งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุม คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมอนามัย ครั้งที่ 1 /2558 วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย อาคาร 1 ชั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุม คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมอนามัย ครั้งที่ 1 /2558 วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย อาคาร 1 ชั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุม คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมอนามัย ครั้งที่ 1 /2558 วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย อาคาร 1 ชั้น 2 กรมอนามัย ถ่ายทอดผ่าน Video Conference

2 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ วาระที่ 1 ติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุม คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมอนามัย ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 พิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 การส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อขอรับรางวัล 2

3 รับรองรายงานการประชุม วาระที่ 2 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ ราชการกรมอนามัย ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 3 3

4 เรื่องสืบเนื่องวาระที่ 3 จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมอนามัย ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 Road map และเนื้อหา/วิธีการเก็บข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศกรมอนามัย ที่รองรับการปรับเปลี่ยนระบบข้อมูลสารสนเทศของกระทรวง การดำเนินงานเรื่องการประหยัดพลังงาน การประเมินการใช้งานระบบสารบรรณ Electronic ของทุกหน่วยงาน และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ระบบฯ กอง แผนงาน สลก. 4

5 ความเหมาะสมของตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เรื่องเพื่อพิจารณาวาระที่ 4 1) มิติประสิทธิภาพ 3 ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดบังคับ) 2) มิติพัฒนาองค์กร ตามแนวทาง PMQA 3) มิติประสิทธิผล ที่หน่วยงานเสนอ 2-5 ตัว 4) กำหนดการประชุมชี้แจง และการลงนามคำรับรองฯ 5

6 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ประเด็นการ ประเมินผล ตัวชี้วัดคะแนน มิติภายนอก  การประเมิน ประสิทธิผล 1. ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์และภารกิจหลักของหน่วยงาน 500  การประเมินคุณภาพไม่กำหนดเป็นตัวชี้วัด- มิติภายใน  การประเมิน ประสิทธิภาพ 2. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 100 3. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการ ประหยัดพลังงาน 100 4. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 100  การพัฒนาองค์การ 5. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การตามแนวทาง PMQA 200 รวม 1,000

7 รายละเอียดและเกณฑ์การประเมินผล ตัวชี้วัดมิติประสิทธิภาพ 7

8 ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กรณีที่ 1 หน่วยงานที่ไม่มีงบประมาณรายจ่ายลงทุน ตัวชี้วัด น้ำหนัก เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละ ของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 20406080100 ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายภาพรวม - ไตรมาสที่ 20.50 4951535556 - ไตรมาสที่ 30.25 7072747677 - ไตรมาสที่ 40.25 9092949697 รวม1.0 เกณฑ์การให้คะแนน แบ่งเป็น 2 กรณี 8

9 กรณีที่ 2 หน่วยงานที่มีงบประมาณรายจ่ายลงทุน ตัวชี้วัด น้ำหนัก เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละ ของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 20406080100 1. ความสามารถในการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายภาพรวม - ไตรมาสที่ 2 0.30 4951535556 - ไตรมาสที่ 3 0.15 7072747677 - ไตรมาสที่ 4 0.15 9092949697 2. ความสามารถในการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายลงทุน 0.407578818487 รวม1.0 9

10 ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ ตามมาตรการประหยัดพลังงาน 1.มีการรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน 2.มีการรายงานข้อมูลพื้นฐาน และการใช้ไฟฟ้า/น้ำมัน ครบถ้วน 12 เดือน 3. ดูผลการคำนวณ EUI การใช้ไฟฟ้า/น้ำมัน ตามสูตร -0.200 ถึง -0.300 -0.091 ถึง -0.199 0 ถึง -0.090 ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Utilization Index : EUI) = (90% ของปริมาณการใช้พลังงานมาตรฐาน) – ปริมาณการใช้พลังงานจริง ปริมาณการใช้พลังงานจริง เกณฑ์การให้คะแนน 10

11 ตัวชี้วัดที่ 4 คุณธรรมและความโปร่งใส รอการบูรณาการเกณฑ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สำนักงาน ก.พ.ร. ปปช. ปปท.) 11

12 รายละเอียดและเกณฑ์การประเมินผล ตัวชี้วัดมิติพัฒนาองค์การ 12

13 ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การ ตามแนวทาง PMQA เกณฑ์การให้คะแนน 70 200 คะแนน 70 60 70 60 หมวดที่ 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ หมวดที่ 1 การนำองค์การ หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวดที่ 5 การมุ้งเน้นทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ ประกอบด้วยเกณฑ์การประเมิน 24 ข้อ หลักฐานอ้างอิงขั้นต่ำ 12 รายการ 13 คะแนนรายหมวด/ข้อย่อย จะปรับอีกครั้งเนื่องจาก เดิมคะแนนเต็ม 400 คะแนน

14 ประเด็นการประเมินผลคะแนน 1.1 ผู้บริหารของหน่วยงานมีการกำหนดทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย การดำเนินงาน และถ่ายทอด สื่อสารให้บุคลากรรับรู้และนำไป ปฏิบัติ 25 1.2 ผู้บริหารมีการมอบอำนาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ25 1.3 ผู้บริหาร มีบทบาทในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน20 หมวดที่ 1 การนำองค์การ 70 คะแนน 14

15 หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 70 คะแนน ประเด็นการประเมินผลคะแนน 2.1 มีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายในภายนอกที่สำคัญ10 2.2 มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน10 2.3 มีการจัดทำข้อตกลงในการถ่ายทอดตัวชี้วัด จากระดับหน่วยงาน สู่ระดับบุคลอย่างเป็นระบบ (Flow Chart) 20 2.4 มีการสื่อสารและทำความเข้าใจ เรื่องการนำแผนยุทธศาสตร์/ แผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ 10 2.5 มีการติดตาม การรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนฯ และสรุปบทเรียนของการดำเนินงานระดับหน่วยงาน/ระดับบุคคล 20 หลักฐาน : แผนภาพแสดงการถ่ายทอดตัวชี้วัด และจากระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล ส่งรอบ 6 เดือน หลักฐาน : แผนยุทธศาสตร์/ แผนปฏิบัติการ ส่งรอบ 6 เดือน 15

16 หมวดที่ 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 70 คะแนน ประเด็นการประเมินผลคะแนนหลักฐาน 3.1 มีการวิเคราะห์กลุ่ม C/SH สินค้าและบริการ ความ คาดหวังความต้องการของ C/SH 20ผลการวิเคราะห์ (ตามแบบฟอร์ม) ส่งรอบ 6 เดือน 3.2 มีการกำหนดมาตรฐานการให้บริการ ซึ่งมีระยะเวลาแล้ว เสร็จของงานบริการ 15มาตรฐานการ ให้บริการ 3.3 มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับ C/SH10รายงานสรุปผล การดำเนิน กิจกรรม (ตามแบบฟอร์ม) 3.4 มีการดำเนินงานโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน กระบวนงานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน 10 3.5 มีการวัดความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของ C/SH15รายงานสรุปความ พึงพอใจ/ไม่พึง พอใจ 16

17 หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ประเด็นการประเมินผลคะแนนหลักฐาน 4.1 มีฐานข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงานที่ครอบคลุม ถูกต้อง ทันสมัย 20รายการฐานข้อมูลหรือ ระบุ URL เว็บไซต์ 4.2 มีระบบเทคโนโลยี ที่ C/SH สามารถเข้าถึง ข้อมูล ข่าวสารและรับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง ทุกกลุ่ม 15 4.3 มีระบบติดตามเฝ้าระวังและเตือนภัยที่มีความไว ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 15 4.4 มีการจัดการความรู้ระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน C/SH และมีการนำความรู้ไปใช้การพัฒนางาน 20รายงานสรุปผลการ ดำเนินงานกิจกรรมการ จัดความรู้ภายใน หน่วยงาน 70 คะแนน 17

18 หมวดที่ 5 การมุ้งเน้นทรัพยากรบุคคล ประเด็นการประเมินผลคะแนนหลักฐาน 5.1 มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้/ทักษะ และ สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน 20รายงานผลการพัฒนา ความรู้/ทักษะ (ตามแบบฟอร์ม) ส่งรอบ 6 9 12 เดือน 5.2 มีกิจกรรมส่งเสริมการมีสมรรถนะที่ดีของบุคลกร20รายงานสรุปผลการจัด กิจกรรมที่ส่งเสริมการมี สมรรถนะที่ดีของบุคลากร (ตามแบบฟอร์ม) 5.3 มีกิจกรรมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจ และ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 20รายงานสรุปผลการดำเนิน กิจกรรมการสร้างความ ผาสุก (ตามแบบฟอร์ม) 60 คะแนน 18

19 หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ ประเด็นการประเมินผลคะแนนหลักฐาน 6.1 มีการกำหนดกระบวนการทีสร้างคุณค่าและ กระบวนการสนับสนุน 15 6.2 มีการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของ กระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการ สนับสนุน 15มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) 6.3 มีการนำมาตรฐานการปฏิบัติงานไปใช้ในการ ดำเนินงาน 15 6.4 มีแผนสำรองฉุกเฉิน เพื่อรองรับภาวะฉุกเฉิน ต่าง ๆ และสื่อสารให้บุคลากรทราบ 15 60 คะแนน 19

20 รายละเอียดและเกณฑ์การประเมินผล ตัวชี้วัดมิติประสิทธิผล 20

21 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์หรือภารกิจหลักของหน่วยงาน หน่วยงานจำนวนตัวชี้วัด 1.สำนัก ส.3 2. สำนัก ท.4 3. สำนัก ภ.3 4. สำนัก อพ.2 5. กอง อ.5 6. สำนัก ผู้สูงอายุ3 หน่วยงานจำนวนตัวชี้วัด 1. สำนัก ว.3 2. สำนัก สอ.6 3. กอง ป.3 4. ศกม.3 5. ศูนย์ห้องฯ3 หน่วยงานจำนวนตัวชี้วัด 1. กตส.2 2. สลก.3 3. กอง จ.3 4. กองคลัง3 5. กองแผน3 6. กพร.2 7. สตส.2 8. สรป.3 9. สจร.3 หน่วยงานจำนวน ตัวชี้วัด 1.-12. ศูนย์อนามัย 1-126 13. กทป.2 14. ศพส.4 รวม 34 หน่วยงาน 74 ตัวชี้วัด 21

22 ตัวชี้วัดหน่วยงานเจ้าภาพ 1. ร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย (65 70 75 80 85)สำนักส่งเสริมสุขภาพ 2. ร้อยละของเด็กนักเรียนมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน (9.7 9.6 9.5 9.4 9.3) สำนักโภชนาการ 3. ร้อยละของ รพ.สป.ผ่านเกณฑ์ สถานบริการสุขภาพ ที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนฉบับบูรณาการ (40 45 50 55 60) สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ 4. มีระบบฐานข้อมูล สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและ สุขภาพ ระบบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (1 2 3 4 5 เรื่อง) 5 หน่วยงาน สายอนามัยสิ่งแวดล้อม 5. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมาย (60 70 80 90 100) สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 6. ร้อยละของ รพ.สต./ ศสม.ที่ให้บริการสุขภาพช่อง ปากที่มีคุณภาพ 30 35 40 45 50 สำนักทันตสาธารณสุข ศูนย์อนามัยที่ 1 - 12 22

23 ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผลงานวิจัยได้รับการนำเสนอในเวที วิชาการทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ ความสำเร็จตามเป้าหมาย 20406080100 ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการ นำเสนอในเวทีวิชาการทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ 6065707580 เกณฑ์การให้คะแนน กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุข ระหว่างประเทศ กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุข ระหว่างประเทศ แ 2 ตัวชี้วัด 23

24 ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละความพึงพอใจของภาคีเครือข่ายต่อการสนับสนุน ของการดำเนินงานของ กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ ความสำเร็จตามเป้าหมาย 20406080100 ร้อยละความพึงพอใจของภาคีเครือข่าย ต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่ม พัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่าง ประเทศ 6570758085 เกณฑ์การให้คะแนน 24

25 ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง จังหวัดลำปาง เกณฑ์การให้คะแนน ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนบุคลากรศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง ได้รับการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมส่งเสริม สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ ความสำเร็จตามเป้าหมาย 20406080100 จำนวนบุคลากรศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม (คน) 3035404550 แ 4 ตัวชี้วัด 25

26 ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของประชาชนในกลุ่มและพื้นที่เป้าหมายเฉพาะ ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ ความสำเร็จตามเป้าหมาย 20406080100 ร้อยละของประชาชนในกลุ่มและพื้นที่ เป้าหมายเฉพาะ ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม 60 (338 คน) 70 (394 คน) 80 (450 คน) 90 (507 คน) 100 (563 คน) เกณฑ์การให้คะแนน 26

27 ตัวชี้วัดที่ 3 : จำนวนโครงการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และ นวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ ความสำเร็จตามเป้าหมาย 20406080100 จำนวนโครงการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม ---12 เกณฑ์การให้คะแนน 27

28 ตัวชี้วัดที่ 4 : ร้อยละความพึงพอใจ ต่อการพัฒนาสุขภาพเด็กและ เยาวชน ภายใต้โครงการส่งเสริมโภชนาการ อนามัยแม่และ เด็ก และอนามัยสิ่งแวดล้อมในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสนับสนุน โครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง ปีงบประมาณ 2558 ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ ความสำเร็จตามเป้าหมาย 20406080100 ร้อยละความพึงพอใจต่อการพัฒนา สุขภาพเด็กและเยาวชนฯ 6570758085 เกณฑ์การให้คะแนน 28

29 ตัวชี้วัดที่ 1 : จำนวนโรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ ความสำเร็จตามเป้าหมาย 20406080100 จำนวนโรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 77115154191228 เกณฑ์การให้คะแนน สำนักส่งเสริมสุขภาพ แ 3 ตัวชี้วัด 29

30 ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย เกณฑ์การให้คะแนน ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ ความสำเร็จตามเป้าหมาย 20406080100 ร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย 6065707585 30

31 ตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละของเด็กอายุ 18 และ 30 เดือน ได้รับการ คัดกรองพัฒนาการ เกณฑ์การให้คะแนน ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ ความสำเร็จตามเป้าหมาย 20406080100 ร้อยละของเด็กอายุ 18 และ 30 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ 60708090100 31

32 ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละของ รพ.สต./ศสม. ที่ให้บริการสุขภาพ ช่องปากที่มีคุณภาพ ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ ความสำเร็จตามเป้าหมาย 20406080100 ร้อยละของ รพ.สต./ศสม. ที่ให้บริการ สุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ 3035404550 เกณฑ์การให้คะแนน สำนักทันตสาธารณสุข แ 4 ตัวชี้วัด 32

33 ตัวชี้วัดที่ 2 : อัตราฟันผุในเด็กอายุ 3 ปี ลดลงร้อยละ 2 ต่อปี ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ ความสำเร็จตามเป้าหมาย 20406080100 อัตราฟันผุในเด็กอายุ 3 ปีลดลงร้อยละ 2 ต่อปี - เท่าเดิมลด ร้อยละ 2 ลด ร้อยละ 2.5 ลด ร้อยละ 3 เกณฑ์การให้คะแนน 33

34 ตัวชี้วัดที่ 3 : จำนวนหน่วยบริการสาธารณสุขจัดบริการส่งเสริม ป้องกันโรคในช่องปากผู้สูงอายุ เกณฑ์การให้คะแนน ประเด็นการประเมินผลคะแนน 1.มีการประชุมถ่ายทอดโครงการ/แผนงาน แก่ผู้ประสานงานระดับเขต 20 2.มีกิจกรรมรณรงค์/เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการขยายเครือข่ายการ ให้บริการ 20 3.มีการจัดบริการส่งเสริม ป้องกันด้านสุขภาพช่องปากให้กับผู้สูงอายุใน รพ.สต./ศสม.130 แห่ง 20 4.มีการจัดบริการส่งเสริม ป้องกันด้านสุขภาพช่องปากให้กับผู้สูงอายุใน รพ.สต./ศสม.135 แห่ง 20 5. มีการจัดบริการส่งเสริม ป้องกันด้านสุขภาพช่องปากให้กับผู้สูงอายุ ใน รพ.สต./ศสม.140 แห่ง 20 34

35 ตัวชี้วัดที่ 4 : จำนวนผู้สูงอายุได้รับบริการใส่ฟันเทียมพระราชทาน เกณฑ์การให้คะแนน ประเด็นการประเมินผลคะแนน 1.มีโครงการ/แผนงาน 20 2.มีการตั้งเป้าหมายรายจังหวัด20 3.มีการสนับสนุนการดำเนินงาน การรณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์20 4.มีการจัดบริการใส่ฟันเทียม 35,000 ราย20 5.มีการจัดบริการใส่ฟันเทียม มากว่า 35,500 ราย20 35

36 ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละของเด็กนักเรียนมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ ความสำเร็จตามเป้าหมาย 20406080100 ร้อยละของเด็กนักเรียนมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 9.79.69.59.49.3 เกณฑ์การให้คะแนน สำนักโภชนาการ แ 3 ตัวชี้วัด 36

37 ตัวชี้วัดที่ 2 : จำนวนองค์กรส่งเสริมเด็กไทยเติบโตเต็มศักยภาพ ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ ความสำเร็จตามเป้าหมาย 20406080100 จำนวนองค์กรส่งเสริมเด็กไทยเติบโตเต็มศักยภาพ52647688100 เกณฑ์การให้คะแนน 37

38 ตัวชี้วัดที่ 3 : จำนวนศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ ความสำเร็จตามเป้าหมาย 20406080100 จำนวนศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง 104128152176200 เกณฑ์การให้คะแนน 38

39 ตัวชี้วัดที่ 1 อัตราการคลอดในมารดาอายุ 15-19 ปี ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ ความสำเร็จตามเป้าหมาย 20406080100 อัตราการคลอดในมารดาอายุ 15 - 19 ปี5554535251 เกณฑ์การให้คะแนน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ แ 2 ตัวชี้วัด 39

40 ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน และรับรองโรงพยาบาล ตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและ เยาวชนฉบับบูรณาการ ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ ความสำเร็จตามเป้าหมาย 20406080100 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน และรับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพ ที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนฉบับบูรณาการ 4045505560 เกณฑ์การให้คะแนน 40

41 ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานประกอบกิจการด้านการ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์คุณภาพสถานประกอบ กิจการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประเด็นการประเมินผลคะแนน 1. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสถานประกอบกิจการด้านการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ 10 2. มีแผนการประเมินสถานสถานประกอบกิจการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ25 3. มีกระบวนการตรวจประเมินที่ชัดเจน อย่างเป็นขั้นตอน25 4. จำนวนสถานประกอบกิจการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ผ่านเกณฑ์คุณภาพ 6 แห่ง 20 5. จำนวนสถานประกอบกิจการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ผ่านเกณฑ์คุณภาพ 12 แห่ง 20 รวม100 เกณฑ์การให้คะแนน กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ แ 5 ตัวชี้วัด

42 ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนคลินิกไร้พุง (DPAC) ในโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพ ศูนย์อนามัยเขต ผ่านเกณฑ์ การประเมินคุณภาพ (DPAC Quality) ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ ความสำเร็จตามเป้าหมาย 20406080100 จำนวนคลินิกไร้พุง (DPAC) ในโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยเขต ผ่านเกณฑ์ การ ประเมินคุณภาพ (DPAC Quality) 1 แห่ง 3 แห่ง 6 แห่ง 9 แห่ง 12 แห่ง เกณฑ์การให้คะแนน 42

43 ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการรณรงค์ปวง ประชาร่วมใจ ปั่นสองล้อสู่สุขภาพดี เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เกณฑ์การให้คะแนน ประเด็นการประเมินผลคะแนน 1. มีการจัดทำโครงการ และแผนการดำเนินงานโครงการ10 2. มีร่างแนวทางดำเนินการและเกณฑ์เมืองจักรยานเพื่อสุขภาพ 20 3. จัดประชุมชี้แจงแนวทางนโยบายสาธารณะส่งเสริมการใช้จักรยานตามบริบทพื้นที่ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบ 25 4. จัดประชุมวิชาการการส่งเสริมการใช้จักรยานเพื่อสุขภาพ และมอบรางวัลพื้นที่ ต้นแบบเมืองจักรยาน 25 5. มีการสรุปโครงการรณรงค์ปวงประชาร่วมใจ ปั่นสองล้อสู่สุขภาพดี เฉลิมพระ เกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อการ พัฒนาต่อยอดโครงการในปีถัดไป 20 รวม100 43

44 ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรและขยายผลการดำเนินงานเพื่อป้องกัน การจมน้ำในเด็กไทย เกณฑ์การให้คะแนน ประเด็นการประเมินผลคะแนน 1. มีการจัดทำโครงการ และแผนการดำเนินงานโครงการ10 2. มีคู่มือป้องกันและการช่วยเหลือตนเองเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำในเด็ก 20 3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ครู ก 2 รุ่น 25 4. จัดการประกวดนวัตกรรมเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมในการป้องกันการจมน้ำ 25 5. มีการสรุปโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและขยายผลการดำเนินงานเพื่อ ป้องกันการจมน้ำในเด็กไทยเพื่อการพัฒนาต่อยอดโครงการในปีถัดไป 20 รวม100 44

45 ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จการจัดทำองค์ความรู้เรื่อง การออกกำลังกายในพระสงฆ์ เกณฑ์การให้คะแนน ประเด็นการประเมินผลคะแนน 1.ศึกษาและเก็บข้อมูลกิจวัตรประจำวันของพระสงฆ์20 2.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์การออกกำลังกายที่เหมาะสมของ พระสงฆ์ 20 3.จัดทำรูปแบบการออกกำลังกายที่เหมาะสมของพระสงฆ์20 4.ส่งข้อมูลองค์ความรู้เสนอให้กลุ่มอำนวยการจัดทำสื่อ20 5.เผยแพร่ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อนำไปสู่การให้ความรู้แก่พระสงฆ์20 รวม100 45

46 ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ ความสำเร็จตามเป้าหมาย 20406080100 ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่ พึงประสงค์ 2224262830 เกณฑ์การให้คะแนน สำนักอนามัยผู้สูงอายุ แ 3 ตัวชี้วัด 46

47 ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของ DHS ที่มีระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และผู้สูงอายุที่ต้องการการพึ่งพิง (Long Term Care) ด้าน สุขภาพ (ตัวชี้วัดแผนงานผู้สูงอายุระดับเขต) ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ ความสำเร็จตามเป้าหมาย 20406080100 ร้อยละของ DHS ที่มีระบบการดูแลผู้สูงอายุ ระยะยาวและผู้สูงอายุที่ต้องการการพึ่งพิง (Long Term Care) ด้านสุขภาพ (ตัวชี้วัดแผนงานผู้สูงอายุ ระดับเขต) 1015202530 เกณฑ์การให้คะแนน 47

48 ตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละของวัดส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ ความสำเร็จตามเป้าหมาย 20406080100 ร้อยละของวัดส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน 1015202530 เกณฑ์การให้คะแนน 48

49 ตัวชี้วัดที่ 1 : จำนวนรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ ความสำเร็จตามเป้าหมาย 20406080100 จำนวนรายงานสถานการณ์ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 1 ประเด็น 2 ประเด็น 3 ประเด็น 4 ประเด็น 5 ประเด็น เกณฑ์การให้คะแนน สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม แ 3 ตัวชี้วัด 49

50 ตัวชี้วัดที่ 2 : จำนวนสถานบริการสาธารณสุขสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินกิจกรรม GREEN เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ของผลงานที่ผ่านมา ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ ความสำเร็จตามเป้าหมาย 20406080100 จำนวนสถานสถานบริการสาธารณสุข สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินกิจกรรม GREEN เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ของผลงานที่ผ่านมา - 34 แห่ง 68 แห่ง 102 แห่ง 135 แห่ง เกณฑ์การให้คะแนน 50

51 ตัวชี้วัดที่ 3 : จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมี การจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมาย ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ ความสำเร็จตามเป้าหมาย 20406080100 จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง สาธารณสุขมีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตาม กฎหมาย 839843847851855 เกณฑ์การให้คะแนน 51

52 ตัวชี้วัดที่ 1 : จำนวนรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ ความสำเร็จตามเป้าหมาย 20406080100 จำนวนรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ 1 ประเด็น 2 ประเด็น 3 ประเด็น 4 ประเด็น 5 ประเด็น เกณฑ์การให้คะแนน สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ แ 6 ตัวชี้วัด 52

53 ตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาร้านอาหารไทย ปลอดภัยสุขภาพดี (Clean Food Good Taste Plus) เกณฑ์การให้คะแนน ประเด็นการประเมินผล คะแนน 1. มีแผนงาน/โครงการร้านอาหารไทย ปลอดภัย สุขภาพดี2020 2. มีการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและการประเมินรับรองมาตรฐาน โครงการร้านอาหารไทย ปลอดภัยสุขภาพดี แก่เจ้าหน้าที่ศอ.ที่ 1-12 2020 3. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ/มีการสนับสนุนการดำเนินงาน ศอ.ที่ 1-12 3030 4. มีผลสำเร็จของการดำเนินงานพัฒนาร้านอาหารไทย ปลอดภัยสุขภาพดี ตามเป้าหมาย อย่างน้อย 60 แห่ง 3030 รวม100 53

54 ตัวชี้วัดที่ 3 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นให้มีระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการ สุขาภิบาลอาหาร (EHA 1000) ระดับพื้นฐาน เกณฑ์การให้คะแนน ประเด็นการประเมินผล คะแนน 1. มีแผนงาน/โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม2020 2. มีข้อมูลพื้นฐานระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการสุขาภิบาล อาหาร (EHA 1000) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ 4040 3. มีการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 6060 4. มีการประเมินระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการสุขาภิบาล อาหาร (EHA 1000) และมีการติดตามการนำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ไปใช้ในพื้นที่เป้าหมาย 8080 5. มีผลสำเร็จของการดำเนินงานสามารถพัฒนาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นให้มีระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการสุขาภิบาล อาหาร (EHA 1000) ระดับพื้นฐานตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าศูนย์ อนามัยละ 1 แห่ง 100 54

55 ตัวชี้วัดที่ 4 : ระดับความสำเร็จของการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค เกณฑ์การให้คะแนน ประเด็นการประเมินผล คะแนน 1. มีแผนงาน/โครงการ2020 2. มีการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน/สนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่15 3. ทำการสำรวจและเก็บตัวอย่าง มากกว่า 1,500 ตัวอย่าง45 4. มีผลสำเร็จของการดำเนินงานตามเป้าหมาย ผลการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพน้ำบริโภคที่ได้รับจากศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ได้บันทึก และวิเคราะห์เข้าสู่ระบบรายงานสรุปสถานการณ์คุณภาพน้ำ 2020 รวม100 55

56 ตัวชี้วัดที่ 5 : ระดับความสำเร็จของการเฝ้าระวังสถานการณ์ด้าน สุขาภิบาลอาหารและน้ำ เกณฑ์การให้คะแนน ประเด็นการประเมินผล คะแนน 1. มีแผนงาน/โครงการเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ2020 2. มีการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการเฝ้าระวังสถานการณ์ด้าน สุขาภิบาลอาหารและน้ำ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 20 3. มีการดำเนินงานเฝ้าระวังฯ ในพื้นที่ปกติ และพื้นที่เสี่ยง30 4. มีรายงานผลการดำเนินงานเฝ้าระวังฯ ในพื้นที่ปกติ และพื้นที่เสี่ยง3030 รวม 100 56

57 ตัวชี้วัดที่ 6 : ระดับความสำเร็จของการลด ละ เลิก การใช้ ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เกณฑ์การให้คะแนน ประเด็นการประเมินผล คะแนน 1.มีแผนงาน /โครงการรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร20 2.มีการประชุม / ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน20 3.มีกิจกรรมการติดตามรณรงค์และตรวจเยี่ยม30 4.มีผลสำเร็จของการดำเนินงานตามเป้าหมาย 4.1 ร้านและแผงลอยจำหน่ายอาหารในศูนย์อนามัย เลิกการใช้โฟม ใส่อาหาร 100 % จำนวน 12 แห่ง 4.2 ร้อยละ 30 ของ สสจ./รพศ./รพท./รพช. ที่ร้านและแผงลอย จำหน่ายอาหาร เลิกการใช้โฟมใส่อาหาร 100% ( 285 แห่ง) 30 รวม100 57

58 ตัวชี้วัดที่ 1 : จำนวนรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ ความสำเร็จตามเป้าหมาย 20406080100 จำนวนรายงานสถานการณ์ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 1 ประเด็น 2 ประเด็น 3 ประเด็น 4 ประเด็น 5 ประเด็น เกณฑ์การให้คะแนน กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ แ 3 ตัวชี้วัด 58

59 ตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับความสำเร็จของการประเมินความเปราะบาง และการปรับตัวด้านสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ กรณี ผลกระทบจากอุทกภัย เกณฑ์การให้คะแนน ประเด็นการประเมินผล คะแนน 1. รวบรวมข้อมูลวิชาการ10 2. วิเคราะห์ขอบเขตการศึกษาและจัดทำเครื่องมือในการเก็บข้อมูล10 3. ลงเก็บข้อมูลตามเครื่องมือที่ได้พัฒนาขึ้นมา20 4. วิเคราะห์ข้อมูล20 5. รายงานการศึกษาความเปราะบางและการปรับตัวด้านสุขภาพ40 รวม100 59

60 ตัวชี้วัดที่ 3 : จำนวนเครื่องมือประเมินความเสี่ยงด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม (Checklist) สำหรับตรวจประเมินกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ ความสำเร็จตามเป้าหมาย 20406080100 จำนวนเครื่องมือประเมินความเสี่ยงด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อม (Checklist) สำหรับตรวจ ประเมินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2 กิจการ 3 กิจการ 4 กิจการ 5 กิจการ 6 กิจการ เกณฑ์การให้คะแนน 60

61 ตัวชี้วัดที่ 1 : จำนวนรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ ความสำเร็จตามเป้าหมาย 20406080100 จำนวนรายงานสถานการณ์ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 1 ประเด็น 2 ประเด็น 3 ประเด็น 4 ประเด็น 5 ประเด็น เกณฑ์การให้คะแนน ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข แ 3 ตัวชี้วัด 61

62 ตัวชี้วัดที่ 2 : จำนวนการจัดทำร่างอนุบัญญัติออกตามความใน พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ ความสำเร็จตามเป้าหมาย 20406080100 จำนวนการจัดทำร่างอนุบัญญัติออกตาม ความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 56789 เกณฑ์การให้คะแนน 62

63 ตัวชี้วัดที่ 3 : จำนวนคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดที่มีการ ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ ความสำเร็จตามเป้าหมาย 20406080100 จำนวนคณะอนุกรรมการสาธารณสุข จังหวัดที่มีการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย 5055606570 เกณฑ์การให้คะแนน 63

64 ตัวชี้วัดที่ 1 : จำนวนตัวอย่างที่ให้การสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ และทดสอบคุณภาพน้ำในโครงการของกรมอนามัย ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ ความสำเร็จตามเป้าหมาย 20406080100 จำนวนตัวอย่างที่ให้การสนับสนุนการ ตรวจวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพน้ำใน โครงการของกรมอนามัย 3,0003,5004,0004,5005,000 เกณฑ์การให้คะแนน ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย แ 3 ตัวชี้วัด 64

65 ตัวชี้วัดที่ 2 : จำนวนประชาชน ชุมชนและบุคลากรภาคีเครือข่าย ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ ความสำเร็จตามเป้าหมาย 20406080100 จำนวนประชาชน ชุมชนและบุคลากรภาคี เครือข่ายได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อม (ราย) 2004006008001,000 เกณฑ์การให้คะแนน 65

66 ตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ กระบวนงาน เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 20406080100 1.กระบวนงานตรวจวิเคราะห์และทดสอบ 6570758085 2.กระบวนงานผลิตชุดทดสอบอย่างง่าย 6570758085 เกณฑ์การให้คะแนน 66

67 ตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับความสำเร็จของกระบวนการตรวจสอบภายใน เกณฑ์การให้คะแนน กลุ่มตรวจสอบภายใน แ 2 ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมินผลคะแนน 1.กระบวนการประเมินความเสี่ยง: สำรวจข้อมูลต่าง ๆ ระบุปัจจัยเสี่ยง และ วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง 20 2.กระบวนการวางแผนการตรวจสอบ : การกำหนดประเด็นการตรวจสอบ ให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบระยะยาว 20 3.กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ : การตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง วิเคราะห์และประเมินผล สรุปประเด็นข้อตรวจพบ และบันทึก ข้อมูล 20 4.กระบวนการรายงานผล: รวบรวมข้อมูลที่ได้สรุปประเด็นข้อตรวจพบไว้ และ คัดเลือกข้อมูลที่มีความสำคัญ ร่างรายงานและเสนอรายงานให้ผู้บริหาร รับทราบ 20 5.จัดลำดับความเสี่ยงของหน่วยงานรับตรวจ ประจำปี 255820 67

68 ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ ปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย เกณฑ์การให้คะแนน ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ ความสำเร็จตามเป้าหมาย 20406080100 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย 6570758085 68

69 ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม และความพึงพอใจ ต่อการจัดกิจกรรรมสำคัญของกรมอนามัย เกณฑ์การให้คะแนน สำนักงานเลขานุการกรม แ 3 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ ความสำเร็จตามเป้าหมาย 20406080100 1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมพิธีในวันสำคัญที่เกี่ยวกับสถาบัน พระมหากษัตริย์ 6570758085 2. ร้อยละผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมอนามัย 6570758085 3. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย 6570758085 4. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปี 6570758085 5. ร้อยละความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรรมสำคัญของกรม อนามัย ทั้ง 4 กิจกรรม 6570758085 69

70 ตัวชี้วัดที่ 2 :ร้อยละความสำเร็จในการให้บริการงานอาคาร สถานที่กรมอนามัย เกณฑ์การให้คะแนน ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ ความสำเร็จตามเป้าหมาย 20406080100 1. ร้อยละความสำเร็จในการให้บริการซ่อมบำรุงอาคาร 6570758085 2. ร้อยละความสำเร็จในการให้บริการด้านงานไฟฟ้า 6570758085 3. ร้อยละความสำเร็จในการให้บริการด้านงานประปา 6570758085 4. ร้อยละความสำเร็จในการให้บริการด้านงานโทรศัพท์ 6570758085 70

71 ตัวชี้วัดที่ 3 : ระดับความสำเร็จของการประเมินการใช้งาน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เกณฑ์การให้คะแนน ประเด็นการประเมินผลคะแนน 1.จัดทำประเด็นการประเมินการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของหน่วยงาน 20 2.ประสานและชี้แจงทำความเข้าใจกับหน่วยงานเกี่ยวกับการประเมิน การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 10 3.ดำเนินการประเมินการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์โดยการ สอบถามเจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงานในสังกัดกรม 2525 4.รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล20 5.มีรายงานสรุปผลการประเมินการใช้งานระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์รายหน่วยงานและภาพรวมกรมอนามัย พร้อมข้อเสนอ ต่อการพัฒนาปรับปรุง 25 71

72 ตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับความสำเร็จของการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2558 เกณฑ์การให้คะแนน กองการเจ้าหน้าที่ แ 3 ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมินผลคะแนน 1.สำรวจอัตราว่างแรกบรรจุ และสอบถามความต้องการในการสรรหาบุคคล (ตุลาคม-พฤศจิกายน 2557) 20 2.แต่งตั้งและประชุม คกก.ดำเนินการคัดเลือก กำหนดเกณฑ์การคัดเลือก ประกาศรับสมัครคัดเลือก (ธันวาคม2557-มกราคม 2558) 30 3. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2558) 10 4.ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตามเกณฑ์ (กุมภาพันธ์ 2558) 20 5.ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเรียกบรรจุบุคคลผู้คัดเลือกได้ให้บรรจุเข้ารับ ราชการต่อไป (มีนาคม 2558) 20 72

73 ตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการจัดทำคำสั่งเลื่อน ค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ กรมอนามัย เกณฑ์การให้คะแนน ประเด็นการประเมินผลคะแนน 1.แจ้งหน่วยงานดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 และ สรุปผลการประเมินฯ เพื่อพิจารณาการเลื่อนค่าตอบแทน และการเลิกจ้าง 20 2.ตรวจสอบข้อมูลพนักงานราชการที่มีตัว เพื่อคำนวณวงเงินการเลื่อนค่าตอบแทน ประจำปี แจ้งหน่วยงานดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 และ สรุปผลการประเมินฯ เพื่อพิจารณาการเลื่อนค่าตอบแทน และการเลิกจ้าง 20 3.ตรวจสอบความถูกต้องของการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนที่ได้รับจากหน่วยงาน นำข้อมูลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการบริหารวงเงิน การเลื่อนค่าตอบแทน ประจำปี 20 4.ดำเนินการจัดทำคำสั่งเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ กรมอนามัย แล้วเสร็จภายหลังเดือนตุลาคม ได้ถูกต้อง ครบถ้วน 20 5.ดำเนินการจัดทำคำสั่งเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ กรมอนามัย แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ได้ถูกต้อง ครบถ้วน 20 73

74 ตัวชี้วัดที่ 3 : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานสำรวจความคิดเห็นของ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบของกรมอนามัยปีงบประมาณ2558 เกณฑ์การให้คะแนน ประเด็นการประเมินผลคะแนน 1.จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการ ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมอนามัยปีงบประมาณ2558 25 2.กำหนดกลุ่มตัวอย่างและจัดส่งแบบสำรวจฯไปยังหน่วยงานในสังกัด กรมอนามัย เพื่อแจกแบบสำรวจให้กลุ่มตัวอย่าง 25 3.รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผลการสำรวจ25 4.จัดทำรายงานสรุปผลการสำรวจความคิดเห็น25 74

75 ตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณในระบบ GFMIS เกณฑ์การให้คะแนน กองคลัง แ 3 ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมินผลคะแนน 1. บันทึกรับหลักฐานขอเบิกที่ผ่านการอนุมัติให้เบิกเงินในทะเบียนคุม หลักฐานขอเบิก และจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 10 2. ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานขอเบิกให้ครบถ้วน ถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการและแนวปฏิบัติที่กำหนด 30 3. บันทึกรายการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS20 4. จัดพิมพ์รายงานสรุปรายการขอเบิกเงิน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง กับข้อมูลการขอเบิกเงินทุกสิ้นวันทำการถัดไป 20 5. ตรวจสอบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของเจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิรับเงิน ภายใน 6 วันทำการนับจากวันที่ได้รับหลักฐานขอเบิกเงิน 20 75

76 ตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับความสำเร็จของการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษภายใน ระยะเวลาที่กำหนด และถูกต้องตามระเบียบ เกณฑ์การให้คะแนน ประเด็นการประเมินผลคะแนน 1. ขั้นตอนตรวจสอบรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง : เจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบการดำเนินการตามระเบียบพัสดุ ข้อ 27 และระเบียบอื่นๆที่ เกี่ยวข้องและนำเสนอหัวหน้าส่วนราชการ 20 2. ขั้นตอนตรวจสอบรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง20 3. ขั้นตอนคุมงบประมาณและจัดทำเอกสารเรียกผู้รับจ้าง/ผู้ขาย มาทำสัญญา 20 4. ขั้นตอนการทำสัญญา : จัดทำเอกสารสัญญา 2 ฉบับ เสนอเอกสารผ่าน นิติกรเพื่อเสนอกรมลงนามในสัญญา 20 5. ขั้นตอนบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP และดำเนินการทุกขั้นตอนแล้วเสร็จ ภายใน 20 วัน 20 76

77 ตัวชี้วัดที่ 3 : ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานการเงิน ในภาพรวมของกรม เกณฑ์การให้คะแนน ประเด็นการประเมินผลคะแนน 1. ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องบัญชีเงินสดในมือในงบทดลองทุก หน่วยเบิกจ่าย 20 2. - ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีพักสินทรัพย์ทุกประเภทใน งบทดลองทุกหน่วยงานเบิกจ่าย - ดำเนินการตรวจสอบและติดตามทุกหน่วยเบิกจ่าย ให้ดำเนินการ ประมวลผลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์รายตัวทุกเดือน 20 3. ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของงบทดลองทุกหน่วยเบิกจ่าย20 4. ดำเนินการตรวจสอบทุกหน่วยเบิกจ่ายมีการบันทึกรายการปรับปรุงบัญชี ตามเกณฑ์คงค้างในระบบ GFMIS ของปี 2558 ภายใน 30 วันนับจากวัน สิ้นปีงบประมาณ 20 5. - รายงานการเงินของส่วนราชการต้องได้รับการรับรอง โดยมีความ ถูกต้องตามเกณฑ์ ข้อ 1-4 - จัดทำรายงานการเงินระดับกรมของปีงบประมาณ 2558 ส่งให้ สตง. ตรวจสอบ และสำเนารายงานให้กรมบัญชีกลางทราบ ภายใน 45 วัน นับจากวันสิ้นงบประมาณ 20 77

78 ตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสารสนเทศ และการมี ข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพ กองแผนงาน แ 3 ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1ระดับ 2ระดับ 3ระดับ 4ระดับ 5 20 คะแนน40 คะแนน60 คะแนน80 คะแนน100 คะแนน มีข้อมูลเชิง ประจักษ์ 6 ข้อ มีข้อมูลเชิง ประจักษ์ 7 ข้อ มีข้อมูลเชิง ประจักษ์ 8 ข้อ มีข้อมูลเชิง ประจักษ์ 9 ข้อ มีข้อมูลเชิง ประจักษ์ 10 ข้อ 78

79 ข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 1.มีฐานข้อมูลที่ครอบคลุมที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน 2.มีระบบการวิเคราะห์ผลการดำเนินการ 3.มีระบบตรวจสอบความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่จัดเก็บ ในระบบฐานข้อมูล 4.มีการอัพเดทข้อมูลที่จำเป็นอย่างสม่ำเสมอและทันท่วงที 5.มีระบบสืบค้นข้อมูลบนเว็บไซต์ของส่วนราชการที่มีประสิทธิภาพ 6. มีการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศจากข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน 7. มีแนวทาง/มาตรการป้องกันความเสียหายและมีการสำรองข้อมูลสารสนเทศ (backup) 8. มีระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ 9. มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 10. มีระบบ Access Right ที่ถูกต้องและทันสมัย 79

80 ตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับความสำเร็จของการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เกณฑ์การให้คะแนน ขั้นตอนประเด็นการประเมินผล 1-3 จัดทำนโยบายการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ข้อมูลประมาณการ รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น และแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 4จัดทำเอกสาร/ข้อมูลคำของบประมาณรายจ่าย 5 จัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 6-7 จัดทำเอกสารบทสรุปวงเงินงบประมาณ และเอกสารสรุปรายละเอียด ข้อมูลตามเอกสารงบประมาณ ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ 8จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเสนอต่อ สำนักงบประมาณภายในเวลาที่กำหนด 80

81 ตัวชี้วัดที่ 3 : ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของ กรมอนามัย เกณฑ์การให้คะแนน ประเด็นการประเมินผลคะแนน 1. การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ มาตรการที่ใช้ โดยกำหนดเป็นแผนงาน/ โครงการกิจกรรม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ นโยบาย และความจำเป็น เร่งด่วน 20 2.การสื่อสารและการถ่ายทอดค่าเป้าหมาย และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย 20 3.การวิเคราะห์ความต้องการทางยุทธศาสตร์ เพื่อจัดทำ ยุทธศาสตร์ระดับ กระทรวงสาธารณสุข และยุทธศาสตร์ศาสตร์กรมอนามัย พ.ศ. 2559 20 4. การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมอนามัยประจำปี 2558 20 5. การทบทวนผลการดำเนินงานในปี 2558 การวิเคราะห์ความต้องการทาง ยุทธศาสตร์ เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ศาสตร์กรมอนามัย พ.ศ. 2560 20 81

82 ตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับความสำเร็จของการประเมินการพัฒนาองค์กร ของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย เกณฑ์การให้คะแนน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร แ 2 ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมินผลคะแนน 1. จัดทำเครื่องมือการประเมินการพัฒนาองค์กรของหน่วยงาน20 2. ชี้แจงทำความเข้าใจกับหน่วยงาน เกี่ยวกับขั้นตอนการประเมิน20 3. ประเมินการพัฒนาองค์กรของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย โดยใช้ เครื่องมือการประเมินฯ และการเยี่ยมเสริมพลังหน่วยงาน 20 4. รวบรวมและวิเคราะห์ผลตามหลักสถิติ 20 5. มีรายงานสรุปผลการประเมินการพัฒนาองค์กรรายหน่วยงานและ สรุปเป็นภาพรวมกรมอนามัย พร้อมข้อเสนอต่อการพัฒนาปรับปรุง 20 82

83 ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละความพึงพอใจของการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการ ดำเนินงานพัฒนาระบบราชการของหน่วยงานในสังกัด กรมอนามัยต่อกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เกณฑ์การให้คะแนน ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ ความสำเร็จตามเป้าหมาย 20406080100 ร้อยละความพึงพอใจของการให้ คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานพัฒนาระบบ ราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ต่อกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 6570758085 83

84 ตัวชี้วัดที่ 1 : จำนวนการผลิตสื่อและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เกณฑ์การให้คะแนน สำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง แ 2 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ ความสำเร็จตามเป้าหมาย 20406080100 ผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประเภทต่างๆ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 1. ผลิตและเผยแพร่ผ่านหนังสือพิมพ์ จำนวน 20 ครั้ง (40 คะแนน) 1214161820 2. ผลิตและเผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์ จำนวน 10 ครั้ง (30 คะแนน) 678910 3. ผลิตและเผยแพร่ผ่านสื่อนิตยสาร จำนวน 3 ครั้ง (10 คะแนน) --123 4. ผลิตและเผยแพร่ผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ ภายในกรม จำนวน 10 ครั้ง (20 คะแนน) 246810 84

85 ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกรมอนามัย เกณฑ์การให้คะแนน ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ ความสำเร็จตามเป้าหมาย 20406080100 ร้อยละของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ กรมอนามัย 6065707580 85

86 ตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับความสำเร็จของการจัดทำและดำเนินงานตามแผนงาน พัฒนาความร่วมมือด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมพื้นที่ชายแดนไทย ประจำปีงบประมาณ 2558 เกณฑ์การให้คะแนน สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ แ 3 ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมินผลคะแนน 1.ทบทวน วิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 20 2.จัดประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อกำหนดประเด็นความร่วมมือฯ ของพื้นที่ดำเนินการ 20 3.มีแผนงานพัฒนาความร่วมมือด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2558 20 4.มีการดำเนินงานภายใต้แผนงาน ปี 2558 สำเร็จร้อยละ 60 และจัดทำรายงาน สรุปผลการดำเนินงาน 20 5.มีการดำเนินงานภายใต้แผนงาน ปี 2558 สำเร็จร้อยละ 80 และจัดทำรายงาน สรุปผลการดำเนินงาน 20 86

87 ตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้าน ต่างประเทศ กรมอนามัย ปี 2558 - 2561 เกณฑ์การให้คะแนน ประเด็นการประเมินผลคะแนน 1. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดกรอบแนวทางการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศของกรมอนามัย ปี 2558 – 2561 20 2.จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อกำหนดกรอบแนวทางการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ ฯ 20 3. ทบทวนข้อมูลความร่วมมือฯ วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพแวดล้อม ภายในและภายนอก และจัดทำสรุปเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำ แผนยุทธศาสตร์ฯ 20 4.จัดประชุมหารือ ระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง20 5.มีแผนยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศ ของกรมอนามัย ปี 2558 - 256120 87

88 ตัวชี้วัดที่ 3 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรกรมอนามัยด้านต่างประเทศ เกณฑ์การให้คะแนน ประเด็นการประเมินผลคะแนน 1. มีแผนงาน/โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยด้าน ต่างประเทศ 20 2.มีหลักสูตร/รายละเอียดเนื้อหาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรม อนามัยด้านต่างประเทศ 20 3.มีผลการประเมินการจัดอบรม/การจัดกิจกรรม และข้อเสนอเพื่อการ ดำเนินงานในปีต่อไป 20 4.บุคลากรกรมอนามัยเข้ารับการพัฒนาศักยภาพร้อยละ 70 ของ เป้าหมาย 20 5. บุคลากรกรมอนามัยเข้ารับการพัฒนาศักยภาพร้อยละ 80 ของ เป้าหมาย 20 88

89 สำนักสร้างและจัดการความรู้ 89 ตัวชี้วัดที่ 1 : จำนวนโครงการจัดการความรู้เชิงกลยุทธ์ เกณฑ์การให้คะแนน แ 3 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ ความสำเร็จตามเป้าหมาย 20406080100 จำนวนโครงการจัดการความรู้เชิงกลยุทธ์ 15 โครง การ 18 โครง การ 20 โครง การ 23 โครง การ 26 โครง การ 89

90 90 ตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับคะแนนเฉลี่ยของโครงการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เกณฑ์การให้คะแนน ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ ความสำเร็จตามเป้าหมาย 20406080100 ระดับคะแนนเฉลี่ยของโครงการ พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 3.004.005.006.007.00 เงื่อนไข : เป็นโครงการวิจัยที่ผ่านความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติผ่านในระบบ NRMS เท่านั้น 90 ระดับคะแนนรวม Y = ∑ N i X i Z i โดยที่ Y = ระดับคะแนนเฉลี่ยของโครงการ N i = จำนวนโครงการวิจัย X i = น้ำหนักคะแนน Z i = จำนวนระดับโครงการ

91 91 ตัวชี้วัดที่ 3 : ระดับความสำเร็จด้านมาตรฐานทางวิชาการของโครงการ พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อม เกณฑ์การให้คะแนน ประเด็นการประเมินผลคะแนน 1. ขออนุมัติโครงการวิจัยและจัดทำแผนปฏิบัติงานวิจัยในระบบงาน NRPM - Ongoing Monitoring โดยนักวิจัย 20 2. ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของแผนงานวิจัยในระบบงาน NRPM - Ongoing Monitoring โดยผู้ประสานหน่วยงานย่อย 20 3. รายงานความก้าวหน้าใน ระบบงาน NRPM - Ongoing Monitoring รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน 20 4.โครงการวิจัยได้รับใบรับรองจริยธรรมการวิจัย20 5.โครงการผ่านการประเมินคุณภาพก่อนการเผยแพร่ตามแบบฟอร์มที่ กำหนดระดับดีมาก (ร้อยละ80) 20 รวม100 91

92 ปฏิทินดำเนินการ 24-25 ธ.ค.57 ม.ค.58 9 ธ.ค.57 7 ต.ค.57 ติดตามผลระดับกรมปี 2557 กำหนดกรอบแนวทางปี 2558 และ มอบหมายเจ้าภาพตัวชี้วัด ประชุม Conference เพื่อพิจารณาตัวชี้วัด ตามคำรับรองฯ ระดับหน่วยงาน ชี้แจงเกณฑ์การประเมินให้หน่วยงาน ลงนามคำรับรองฯ ระดับหน่วยงาน 16 พ.ย. 57 ประชุมหน่วยงานวิชาการพิจารณาตัวชี้วัดมิติ ประสิทธิผล ระดับกรมและหน่วยงาน 92


ดาวน์โหลด ppt การประชุม คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมอนามัย ครั้งที่ 1 /2558 วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย อาคาร 1 ชั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google