนานักเรียน 10,000 คน  กระทรวงศึกษาธิการ จัดสัมมนาสรุปผลการพัฒนาครู และผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น เพื่อปรับปรุงการ ดำเนินงานต่อไป

3 Professional Trainers  พัฒนาวิทยากรชาวต่างประเทศ 40 คน * ประสานบริติช เคาน์ซิล และ สถานทูตอังกฤษเพื่อวางกรอบ การดำเนินงาน * จัดการอบรมตามแผนการ ดำเนินงาน * ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงาน และกำหนดระยะเวลา ดำเนินงาน

4 Core Trainers  การพัฒนาครูไทย 50 คน * คัดเลือกครูภาษาอังกฤษเข้ารับการอบรมเพื่อ เป็นวิทยากรแกนนำ (C2) * ประสานการดำเนินงาน * จัดการฝึกอบรม * ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานการดำเนินงาน และกำหนดระยะเวลา

5 Boost Camp (Teacher Training) พัฒนาครูภาษาอังกฤษชาวไทย จำนวน 500 คน * ดำเนินการคัดเลือกครูภาษาอังกฤษเข้ารับ การอบรมจากวิทยากรมืออาชีพ * ประสานการดำเนินงานและจัดการอบรม ระยะเวลา 6 สัปดาห์ ระหว่าง เดือน มีนาคม – เมษายน 2559

6 พัฒนานักเรียน 10,000 คน * ครูภาษาอังกฤษที่ได้รับการอบรม 500 คน จัดการเรียนการสอน ที่โรงเรียนตนเอง * กำหนดการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการ จัดการเรียนการสอน * ระหว่างเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2559

7 สัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน พัฒนาครูภาษาอังกฤษ * กระทรวงศึกษาธิการ จัดสัมมนาสรุปผลการพัฒนา ครูภาษาอังกฤษ และผลการ ดำเนินงานโดยนำผลด้าน Output/ Outcome/ Impact/ ปัญหาอุปสรรค มาประมวลผล อภิปราย และหาข้อสรุปเกี่ยวกับ ความสำเร็จ / ความล้มเหลว เพื่อปรับปรุง การดำเนินงานก่อนกำหนดเป็นแนวทาง / นโยบายใน การดำเนินงานต่อไป * ระหว่างเดือน กันยายน – สิงหาคม 2559

8 แผนงาน / กิจกรรมของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพครูและนักเรียน ตามนโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ ของกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ สพฐ. ปี 2559  ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ * จัดทำแนวทางและสนับสนุนโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 3,831 โรง และโรงเรียนอื่น ๆ ที่ สนใจดำเนินการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ( สถาบันภาษาอังกฤษ จัดทำ CD ตัวอย่างการจัดกิจกรรม ) * ส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยการจัดแข่งขันทักษะ ภาษาอังกฤษ Spelling Bee, Storytelling, Speech Contest * ส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษนักเรียนโดยผ่านศิลปะการละคร ประกอบด้วย - English Drama Competition ของนักเรียนสังกัด สพม. โดยสถาบัน ภาษาอังกฤษจัดฝึกอบรมครูผู้สอนของโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อนำองค์ความรู้ไปฝึกซ้อมและ พัฒนานักเรียนเข้าแข่งขัน English Drama Competition ต่อไป - English Skit Competition ของนักเรียนสังกัด สพป. โดยสถาบันภาษาอังกฤษ จัดการอบรมครูของโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโดยวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญในช่วงปิด ภาคเรียน เพื่อนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดและพัฒนานักเรียนเข้าแข่งขัน Skit ต่อไป

9 กิจกรรมลดความเหลื่อมล้ำ ทางการศึกษา  จัดการเรียนการสอนวิชาอื่นเป็นภาษาอังกฤษ (English Bilingual Education, EBE) ของ โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด สพป. ประกอบด้วย 3 วิชาหลัก ได้แก่วิชา วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และศิลปะ  จัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็น ภาษาอังกฤษ (EBE) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัด สพม.

10 การพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษ  ประเมินความสามารถภาษาอังกฤษของครู จัดกลุ่ม และพัฒนาตามระดับความสามารถ กลุ่มเป้าหมายคือ ครูภาษาอังกฤษที่ยังไม่ได้รับการประเมินจำนวน 40,000 คน  การคัดเลือกครูภาษาอังกฤษเข้าร่วมโครงการครู ต้นแบบตามนโยบายการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ของกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มเป้าหมาย ครูกลุ่ม C1, C2, B1, B2 จำนวน 500 คน  ส่งเสริมให้ครูสอนภาษาอังกฤษใช้ Classroom Language/ Functional English กลุ่มเป้าหมาย ครู สอนภาษาอังกฤษทุกคน และครูสอนวิชาอื่น ๆ เป็น ภาษาอังกฤษ (EBE)

11 งาน / โครงการพิเศษ ( โครงการต่อเนื่อง )  สนับสนุนการดำเนินงานโครงการตาม พระราชดำริ โรงเรียนที่ ใช้สื่อ 60 พรรษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

12


ดาวน์โหลด ppt แผนงาน / กิจกรรมตามนโยบายการ จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของ กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google