งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Tax Gu รู้ by Aooddy วันนี้ขอนำเสนอ ค่ารับรองทางภาษี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Tax Gu รู้ by Aooddy วันนี้ขอนำเสนอ ค่ารับรองทางภาษี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Tax Gu รู้ by Aooddy วันนี้ขอนำเสนอ ค่ารับรองทางภาษี

2 ค่ารับรองทางภาษี หมายถึง ?

3 ค่ารับรอง : ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าดูมหรสพ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ การกีฬา เป็นต้น หลักเกณฑ์ค่ารับรองทางภาษี :- 1. ต้องจำเป็นตามธรรมเนียมประเพณีทางธุรกิจ ทั่วไป และผู้รับการรับรองต้องมิใช่ลูกจ้างของ บริษัท ยกเว้นลูกจ้างนั้นมีหน้าที่เข้าร่วมการรับรอง นั้นด้วย 2. ต้องเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการ รับรองที่จะอำนวย ประโยชน์แก่บริษัท

4 หลักเกณฑ์ค่ารับรองทางภาษี :- 3. ถ้าเป็นการซื้อสิ่งของให้แก่ผู้ได้รับการรับรองต้อง ไม่เกินคนละ 2,000 บาท ในแต่ละครั้งที่มีการรับรอง 4. จำนวนเงินค่ารับรองที่นำมาถือเป็นรายจ่ายได้ในแต่ ละรอบบัญชี ไม่เกินร้อยละ 0.3 ของยอดรายได้ หรือ ยอดทุนที่เรียกชำระแล้ว ของบริษัท ณ วันสิ้นรอบ บัญชี และต้องไม่เกิน 10 ล้านบาท 5. ค่ารับรองนั้นต้องมีกรรมการบริษัทหรือผู้รับ มอบหมาย อนุมัติการสั่งจ่าย ค่ารับรองนั้น 6. ต้องมีใบรับหรือหลักฐานการรับเงินสำหรับค่ารับรอง นั้น

5

6

7 See you next time, if BKK will not be shut down.


ดาวน์โหลด ppt Tax Gu รู้ by Aooddy วันนี้ขอนำเสนอ ค่ารับรองทางภาษี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google